20

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet -

mi­li­ju­na lju­di Europ­ski po­vje­re­nik za su­sjed­sku po­li­ti­ku Jo­han­nes Hahn po­dr­žao je ide­ju sr­bi­jan­skog pred­sjed­ni­ka Vu­či­ća o for­mi­ra­nju je­dins­tve­nog tr­ži­šta za 20 mi­li­ju­na lju­di u re­gi­ji.

Pr­vi put sa­da ka­žem da je to sjaj­na ide­ja po­tek­la iz re­gi­je, re­kao je ju­čer Hahn u Be­ogra­du

Europ­ski po­vje­re­nik Jo­han­nes Hahn Sr­đan Ilić/ PIXSELL

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.