Mr­sić: Že­lim pre­uze­ti stran­ku, Mi­la­no­vi­ća po­zi­vam u utr­ku za pred­sjed­ni­ka RH

Sa­daš­nje vod­stvo SDP-a iz­gu­ra­lo je HNS iz ko­ali­ci­je zbog HSS-a Mi­la­no­vić bi bio su­pe­ri­oran u sra­zu sa sa­daš­njom pred­sjed­ni­com dr­ža­ve

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - Raz­go­va­ra­la Pe­tra Ma­re­tić Žo­nja pe­tra.ma­re­tic@ve­cer­nji.net

O HNS-u

Ovo je ko­nač­no odva­ja­nje HNS-a od SDP-a. Vr­do­ljak me ni­je iz­ne­na­dio i mis­lim da su u od­lu­ci HNS-a pos­to­ja­li osob­ni mo­ti­vi

O Ber­nar­di­ću

Ako do­is­ta ima li­der­sku cr­tu, Da­vor Ber­nar­dić mo­rao bi zna­ti što je naj­bo­lje za stran­ku, a to je da sam od­stu­pi i da da­de šan­su dru­gi­ma

Biv­ši mi­nis­tar i biv­ši član vod­stva SDP-a prvi je u toj stran­ci po­zvao pred­sjed­ni­ka Da­vo­ra Ber­nar­di­ća da od­stu­pi zbog lo­ših re­zul­ta­ta lo­kal­nih iz­bo­ra. Ima li am­bi­ci­ju pre­uze­ti SDP, o sta­nju u stran­ci, ali i ka­ko gle­da na po­tez HNS-a i HDZ-a ...

HNS je od­lu­čio ići u ko­ali­ci­ju s HDZ-om. Je li to pri­je­va­ra bi­ra­ča?

U ku­lo­ari­ma se du­lje vri­je­me go­vo­ri­lo da će HNS ko­ali­ra­ti s HDZom. Dio čla­no­va te stran­ke uvijek je pri­pa­dao li­be­ral­noj stru­ji, a dio li­je­voj op­ci­ji. Do sa­da je uvijek ta li­je­va stru­ja nad­gla­sa­va­la tu dru­gu – teh­no­me­na­džer­sku – ko­ja oči­to ima pu­no ve­ći utje­caj na te­re­nu. To jest pri­je­va­ra bi­ra­ča jer su bi­ra­či gla­sa­li za HNS u li­je­voj ko­ali­ci­ji, ali oči­to u HNS-u ra­ču­na­ju da na­ši bi­ra­či krat­ko pam­te.

Je li to kraj HNS-a?

Gle­da­ju­ći iz da­naš­nje per­s­pek­ti­ve, to na­li­ku­je na po­li­tič­ko sa­mo­uboj­stvo HNS-a. I sva­ka­ko kraj onak­vog HNS-a kak­vim se do sa­da pred­stav­ljao.

SDP je pred zad­nje par­la­men­tar­ne iz­bo­re pot­pi­sao ko­ali­cij­ski spo­ra­zum s HNS-om pre­ma ko­jem su se stran­ke obve­za­le da ne­će, ni u kom slu­ča­ju, ko­ali­ra­ti s HDZ-om.

Ni­je prvi put da je net­ko iz jed­ne ko­ali­ci­je ti­je­kom par­la­men­tar­nog ži­vo­ta pre­šao u dru­gu op­ci­ju. HSS je po­dr­žao ovu HDZ-ovu Vla­du iako je bio naš ko­ali­cij­ski part­ner. To je ri­zik ko­ali­ci­ja, po­seb­no ka­da ne us­pi­je­te for­mi­ra­ti Vla­du. Što bi to SDP mo­gao tra­ži­ti od HNS-a ili HSS-a?

Ka­ko gle­da­te na Vr­do­lja­kov igro­kaz?

Ni­je me iz­ne­na­dio. Pa sje­ti­te se nje­go­va po­na­ša­nja kad je bio u ko­ali­ci­ji s HDSSB-om u Osi­je­ku. On je tip po­li­ti­ča­ra ko­ji kre­ne u po­li­tič­ke bor­be a da ne pro­mis­li što to zna­či ni­ti pri­pre­mi te­ren. In­tu­itiv­no kre­ne jer mu se či­ni da mu je to do­bro i vje­ro­jat­no sa­mo on zna za­što je na­pra­vio što je na­pra­vio.

