Ves­na Pu­sić da­la ze­le­no svje­tlo za pre­go­vo­re pa pro­mi­je­ni­la pri­ču

Vr­ši­telj duž­nos­ti še­fa HNS-a ko­ji je to pos­tao na­kon dra­ma­tič­ne Vr­do­lja­ko­ve os­tav­ke go­vo­ri o op­tuž­ba­ma o ne­pri­rod­noj ko­ali­ci­ji li­be­ra­la i kon­zer­va­ti­va­ca, ra­sko­lu i osi­pa­nju u stran­ci ko­je je to iz­a­zva­lo i bu­duć­nos­ti Plen­ko­vi­će­ve Vla­de:

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - Raz­go­va­ra­la Iva Bo­ban Va­le­čić iva.bo­ban-va­le­cic@ve­cer­nji.net

Na­kon što je Ivan Vr­do­ljak na sjed­ni­ci Pred­sjed­niš­tva pod­nio os­tav­ku na duž­nost pred­sjed­ni­ka HNS-a jer ni­je do­bio po­dr­šku za ko­ali­ci­ju s HDZ-om, vo­đe­nje stran­ke pre­uzeo je nje­gov za­mje­nik Pre­drag Štro­mar. Do­ne­dav­ni va­ra­ždin­ski žu­pan do­vr­šio je pre­go­vo­re o toj ko­ali­ci­ji na­kon što je na nje­go­vu i Vr­do­lja­ko­vu stra­nu sta­la ve­ći­na čla­no­va Sre­diš­njeg od­bo­ra, što mu je do­ni­je­lo po­zi­ci­ju pot­pred­sjed­ni­ka Vla­de. Na­kon do­go­vo­ra da će HNS na uprav­lja­nje do­bi­ti i mi­nis­tar­stva obra­zo­va­nja te gra­di­telj­stva, sa Štro­ma­rom smo raz­go­va­ra­li, i to ne­po­sred­no pri­je iz­gla­sa­va­nja no­vih mi­nis­ta­ra u Sa­bo­ru, o to­me ka­ko će se no­vi po­li­tič­ki smjer HNS-a odra­zi­ti na od­no­se unu­tar stran­ke, iz ko­je je od­la­zak naj­a­vi­lo ne­ko­li­ko ugled­nih čla­no­va i čla­ni­ca, me­đu nji­ma i biv­ša pred­sjed­ni­ca HNS-a Ves­na Pu­sić.

Do­go­vo­ri­li ste ko­ali­ci­ju s HDZom. Do­jam je da su pre­go­vo­ri ne­for­mal­no vo­đe­ni pu­no pri­je od­lu­ke Sre­diš­njeg od­bo­ra HNS-a da se u njih uđe. Od ka­da za­pra­vo tra­ju raz­go­vo­ri?

Ni­su vo­đe­ni ni­kak­vi pre­go­vo­ri, ne­go je ta­daš­nji pred­sjed­nik stran­ke Ivan Vr­do­ljak oba­vio raz­go­vor s pre­mi­je­rom An­dre- jom Plen­ko­vi­ćem na­kon nje­go­va jav­nog po­zi­va svim par­la­men­tar­nim stran­ka­ma u Hr­vat­skom sa­bo­ru da po­dr­že po­li­tič­ku sta­bil­nost zem­lje. I to je bi­lo sve. Za od­lu­ku o bi­lo kak­vim kon­kret­nim pre­go­vo­ri­ma če­ka­li smo sjed­ni­cu Pred­sjed­niš­tva stran­ke ko­ja je bi­la pre­dvi­đe­na za dru­gi dan na­kon lo­kal­nih iz­bo­ra.

Ko­li­ko ste ru­ku u Sa­bo­ru osi­gu­ra­li za pot­po­ru Vla­di? Če­tve­ro zas­tup­ni­ka naj­a­vi­lo je da ne­će di­ći ru­ku za Vla­du. Oče­ku­je­te li da će se ne­ki od njih pre­do­mis­li­ti? Tko bi to mo­gao bi­ti?

