Na­kon sva­kog su­sre­ta pi­sao de­talj­ne bi­lje­ške

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Jed­na je od za­nim­lji­vos­ti bi­lje­ške ko­ju je Ja­mes Co­mey na­pra­vio za čla­no­ve se­nat­skog od­bo­ra za oba­vje­štaj­nu dje­lat­nost to da je on bio vr­lo te­me­ljit u vo­đe­nju osob­nih bi­lje­ški u ko­ji­ma je ne­po­sred­no na­kon sva­kog sas­tan­ka ili raz­go­vo­ra s Trum­pom na­pi­sao sve važ­ne de­ta­lje tih raz­go­vo­ra. “Osje­tio sam da mo­ram na ne­ki na­čin do­ku­men­ti­ra­ti svo­je raz­go­vo­re s pred­sjed­ni­kom. Ka­ko bih bio pot­pu­no si­gu­ran da sam sve do­bro za­pi­sao, od­mah na­kon na­šeg pr­vog su­sre­ta u Trump Towe­ru, u vo­zi­lu FBI-a ko­je me do­vez­lo do to­ga mjes­ta, na lap­to­pu sam za­pi­sao sve po­je­di­nos­ti. Otad mi je za­pi­si­va­nje sa­dr­ža­ja tih raz­go­vo­ra pos­ta­lo ru­tin­ska prak­sa”, na­pi­sao je biv­ši šef FBI-a Ja­mes Co­mey.

Do­nald Trump je od po­čet­ka osje­ćao ne­la­go­du

Mic­ha­el Flynn snim­ljen je na ve­če­ri uz Pu­ti­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.