Sber­bank po­ku­šao za­bra­ni­ti Ram­lja­ku ras­po­la­ga­nje imo­vi­nom u Sr­bi­ji

Pri­vred­ni sud u Be­ogra­du na ru­ski zah­tjev do­nio rje­še­nje o pri­vre­me­noj mje­ri ko­jom se Le­du za­bra­nju­je “otu­đe­nje i op­te­re­će­nje 100 pos­to udje­la u Fri­ko­mu”

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - Li­di­ja Ki­se­ljak ZA­GREB

Le­do je bio so­li­dar­ni duž­nik za po­s­ljed­njih 100 mi­li­ju­na eura kre­di­ta ko­ji je ru­ski Sber­bank dao To­do­ri­će­vu Agro­ko­ru U četvrtak je na Tr­go­vač­kom su­du u Za­gre­bu od­bi­jen zah­tjev Sber­ban­ka da se Agro­ko­ru pri­vre­me­no za­bra­ni ugo­va­ra­nje kre­di­ta uz roll-up mo­del. No, is­to­dob­no je ta ru­ska ban­ka na pri­vred­nim su­do­vi­ma u Be­ogra­du i Zre­nja­ni­nu pre­da­la no­vi zah­tjev u ko­jem tra­ži zabranu pro­da­je imo­vi­ne Fri­ko­ma i Di­ja­man­ta ko­ji pos­lu­ju u sas­ta­vu Agro­ko­ra. Sr­bi­jan­ski me­di­ji tvr­de da je Pri­vred­ni sud u Be­ogra­du još u sri­je­du do­nio rje­še­nje o pri­vre­me­noj mje­ri ko­jom se Le­du za­bra­nju­je “otu­đe­nje i op­te­re­će­nje 100 pos­to udje­la u Fri­ko­mu”. Ti­me su, tvr­di se, Ru­si osi­gu­ra­li vra­ća­nje po­s­ljed­njeg kre­di­ta od 100 mi­li­ju­na eura jer je Le­do bio so­li­dar­ni duž­nik za taj kre­dit, što bi, pre­ma ne­kim tvrd­nja­ma, mo­glo u ko­nač­ni­ci zna­či­ti i da će se Ru­si upi­sa­ti na Le­do­vu imo­vi­nu u Sr­bi­ji. No, i tu tvrd­nju tre­ba uze­ti s opre­zom jer je pri­je re­če­no da je ko­la­te­ral za taj kre­dit bi­la pri­vat­na imo­vi­na Ivi­ce To­do­ri­ća. No jas­no je da su tom sud­skom za­bra­nom že­lje­li one­mo­gu­ći­ti da­va­nje u za­log di­oni­ca tih dvi­ju kom­pa­ni­ja za no­vi kre­dit.

Kre­di­ta će bi­ti

Go­to­vo sa si­gur­noš­ću se mo­že tvr­di­ti ka­ko je to bio no­vi po­ku­šaj za­us­tav­lja­nja u četvrtak do­go­vo­re­nog kre­di­ta. Na­ime, jed­na od ana­li­za no­vog kre­dit­nog aran­žma­na na­vod­no je uklju­či­va­la jam­s­tvo tih dvi­ju sr­bi­jan­skih kom­pa­ni­ja za no­vi kre­dit, a do tak­vog saz­na­nja doš­li su i Ru­si. No u Agro­ko­ru su nam od­go­vo­ri­li da tim po­ku­ša­jem Sber­ban­ka odo­bra­va­nje kre­di­ta ni­je spri­je­če­no. – Pri­vre­me­na mje­ra na ras­po­la­ga­nje di­oni­ca­ma Agro­ko­ro­vih kom­pa­ni­ja u Sr­bi­ji ne­će ni na ko­ji na­čin utje­ca­ti na re­ali­za­ci­ju kre­di­ta. Ugo­vor je pot­pi­san, a da­va­nje za­lo­ga na di­oni­ce kom­pa­ni­ja u Sr­bi­ji i ni­je bi­lo pre­dvi­đe­no sred­stvo osi­gu­ra­nja jer to ne bi bi­lo u skla­du sa za­ko­nom. Agro­kor pod iz­van­red­nom upra­vom po­štu­je za­ko­ne u svim zem­lja­ma u ko­ji­ma pos­lu­je – ka­žu u Agro­ko­ru. I dok Sber­bank os­ta­je za­sad pri svo­joj tvrd­nji da ne že­li ući u aran­žman kre­di­ti­ra­nja Agro­ko­ra zbog roll-up uvje­ta, dru­ga ru­ska ban­ka VTB na­vod­no je na­čel­no za to da nas­ta­vi s kre­di­ti­ra­njem. No VTB je pu­no ma­nje iz­lo­žen pre­ma Agro­ko­ru ne­go Sber­bank ko­ji je kon­cer­nu dao 1,2 mi­li­jar­de eura. Jas­no je da Sber­ban­ku roll-up uvjet ne od­go­va­ra jer je naj­ve­ći po­je­di­nač­ni kre­di­tor, a sa­da bi se sta­vio u is­ti po­lo­žaj s fon­do­vi­ma, ko­ji su jef­ti­no ku­pi­li Agro­ko­ro­ve obvez­ni­ce na tr­ži­štu po­čet­kom go­di­ne, ka­da im je ci­je­na pa­la 70 pos­to, a sa­da bi im se vra­ti­lo 100 pos­to tog du­ga. Či­nje­ni­ca je da svat­ko bra­ni svo­je in­te­re­se, ali je jas­no i da od­no­si i ko­mu­ni­ka­ci­ja iz­me­đu ru­ske i hr­vat­ske stra­ne do­ne­dav­no ni­su bi­li za­do­vo­lja­va­ju­ći.