Pe­te­ro HNS-ovih zas­tup­ni­ka po­dr­žat će no­vi sas­tav Vla­de Re­pu­bli­ke Hr­vat­ske. Ka­ko će gla­so­va­ti pre­os­ta­lih če­tve­ro zas­tup­ni­ka, to ovi­si sa­mo o nji­ma.

Je li člans­tvo u stran­ci de­fi­ni­tiv­no go­to­vo za one ko­ji gla­su­ju su­prot­no od­lu­ci Sre­diš­njeg od­bo­ra?

To odre­đu­je Sta­tut stran­ke za ko­ji su gla­sa­li i oni HNS-ovi zas­tup­ni­ci ko­ji su od­lu­či­li nas­ta­vi­ti po­li­tič­ko dje­lo­va­nje u Hr­vat­skom sa­bo­ru pro­tiv­no od­lu­ka­ma sre­diš­njih ti­je­la stran­ke.

Ko­li­ko će HNS po­go­di­ti od­la­zak Ves­ne Pu­sić? Je li toč­no da je ona zna­la za pre­go­vo­re i da ih je od­lu­či­la mi­ni­ra­ti tek u fi­ni­šu?

Kao po­čas­na pred­sjed­ni­ca u sva­kom je tre­nut­ku bi­la upoz­na­ta sa svim ak­tiv­nos­ti­ma čel­niš­tva stran­ke, da­la je ini­ci­jal­no ze­le­no svje­tlo da Vr­do­ljak sjed­ne s Plen­ko­vi­ćem i vi­di što je zna­čio nje­gov jav­ni po­ziv svim stran­ka­ma na su­rad­nju, po­zi­tiv­no se odre­di­la pre­ma mo­gu­ćoj su­rad­nji, a on­da na­glo pro­mi­je­ni­la pri­ču. Za­što je to uči­ni­la, si­gu­ran sam da će ona sa­ma objas­ni­ti hr­vat­skoj jav­nos­ti.

An­ka Mrak Ta­ri­taš ta­ko­đer se pro­fi­li­ra­la u jed­nu od naj­pre­poz­nat­lji­vi­jih HNS-ov­ki. Je li nje­zin od­la­zak gu­bi­tak za HNS?

Stran­ku či­ne lju­di i od­la­zak sva­ke oso­be gu­bi­tak je za stran­ku, pa ta­ko i od­la­zak An­ke Mrak Ta­ri­taš. Ali u povijesti HNS-a mno­gi su važ­ni i utje­caj­ni po­li­ti­ča­ri od­la­zi­li iz stran­ke i bi­ra­li svoj po­li­tič­ki put, po­put Mi­ke Tri­pa­la, Ni­ki­ce Va­len­ti­ća, Mla­de­na Ve­dri­ša, Dra­gu­ti­na Le­sa­ra, Ra­di­mi­ra Ča­či­ća, pa je stran­ka sve­jed­no nas­ta­vi­la svoj ra­zvoj­ni put i os­ta­la sta­bil­na par­la­men­tar­na stran­ka svih 27 go­di­na svo­je povijesti. Kad ka­žem da stran­ku či­ne lju­di, on­da sva­ka­ko mis­lim i na one lju­de ko­ji su pro­ci­je­ni­li da je in­te­res dr­ža­ve i gra­đa­na is­pred na­ših osob­nih in­te­re­sa i po­li­tič­kih ka­ri­je­ra i ko­ji su do­ni­je­li od­lu­ku da ula­skom u Vla­du na­po­kon po­kre­ne­mo re­for­mu i de­po­li­ti­za­ci­ju obra­zo­va­nja kao naj­č­vr­š­ći te­melj hr­vat­ske bu­duć­nos­ti. A ti su lju­di u HNS-u u ve­ći­ni i za­da­tak svih nas ko­ji po­štu­je­mo de­mo­krat­ske stan­dar­de i pro­ce­du­re jest da po­štu­je­mo i nji­ho­vu od­lu­ku.

