Da­vi­dov otac že­lio mi je iz­ra­zi­ti su­ćut dok je bio s in­s­pek­to­rom

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Obi­telj Kom­šić u da­ni­ma na­kon što se uboj­stvo do­go­di­lo ni­ka­da ni­je iz­ra­zi­la su­ćut ro­di­te­lji­ma ubi­je­ne Kris­ti­ne. Je­di­ni čin bi­lo kak­vog su­osje­ća­nja os­ta­la je iz­ja­va ko­ju je dao Fran Olu­jić, od­vjet­nik Da­vi­da Kom­ši­ća, ko­ji je su­ćut iz­ra­zio u ime obi­te­lji. – Ta­mo neg­dje u trav­nju uš­la sam u ka­fić na kri­ža­nju Bu­ko­vač­ke i Pe­tro­ve i vi­dje­la oca Da­vi­da Kom­ši­ća ka­ko sje­di za sto­lom s jed­nim in­s­pek­to­rom. Pri­šao mi je ka­ko bi mi iz­ra­zio su­ćut, ali rek­la sam mu da me­ni sa­da nje­go­vo su­osje­ća­nje ne tre­ba. Da je že­lio, mo­gao je do­ći na­kon što se sve do­go­di­lo, ali ta­da od nje­ga ni­je bi­lo ni gla­sa – ka­zu­je Ves­na Krup­ljan.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.