I što na­tje­ra še­fa stran­ke na ri­zik da pot­pu­no uni­šti stran­ku?

Uvijek se mo­že­te skri­va­ti iza in­te­re­sa dr­ža­ve, ali to ni­je glav­ni mo­tiv jer su ti mo­ti­vi pos­to­ja­li i ra­ni­je. Si­gur­no je da pos­to­ji i ne­ki osob­ni mo­tiv.

Što je s HDZ-om, što mis­li­te ka­ko će nji­ho­vo člans­tvo i bi­ra­či re­agi­ra­ti na novu ko­ali­ci­ju?

Bit će ja­ko za­nim­lji­vo gle­da­ti ka­ko će se to sve sku­pa odvi­ja­ti. I jed­na i dru­ga stra­na mo­rat će po­pu­šta­ti, ma­lo po­dre­za­ti bod­lje i oš­tri­ce. Ali u po­li­ti­ci ni­kad ne re­ci ni­kad.

Je li to po­li­tič­ka tr­go­vi­na?

Na­rav­no – to jest po­li­tič­ka tr­go­vi­na. “Po­li­ti­ka je umi­je­će mo­gu­ćeg”, ali sve ima svo­je po­s­lje­di­ce i to je je­dan od raz­lo­ga za­što gra­đa­ni sve ma­nje vje­ru­ju po­li­ti­ča­ri­ma. Oči­to da je tu bi­lo tr­go­va­nja, pa to su jav­no rek­li i ne­ki čla­no­vi HNS-a. Za de­vet ru­ku u Sa­bo­ru nu­di­le su se tri mi­nis­tar­ske fo­te­lje, a za pet ru­ku do­bi­ve­ne su dvi­je mi­nis­tar­ske fo­te­lje.

Ka­ko ko­men­ti­ra­te po­na­ša­nje An­dre­ja Plen­ko­vi­ća?

Za nje­ga u Eu­ro­par­la­men­tu vri­je­de jed­na pra­vi­la, a u Sa­bo­ru dru­ga. Pi­ta­nje je što ga mo­ti­vi­ra da to­li­ko in­zis­ti­ra da se for­mi­ra bi­lo kak­va Vla­da. Smi­je­nio je če­ti­ri mi­nis­tra a da ni­je pro­mis­lio što će bi­ti kas­ni­je. Ni­je imao ni plan A ni plan B. Sa­da oči­to ho­će do­ka­za­ti svo­ji­ma u stran­ci, ali i gra­đa­ni­ma da je imao plan. Ali ni­je, jer ni­je imao ve­ći­nu, već ju je sa­da ku­pio.

Mo­že li na­kon ovog SDP opet s HNS-om?

Mis­lim da je ovo ko­nač­no odva­ja­nje HNS-a od SDP-a. Du­go smo go­di­na bi­li za­jed­no, a za raz­dva­ja­nje je­dan dio zas­lu­ga pri­pa­da i sa­daš­njem vod­stvu SDP-a ko­je se odva­ja­lo od HNS-a i gu­ra­lo ga iz ko­ali­ci­je. S dru­ge stra­ne, pri­gr­li­li smo HSS, da­li im šest man­da­ta, i to bez da je to po­t­vr­dio Glav­ni od­bor. Jas­no je da smo se po­žu­ri­li ka­ko Be­ljak ne bi oti­šao pre­ma HDZ-u jer je oči­to da je i HSS imao is­tu po­nu­du kao i HNS.

Vri­je­di li HSS šest man­da­ta?

Mis­lim da ne. Vi­dje­li smo i na zad­njim iz­bo­ri­ma da ko­ali­ci­ja s HSSom ni­je do­ni­je­la ve­ći broj gla­so­va. Zo­ran Mi­la­no­vić na­pra­vio je is­ti po­tez kao i Ber­nar­dić. Vje­ro­jat­no je u tom tre­nut­ku že­lio da na­ša ko­ali­ci­ja iz­gle­da bo­lje i da se pro­ši­ri i na cen­tar, čak ma­lo i na des­ni cen­tar, ka­ko bi­smo za­hva­ti­li što ši­re bi­rač­ko ti­je­lo, ali to je oči­to bio ra­čun bez kr­č­ma­ra. Taj nam je iz­let udes­no do­nio pad bro­ja gla­so­va, gu­bi­tak man­da­ta i ne­mo­guć­nost for­mi­ra­nja Vla­de. I sve to po­ka­zu­je da SDP mo­ra čvr­sto sta­ja­ti iza svo­jih vri­jed­nos­ti, a ne ki­ti­ti se tu­đi­ma.

