Na­pa­dač na Ma­mi­ća (22) pu­šten na slo­bo­du

Vecernji list - Hrvatska - - Sport -

Split­ski Pre­kr­šaj­ni sud u če­t­vr­tak je 22-go­diš­njem Bra­ča­ni­nu, Do­ma­go­ju Ive­li­ću zva­nom Do­mić, ko­ji je u sri­je­du u Bo­lu na Bra­ču na­pao Zdrav­ka Ma­mi­ća, zbog na­ro­či­to dr­skog i ne­pris­toj­nog po­na­ša­nja na jav­nom mjes­tu iz­re­kao mje­ru opre­za za­bra­ne pri­bli­ža­va­nja i us­pos­tav­lja­nja kon­tak­ta s Ma­mi­ćem te je pu­šten na slo­bo­du. Su­dac Da­ni­el Ban iz­re­kao je 22-go­diš­nja­ku mje­ru opre­za na­kon što je na su­du priz­nao na­pad na Ma­mi­ća. Po­li­ci­ja je su­du pred­lo­ži­la is­traž­ni za­tvor, a od­lu­ku o to­me Pre­kr­šaj­ni sud tre­bao bi do­ni­je­ti u ro­ku od 30 da­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.