Če­hok pre­uzeo gra­do­na­čel­nič­ku duž­nost, pro­ra­čun već idu­ći tje­dan

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (ibe)

Pre­go­vo­re za ve­ći­nu u Grad­skom vi­je­ću Ivan Če­hok po­čeo je s HDZ-om ko­jem je po­nu­đe­no mjes­to pred­sjed­ni­ka vi­je­ća Ivan Če­hok vra­tio se na Trg kra­lja To­mis­la­va 1! U va­ra­ždin­skoj grad­skoj vi­jeć­ni­ci pre­uzeo je vlast na­kon što je na iz­bo­ri­ma po­meo kon­ku­ren­ci­ju. Če­hok je na­kon pri­mo­pre­da­je vlas­ti re­kao da je po­vra­tak pri­rod­ni ti­jek do­ga­đa­ja u nje­go­vu ži­vo­tu te da se na­da da, kad je od­la­zio 2011., ni­ko­me ni­je os­tao u lo­šem sje­ća­nju. Grad je na­kon ras­pu­šta­nja Grad­skog vi­je­ća i od­la­ska Go­ra­na Ha­bu­ša (HNS) zbog ne­iz­gla­sa­va­nja pro­ra- ču­na vo­di­la Vla­di­na po­vje­re­ni­ca Dra­gi­ca Đu­la. Če­hok je naj­a­vio da će idu­ćeg tjed­na, mo­žda već u po­ne­dje­ljak, na jav­nu ras­pra­vu ići pri­jed­log pro­ra­ču­na, a spre­man je i po­pis pro­je­ka­ta i od­lu­ka. Nje­go­va ne­za­vis­na lis­ta u Grad­skom vi­je­ću ima ve­ći­nu, osvo­ji­la je 28,92%, sli­je­di ko­ali­ci­ja SDP-HNS-HSS-HSU s 23,22%, pa HDZ s 15,22, Re­for­mis­ti sa 7,22%, a ne­za­vis­na lis­ta Li­ga za Va­ra­ždin do­bi­la je 6,43%. Če­hok je pre­go­vo­re za ve­ći­nu u Grad­skom vi­je­ću po­čeo s HDZ-om ko­jem je po­nu­đe­no mjes­to pred­sjed­ni­ka Grad­skog vi­je­ća, oba­vio je raz­go­vo­re i s re­for­mis­ti­ma i Li­gom. Če­ho­ko­vi za­mje­ni­ci su San­dra Ma­le­ni­ca i Zla­tan Avar.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.