Zna­či li to da di­je­li­te stav ne­kih ko­le­ga da SDP mo­ra sa­mos­tal­no na iz­bo­re?

Da, di­je­lim stav da je doš­lo vri­je­me da kre­ne­mo u iz­bo­re sa­mos­tal­no i da vi­di­mo ima­mo li po­vje­re­nje gra­đa­na za one vri­jed­nos­ti ko­je zas­tu­pa­mo. Na­ža­lost, sa­daš­nje vod­stvo ne­ma vi­zi­ju ni­ti zna de­fi­ni­ra­ti ko­je to vri­jed­nos­ti zas­tu­pa­mo. Ne ču­di on­da što ni gra­đa­ni ne pre­poz­na­ju te vri­jed­nos­ti. Zbog to­ga je po­treb­no pr­vo pro­mi­je­ni­ti ak­tu­al­no ru­ko­vod­stvo, Ber­nar­dić mo­ra oti­ći i omo­gu­ći­ti da se stran­ka br­zo res­truk­tu­ri­ra. Mo­ra­mo po­nu­di­ti gra­đa­ni­ma jas­nu vi­zi­ju i jas­ne po­li­ti­ke te se ko­nač­no po­če­ti jas­no odre­đi­va­ti pre­ma dnev­no­po­li­tič­kim do­ga­đa­ji­ma.

Prvi ste za­tra­ži­li od­la­zak Ber­nar­di­ća, i to iz­me­đu dva kru­ga lo­kal­nih iz­bo­ra. Ni­je li to bio kri­vi taj­ming?

Ne, ni­je bio kri­vi taj­ming – to je ste­re­otip­na kri­ti­ka onih ko­ji­ma moj is­tup ni­je od­go­va­rao. Broj­ke su već na­kon pr­vog kru­ga go­vo­ri­le za se­be i gra­đa­ni su, u pr­vom kru­gu, upu­ti­li jas­nu po­ru­ku SDP-u, a to je da u na­ma ne pre­poz­na­ju stran­ku ko­ja zas­tu­pa nji­ho­ve in­te­re­se. I za­to su gla­sa­li za dru­ge op­ci­je, uglav­nom ne­za­vis­ne lis­te. To je jas­na po­ru­ka SDP-u da se mo­ra mi­je­nja­ti i moj je is­tup po­t­vr­da da smo svjes­ni da smo gri­je­ši­li i da ni­smo do­bro pos­ta­vi­li kam­pa­nju, ali i priz­na­nje da to shva­ća­mo i da će­mo to pro­mi­je­ni­ti. Bi­la je to po­ru­ka gla­sa­či­ma da u dru­gom kru­gu gla­sa­ju za nas i ne do­pus­te da dru­ga op­ci­ja, ko­ja vra­ća Hr­vat­sku na­trag, po­bi­je­di u dru­gom kru­gu.

Po­tez su vam za­mje­ri­li mno­gi u SDP-u, po­go­to­vo kan­di­da­ti ko­ji su se u dru­gom kru­gu bo­ri­li za vlast?

Ne­ki je­su, ne­ki ni­su jer u dru­gom kru­gu ne bi­ra­te stran­ku, ne­go oso­bu. Ako po­gle­da­te re­zul­ta­te iz­bo­ra u dru­gom kru­gu, vi­djet će­te da se ne raz­li­ku­ju od re­zul­ta­ta u pr­vom kru­gu. Tko je imao šan­su, po­bi­je­dio je. Ni­je bi­lo ni­kak­vih iz­ne­na­đe­nja. Za­to sam sa­svim si­gu­ran da moj is­tup ni­je na­šte­tio ni­ko­me, ali je s dru­ge stra­ne po­ka­zao da pos­to­ji svi­jest da se mo­ra­mo mi­je­nja­ti i otvo­rio je di­sku­si­ju u stran­ci.

Je li taj is­tup bio va­ša kan­di­da­tu­ra za bu­du­ćeg še­fa stran­ke?

Uvijek ka­da is­tu­pi­te s odre­đe­nim sta­vo­vi­ma, jas­no i ne­dvoj­be­no, lju­di u va­ma gle­da­ju oso­bu ko­ja zna i ko­ja mo­že po­vu­ći stran­ku na­pri­jed i to je ne­što što lju­di pre­poz­na­ju i vi­de.

