Hr­vat­ska sa­da ima dvo­ji­cu ko­ji ku­glu ba­ca­ju pre­ko 21 me­tra

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - (dm)

Da je u iz­vr­s­noj for­mi, po­ka­zao je hr­vat­ski atle­ti­čar Sti­pe Žu­nić na me­đu­na­rod­nom mi­tin­gu u Ze­ni­ci ba­civ­ši ku­glu 21,42 me­ta­ra. To je sa­mo šest cen­ti­me­ta­ra ma­nje od svog dr­žav­nog re­kor­da pos­tig­nu­tog ne­dav­no u Slo­ven­skoj Bis­tri­ci. No ni­je sa­mo Sti­pe u sjaj­noj for­mi. Ju­čer mu se na NCAA pr­vens­tvu di­vi­zi­je I u Eu­ge­nu pri­klju­čio i Fi­lip Mi­ha­lje­vić po­bje­dom i osob­nim re­kor­dom 21,30 me­ta­ra u šes­toj se­ri­ji. Fi­lip je ta­ko pos­tao dru­gi hr­vat­ski ku­glač u po­vi­jes­ti ko­ji je ba­cio ku­glu da­lje od 21 me­tra. Na svjet­skoj rang-lis­ti ove se­zo­ne Žu­nić ima tre­nu­tač­no osmi, a Fi­lip Mi­ha­lje­vić de­se­ti hi­tac se­zo­ne.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.