Li­ver­po­ol priz­nao po­gre­šku i od­mah se po­vu­kao iz pri­če o Vir­gi­lu Van Dij­ku

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - (vl)

Ni­zo­ze­mac Vir­gil Van Dijk, je­dan od naj­bo­ljih sto­pe­ra u en­gle­skom no­go­met­nom pr­vens­tvu proš­le se­zo­ne, ipak se ne­će pre­se­li­ti u Li­ver­po­ol. Na­ime, čel­ni­ci no­go­met­nog sa­ve­za En­gle­ske po­kre­nu­li su is­tra­gu na­kon što je ot­kri­ve­no da je Li­ver­po­ol pro­tu­za­ko­ni­to kon­tak­ti­rao igra­ča, a ni­je raz­go­va­rao s klu­bom. Na­kon što su to obja­vi­li en­gle­ski me­di­ji, a to je na Oto­ku stro­go za­bra­nje­no, pa se slje­de­ćeg da­na Li­ver­po­ol služ­be­no is­pri­čao i ob­z­na­nio da se pov­la­či iz pri­če oko tran­sfe­ra So­ut­hamp­to­no­va sto­pe­ra. Van Dij­ka bi u svo­jim re­do­vi­ma že­lje­li i Man­c­hes­ter City i Chel­sea, a svi­ma je ovo do­bra po­uka što se smi­je, a što ne smi­je.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.