Zna­či, sprem­ni ste se kan­di­di­ra­ti bu­de li no­vih unu­tar­stra­nač­kih iz­bo­ra?

Spre­man sam ra­di­ti za bo­lji SDP, ali važ­no je da se oku­pi tim i da stran­ka bu­de sprem­na na pro­mje­ne. Na­kon is­tu­pa u me­di­ji­ma pri­la­ze mi i gra­đa­ni i čla­no­vi SDP-a i svi go­vo­re is­to: u SDP-u se ne­što mo­ra pro­mi­je­ni­ti jer u su­prot­no­me ne­će vi­še gla­sa­ti za nas. U kak­vom smo sta­nju, naj­bo­lje se vi­di u Za­gre­bu gdje smo iz­gu­bi­li oko 7500 gla­so­va, a gla­sa­lo je 30 ti­su­ća lju­di vi­še ne­go 2013. HDZ je iz­gu­bio oko 5600 gla­so­va što zna­či da svih tih 30 ti­su­ća no­vih bi­ra­ča ni­je gla­sa­lo ni za SDP ni za HDZ. A uglav­nom je ri­ječ o li­je­vim gla­sa­či­ma ko­ji bi ina­če gla­sa­li za SDP.

Mis­li­te da mo­že­te oko se­be oku­pi­ti sve ne­za­do­volj­ne stru­je u SDP-u kon­tra Ber­nar­di­ća?

Mis­lim da mo­gu oku­pi­ti lju­de ko­ji­ma je sta­lo do stran­ke i nje­nih vri­jed­nos­ti. Ne­mam am­bi­ci­ju okup­lja­ti pro­tiv bi­lo ko­ga, već okup­lja­ti za pro­mje­ne, za bu­duć­nost SDP-a. A imam is­kus­tva za to i iz Vla­de, svo­je pro­fe­si­onal­no i ži­vot­no is­kus­tvo. Ne ži­vim od po­li­ti­ke, ne­go za po­li­ti­ku i mis­lim da svi za­jed­no mo­že­mo do­ni­je­ti pro­mje­ne i po­mo­ći us­mje­ri­ti SDP pre­ma sta­bil­nos­ti i na­pra­vi­ti od nje­ga snaž­nu stran­ku.

Mno­gi će re­ći da ste i vi od­go­vor-

ni za lo­še sta­nje u stran­ci jer ste bi­li u nje­nom sa­mom vr­hu, a bi­li ste i je­dan od Mi­la­no­vi­će­vih mi­nis­ta­ra?

Tre­ba stva­ri sta­vi­ti u pra­vu per­s­pek­ti­vu, ne mo­že­mo us­po­re­đi­va­ti kru­ške s ja­bu­ka­ma – dr­žav­na po­li­ti­ka raz­li­ku­je se od stra­nač­ke po­li­ti­ke – jer slu­ži­te na­ro­du, i li­je­vi­ma i des­ni­ma – tko to ne ra­zu­mi­je – ne ra­zu­mi­je po­li­ti­ku. Uz to stran­ka je ta­da, u vre­me­ni­ma re­ce­si­je, ima­la po­dr­šku ve­ću od 30 pos­to. Ali ne­moj­mo za­bo­ra­vi­ti da je i Ber­nar­dić bio pred­sjed­nik za­gre­bač­ke grad­ske or­ga­ni­za­ci­je go­to­vo či­ta­vo de­set­lje­će, bio je i u Pred­sjed­niš­tvu stran­ke i re­zul­ta­te tog ra­da vi­dje­li smo na lo­kal­nim iz­bo­ri­ma, a Raj­ko Os­to­jić i Zlat­ko Ko­ma­di­na bi­li su mi­nis­tri u toj Vla­di .

Rej­ting vam je loš, ali ni­je rej­ting je­di­no što po­ka­zu­je sta­nje u ne­koj stran­ci. Ni­je li SDP za­pu­šten pu­no pri­je Da­vo­ra Ber­nar­di­ća?

