Pri­ča o ži­vo­tu glaz­be­ne iko­ne na Bro­adwayu

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura -

Ži­vot i ka­ri­je­ra glaz­be­ne iko­ne Cher pos­tat će te­ma no­vog mju­zik­la na Bro­adwayu. Mod­na i glaz­be­na zvi­jez­da vi­jes­ti o no­vom pro­jek­tu po­t­vr­di­la je na svom pro­fi­lu na Twit­te­ru. Pri­ču o nje­zi­nu ži­vo­tu i ka­ri­je­ri pra­tit će i hi­to­vi 71-go­diš­nje glaz­be­ni­ce. Ko­me će pri­pas­ti glav­na ulo­ga, još ni­je poz­na­to.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.