Piqu­eu opet zvi­ždu­ci, BiH s Grč­kom u bor­bu za od­la­zak u Ru­si­ju

Vecernji list - Hrvatska - - Sport -

Osim su­sre­ta BiH i Grč­ke, za­nim­ljiv će bi­ti sraz Šved­ske (bez Zla­ta­na Ibra­hi­mo­vi­ća) i Fran­cu­ske Ger­rar­du Piqu­eu opet zvi­žde na­vi­ja­či Špa­njol­ske. Kad je pre­uzeo ka­pe­tan­sku vrp­cu od Ini­es­te, do­bio je “por­ci­ju” u su­sre­tu u ko- jem je Špa­njol­ska u pri­ja­telj­skoj utak­mi­ci pro­tiv Ko­lum­bi­je re­mi­zi­ra­la 2:2. – Go­di­nu da­na me­di­ji od ovo­ga ra­de ve­li­ku stvar. Lju­di su mi pres­ta­li zvi­žda­ti ka­da je Euro za­vr­šio, ali no­vi­na­ri ih sa svo­jim lju­di­ma i an­ke­ta­ma po­nov­no tje­ra­ju da zvi­žde. Mis­li­te da je zbog ka­ta­lon­ske neo­vis­nos­ti? Mis­li­te da mi zvi­žde zbog po­li­tič­kih raz­lo­ga? Je­sam li ika­da go­vo­rio o to­me? O ovo­me sam go­vo­rio već 20 pu­ta – ka­zao je Pique. Da­nas se u tri sku­pi­ne nas­tav­lja­ju kva­li­fi­ka­ci­je za od­la­zak na SP u Ru­si­ji. Ta­ko će da­nas igra­ti (sve utak­mi­ce po­či­nju u 20.45 sa­ti): sku­pi­na A: Šved­ska – Fran­cu­ska, Bje­lo­ru­si­ja – Bu­gar­ska, Ni­zo­zem­ska – Luk­sem­burg; sku­pi­na B: Ov­čji oto­ci – Švi­car­ska, Le­to­ni­ja – Por­tu­gal, An­do­ra – Ma­đar­ska, sku­pi­na H: BiH – Grč­ka, Es­to­ni­ja – Bel­gi­ja, Gi­bral­tar – Ci­par.

Ge­rard Pique tvr­di da mu u Špa­njol­skoj ne zvi­žde zbog po­dr­ža­va­nja Ka­ta­lo­ni­je, ne­go zbog no­vi­na­ra

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.