Da, oči­to je to pu­no ra­ni­je po­če­lo – ali svi smo mi du­go­go­diš­nji čla­no­vi SDP-a, zna­či ne od ju­čer i sno­si­mo od­go­vor­nost za sta­nje u stran­ci. SDP-ov je naj­ve­ći pro­blem što je po­di­je­ljen, a Ber­nar­dić ni­je li­der i ne­ma sna­ge spa­ja­ti su­prot­stav­lje­ne stra­ne. Da­pa­če, on još vi­še pro­dub­lju­je unu­tar­stra­nač­ke po­dje­le i, dok ga miš­lje­nje jed­nih uop­će ne za­ni­ma, dru­gu stra­nu ne­kri­tič­ki pro­mo­vi­ra. To je do­ve­lo do ovog što sad ima­mo u stran­ci.

Je li Ber­nar­dić uop­će do­bio pra­vu pri­li­ku?

Ber­nar­dić ni­je slu­čaj­no do­šao na to mjes­to i du­go se za to pri­pre­mao – svo­jom kan­di­da­tu­rom is­tak­nuo je da se osje­ća do­ras­lim tak­voj funk­ci­ji. Pret­pos­tav­ljam da je i kao pred­sjed­nik grad­ske or­ga­ni­za­ci­je koju je vo­dio jed­no de­set­lje­će ste­kao do­volj­no ži­vot­nog i po­li­tič­kog is­kus­tva. Mjes­to pred­sjed­ni­ka naj­ve­će opor­be­ne stran­ke u zem­lji ni­je mjes­to na ko­jem se uči­te, ne­go se od pr­vog da­na svo­jim spo­sob­nos­ti­ma i pos­tup­ci­ma po­zi­ci­oni­ra­te kao li­der ko­jeg će lju­di sli­je­di­ti. Kri­ti­ke i pri­jed­lo­zi ko­ji su do­sad iz­ne­se­ni iz­raz su že­lje za po­zi­tiv­nim pro­mje­na­ma u stran­ci.

Stal­no se pri­ča o nje­go­vu ru­še­nju, ali oči­to je da se ne pro­na­la­zi pet žu­pa­nij­skih or­ga­ni­za­ci­ja ko­je bi mo­gle ta­ko ne­što pred­lo­ži­ti. Je li to mo­gu­će?

Ako ima li­der­sku cr­tu, Da­vor Ber­nar­dić mo­rao bi zna­ti što je naj­bo­lje za stran­ku u ovom tre­nut­ku, a to je da od­stu­pi sam. I da da­de šan­su ne­ko­me tko će stran­ku mo­ći po­ves­ti ko­rak da­lje. A to zna­či da se stran­ka ka­drov­ski eki­pi­ra i ide­olo­ški po­zi­ci­oni­ra, da pred­stav­lja­mo vri­jed­nos­ti ko­je zas­tu­pa­mo, da se stran­ka de­mo­kra­ti­zi­ra, da se za­us­ta­ve po­dje­le i da pos­ta­ne­mo pra­va opor­ba HDZ-u – sve što tre­nu­tač­no ni­smo.

Do­bro, ali vje­ru­je­te li da je uop­će mo­gu­će na­ći pet žu­pa­nij­skih or­ga­ni­za­ci­ja ko­je bi tra­ži­le nove iz­bo­re u stran­ci?

Ne­za­do­volj­stva je pu­no. Mene osob­no zo­vu lju­di s te­re­na sva­kog da­na. Vi­dim da is­to go­vo­re i dru­gi ko­le­ge. A naj­važ­ni­je je ču­ti i pos­lu­ša­ti što go­vo­re na­še čla­ni­ce i čla­no­vi s te­re­na. Ne tre­ba tra­ži­ti or­ga­ni­za­ci­je ko­je će po­tak­nu­ti nove iz­bo­re, sa­mo im tre­ba da­ti pra­vo i pri­li­ku da ka­žu što mis­le.

Dio lju­di upi­re pr­stom u naj­ja­če or­ga­ni­za­ci­je ko­je ima­ju naj­bo­lji re­zul­tat po­put kra­pin­sko-za­gor­ske i za­gre­bač­ke or­ga­ni­za­ci­je SDP-a.

