Bel­ma i Mir­za Džom­ba pros­la­vi­li 1. ro­đen­dan kće­ri Ade

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura -

U obi­te­lji vo­di­te­lji­ce i di­plo­mi­ra­ne prav­ni­ce Bel­me Džom­be i biv­šeg ru­ko­me­ta­ša Mir­ze Džom­be po­s­ljed­njih je mje­sec da­na ite­ka­ko ve­se­lo. Na­kon što je sta­ri­ja kći Una pot­kraj trav­nja pros­la­vi­la pe­ti ro­đen­dan, po­s­ljed­nji da­ni svib­nja bi­li su re­zer­vi­ra­ni za mla­đu prin­ce­zu Adu, ko­ja je uz svo­je naj­mi­li­je pros­la­vi­la pr­vu go­di­nu. Nji­hov dom u Ri­je­ci pre­tvo­rio se u pra­vu ma­lu oazu ve­se­lja. – Bio je to pra­vi dje­čji ro­đen­dan ko­ji smo pros­la­vi­li u kru­gu obi­te­lji, dje­ce i pri­ja­te­lja – ot­kri­la je po­nos­na maj­ka Bel­ma. Po­seb­nih že­lja za pros­la­vu ro­đen­da­na, ka­že Ri­je­čan­ka ko­ju tre­nu­tač­no gle­da­mo u ulo­zi vo­di­te­lji­ce RTL-ove emi­si­je “Da puk­neš”, dje­voj­či­ce ni­su ima­le. – Ni Una, a po­go­to­vo Ada, ni­su iz­ra­ža­va­le ne­ke po­seb­ne že­lje za pros­la­vu. Čak se ni oko da­ro­va ni­smo pre­tje­ra­no po­mu­či­li. Bi­le su jed­nos­tav­ne – priz­na­je Bel­ma. Go­di­na da­na u obi­te­lji Džom­ba br­zo je pro­le­tje­la pa se sa­da svi pri­vi­ka­va­ju na či­nje­ni­cu da je ma­le­na Ada pos­ta­la vr­lo ži­vah­na dje­voj­či­ca ko­ja ho­da i is­tra­žu­je svi­jet oko se­be. (km)

Una vo­li pre­uze­ti ulo­gu da­di­lje pa pa­zi i bri­ne se da Ada ne pad­ne i ras­pla­če se DO­BIO IME PO OCU: Sr­p­ski po­du­zet­nik Mi­lan Po­po­vić s 29 go­di­na mla­đom part­ne­ri­com Bo­ja­nom do­bio je dru­gog si­na i na­zvao ga Mi­lan.

Ma­mi­ne prin­ce­ze Bel­ma Džom­ba uži­va u dru­že­nju s kće­ri­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.