Tre­ner Cro­to­nea bi­cik­lom na put od 1300 km

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - (go­al.com)

Cro­to­ne je u zad­njem ko­lu osi­gu­rao os­ta­nak u Se­ri­ji A. Nji­hov tre­ner Da­vi­de Ni­co­la od­la­zi na 1300 ki­lo­me­ta­ra dug put, i to bi­cik­lom u svo­je rod­no mjes­to. Na­ime, obe­ćao je da će, ako se mom­čad spa­si, to uči­ni­ti. Spa­sio je mom­čad, a sad na bi­cikl.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.