Da, to su or­ga­ni­za­ci­je ko­je ima­ju naj­vi­še pra­va, zbog re­zul­ta­ta, ali i obve­za upo­zo­ri­ti na lo­še vo­đe­nje stran­ke. Jed­na­ko kao pri­mor­sko-go­ran­ski SDP i Zlat­ko Ko­ma­di­na ko­ji je u ovom tre­nut­ku po­li­tič­ki naj­ja­ča oso­ba u stran­ci ko­ja po­dr­ža­va Ber­nar­di­ća. I on će bi­ti od­go- vo­ran ako ode­mo na nove iz­bo­re s Da­vo­rom Ber­nar­di­ćem i pos­tig­ne­mo ve­li­ki po­raz. Od­go­vor­nost je na svi­ma ko­ji su u ru­ko­vod­stvu stran­ke. Svi mo­ra­ju shva­ti­ti da ne­će sa­mo Ber­nar­dić bi­ti kri­vac. Si­gu­ran sam da je ko­le­gi Ko­ma­di­ni SDP uvijek bio i jest važ­ni­ji od bi­lo či­je osob­ne po­li­tič­ke ka­ri­je­re.

Ka­že mi je­dan ugled­ni SDP-ovac da je stran­ka brend i da se ne tre­ba bri­nu­ti za SDP s Ber­nar­di­ćem ili bez nje­ga na če­lu. Sla­že­te li se?

SDP jest brend, ali ko­ji je na tr­ži­štu. Zna­mo da su se mno­gi poz­na­ti bren­do­vi uga­si­li jer su lju­di po­če­li uzi­ma­ti dru­ge bren­do­ve, bo­lje, dru­ga­či­je – su­vre­me­ni­je. Pre­ma to­me, to je gu­ra­nje gla­ve u pi­je­sak.

U kom­bi­na­ci­ja­ma se spo­mi­njao i Zvo­ni­mir Mr­šić, i to kao kan­di­dat za pre­mi­je­ra. No iz­a­brao je Agro­kor. Je li ti­me nje­go­va po­li­tič­ka ka­ri­je­ra u SDP-u za­pra­vo go­to­va?

Zvo­ni­mir je oči­to iz­a­brao pos­lov­nu ka­ri­je­ru, a po­li­tič­ku za sa­da sta­vio sa stra­ne – i to je nje­go­vo pra­vo. On je po­di­gao Po­drav­ku na ra­zi­nu mul­ti­na­ci­onal­ne kom­pa­ni­je i naj­po­zva­ni­ji je za po­zi­ci­ju koju je sa­da do­bio u Agro­ko­ru.

Ka­ko gle­da­te na na­ga­đa­nja da bi Zo­ran Mi­la­no­vić mo­gao bi­ti kan­di­dat SDP-a za pred­sjed­ni­ka dr­ža­ve?

Ho­će li to na­pra­vi­ti, ovi­si o nje­mu – mis­lim da Zo­ran to mo­že. Za SDP bi to bi­lo do­bro jer bi imao ja­kog kan­di­da­ta ko­ji bi se su­prot­sta­vio vje­ro­jat­no sa­daš­njoj pred­sjed­ni­ci. U tom sra­zu on je de­fi­ni­tiv­no su­pe­ri­oran. Osim to­ga, ka­ko vri­je­me od­mi­če, sve se vi­še po­či­nje na dru­ga­či­ji na­čin va­lo­ri­zi­ra­ti Vla­da u ko­joj smo mi bi­li.

Vaš stra­nač­ki ko­le­ga Ran­ko Os­to­jić da­nas ima os­ni­vač­ku skup­šti­nu udru­ge Po­zi­ti­va u koju je pri­do­bio mno­ge čla­no­ve SDP-a. Jes­te li se i vi učla­ni­li?

Ni­sam, ali gle­dam sa sim­pa­ti­ja­ma pre­ma toj udru­zi. S dru­ge stra­ne, i to je na ne­ki na­čin po­s­lje­di­ca Ber­nar­di­će­va ru­ko­vo­đe­nja stran­kom, jer lju­di tra­že mjes­to gdje mo­gu iz­ra­zi­ti svo­je miš­lje­nje i gdje se mo­gu slo­bod­no osje­ća­ti a da net­ko nji­ho­ve iz­ja­ve od­mah ne na­bi­je na stup sra­ma.

Je li to mo­žda plat­for­ma za ne­ku bu­du­ću li­je­vu stran­ku?

Gle­da­ju­ći da su unu­tra ma­hom SDP-ov­ci, si­gu­ran sam da će svi nje­ni čla­no­vi ipak nas­ta­vi­ti ra­di­ti i dje­lo­va­ti kroz SDP.

Na­kon is­tu­pa u me­di­ji­ma pri­la­ze mi i gra­đa­ni i čla­no­vi SDP-a i svi go­vo­re is­to: u SDP-u se ne­što mo­ra pro­mi­je­ni­ti

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.