Tr­za­vi­ce na sas­tan­ku

Ne­dav­no se pot­pred­sjed­ni­ca Vla­de Mar­ti­na Da­lić sas­ta­la s čel­nim čo­vje­kom Sber­ban­ka Her­ma­nom Gre­fom na gos­po­dar­skom fo­ru­mu u Ru­si­ji, no ni­je jas­no do ko­je je mje­re to ola­ba­vi­lo od­no­se. Sas­ta­nak je na­vod­no tra­jao dva sa­ta, proš­lo se po ci­je­lom pro­ce­su ko­ji je na sna­zi u Agro­ko­ru pa i objaš­nje­nji­ma za­što je taj za­kon bo­lje rje­še­nje za sve ne­go da se iš­lo u ste­čaj. No na­vod­no je i na sas­tan­ku bi­lo tr­za­vi­ca. Jer, ba­rem što se ti­če do­go­vo­ra o kre­di­tu, dvi­je stra­ne os­ta­ju pri svo­jim sta­ja­li­šti­ma. S dru­ge stra­ne, slo­ven­ski me­di­ji u petak na­gla­ša­va­ju ka­ko oni, bez ob­zi­ra na to što ni­su ve­za­ni za ru­ske ban­ke, ima­ju bo­lju ko­mu­ni­ka­ci­ju s Ru­si­ma. Ka­žu da se na is­tom fo­ru­mu s Gre­fom sas­tao i slo­ven­ski mi­nis­tar gos­po­dar­stva Zdrav­ko Po­či­val­šek, ali i da je po­s­ljed­njih tje­da­na slo­ven­ska vla­da vi­še pu­ta ko­mu­ni­ci­ra­la s vlas­ti­ma u Ru­si­ji jer je za­bri­nu­ta za mo­gu­će po­s­lje­di­ce u zem­lji ko­je bi mo­gle nas­tu­pi­ti u slu­ča­ju slo­ma Agro­ko­ra. Ta­moš­nji pre­mi­jer Mi­ro Ce­rar ne­dav­no je pred­sjed­ni­ku ru­ske vla­de Dmi­tri­ju Me­dve­de­vu pos­lao pi­smo u ko­je­mu je pred­sta­vio si­tu­aci­ju Mer­ca­to­ra te iz­ra­zio bri­gu zbog sta­nja do ko­je­ga bi u Mer­ca­to­ru mo­glo do­ći zbog mo­gu­ćeg Akro­ko­ro­va fi­nan­cij­skog slo­ma. Hr­vat­ska stra­na uvje­re­na je da će no­vi kre­dit od 480 mi­li­ju­na eura spa­si­ti si­tu­aci­ju.

Tra­že zabranu pro­da­je imo­vi­ne Fri­ko­ma i Di­ja­man­ta ko­ji pos­lu­ju u sas­ta­vu Agro­ko­ra ‘KRE­DIT NI­JE UGROŽEN’ Ugo­vor o kre­di­tu je pot­pi­san, a za­log na di­oni­ce kom­pa­ni­ja u Sr­bi­ji ni­je bi­lo pre­dvi­đe­no sred­stvo osi­gu­ra­nja Od­go­vor iz Agro­ko­ra

Dru­gi čo­vjek ru­skog Sber­ban­ka Mak­sim Po­le­ta­jev

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.