Lo­vren i Vi­da za­jed­no na­kon 15 mje­se­ci

Vecernji list - Hrvatska - - Scena -

Do­ma­goj Vi­da ni­je se us­pio sje­ti­ti ka­da je po­s­ljed­nji put po­čeo utak­mi­cu za­jed­no s De­ja­nom Lo­vre­nom. Pro­naš­li smo: do­go­di­lo se to u ožuj­ku proš­le go­di­ne, pro­tiv Iz­ra­ela u Osi­je­ku, ka­da smo u zad­njoj li­ni­ji igra­li s tro­ji­com, Vi­dom, Ćor­lu­kom i Lo­vre­nom. Eks­pe­ri­ment je bio iz­ra­zi­to ne­us­pje­šan. Is­ti tro­jac za­jed­no je bio na dje­lu i u lis­to­pa­du 2013. go­di­ne, ka­da smo do­ži­vje­li ka­tas­tro­fa­lan po­raz od Ško­ta u Gla­sgowu (0:2), a gnjev­ni Lo­vren lo­vio za vrat svog su­igra­ča – Stri­ni­ća. Da­nas je Lo­vren opet u pr­vih 11 re­pre­zen­ta­ci­je, zas­lu­že­no, s ob­zi­rom na sjaj­nu klup­sku se­zo­nu, i vi­še se ne mo­ra bri­nu­ti o pro­pu­hu na li­je­voj stra­ni obra­ne, bu­du­ći da ta­mo bdi­je Jo­sip Pi­va­rić. Ra­ki­ti­će­vu ulo­gu ovaj put pre­uzi­ma Ma­teo Ko­va­čić, ko­ji je u ovom cik­lu­su dva pu­ta igrao svih 90 mi­nu­ta, pro­tiv Ko­so­va i Fin­ske, i bio je – iz­vr­stan. (td)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.