Bo­ji­te li se ve­ćeg ot­po­ra u HNS-u zbog ko­ali­ci­je s HDZ-om? Ka­ko će­te spri­je­či­ti ra­skol u stran­ci?

Ne­za­do­volj­ni­ka sva­ka­ko ima i ne­će­mo za­tva­ra­ti oči pred tom či­nje­ni­com, ali bi­lo bi ih još i vi­še da smo do­ni­je­li dru­ga­či­ju od­lu­ku. To po­ka­zu­je stav Sre­diš­njeg od­bo­ra. Svjes­ni smo da je ula­zak u novu fa­zu hr­vat­ske po­li­ti­ke u ko­joj iz­la­zi­mo iz ide­olo­ških ro­vo­va povijesti šo­kan­tan za mno­ge ko­ji su se na­vik­li na pos­to­je­će od­no­se, ali vo­di­li smo se na­če­lom da se is­tim obras­cem ko­jim je pro­blem stvo­ren taj pro­blem ne mo­že rje­ša­va­ti. Da bi­smo ri­je­ši­li pro­blem po­dje­la i nes­ta­bil­nos­ti u druš­tvu, po­tre­ban je dras­ti­čan za­okret, a ne koz­me­tič­ka pro­mje­na. U sva­kom slu­ča­ju ne oče­ku­jem ra­skol u stran­ci.

Kak­va je sud­bi­na do­ju­če­raš­njeg pred­sjed­ni­ka stran­ke Iva­na Vr­do­lja­ka?

Ivan je ma­ni­rom od­go­vor­nog po­li­ti­ča­ra i svo­jom vo­ljom pod­nio os­tav­ku na sve funk­ci­je u po­li­ti­ci pro­cje­nju­ju­ći da će ta­ko ras­te­re­ti­ti no­vo vod­stvo i omo­gu­ći­ti mu pro­ved­bu od­lu­ka do­ne­se­nih na Sre­diš­njem od­bo­ru stran­ke. Suk­lad­no to­me pod­nio je os­tav­ku i na mjes­to pot­pred­sjed­ni­ka Sa­bo­ra, a i svoj sa­bor­ski man­dat vra­tio je stran­ci. Ma­lo je tak­vih čas­nih i prin­ci­pi­jel­nih lju­di u hr­vat­skoj po­li­ti­ci. Ivan os­ta­je po­nos­ni član HNS-a i dra­go mi je zbog to­ga.

Na iz­bo­ri­ma u Va­ra­ždin­skoj žu­pa­ni­ji po­ra­zio vas je Ra­di­mir Ča­čić. On ta­ko­đer po­du­pi­re Plen­ko­vi­će­vu Vla­du. Pos­to­ji li šan­sa da se vra­ti u HNS?

Ap­so­lut­no se ne ba­vi­mo tak­vim raz­miš­lja­nji­ma, fo­kus nam je na pro­gra­mu nove Vla­de i os­tva­re­nju onih ci­lje­va zbog ko­jih smo i uš­li u Vla­du, a to su de­po­li­ti­za­ci­ja i re­for­ma obra­zo­va­nja, po­li­tič­ka i gos­po­dar­ska sta­bi­li­za­ci­ja Hr­vat­ske te iz­la­zak iz ide­olo­ških ro­vo­va ko­ji spre­ča­va­ju da Hr­vat­ska kre­ne na­pri­jed.

Jes­te li su­glas­ni s ocje­na­ma da su vas upra­vo pre­go­vo­ri s HDZom ko­šta­li iz­bor­nog re­zul­ta­ta? Za­što ste za­pra­vo iz­gu­bi­li iz­bo­re?

Po­nav­ljam, ni­je bi­lo ni­kak­vih pre­go­vo­ra s HDZ-om pri­je iz­bo­ra, a iz­bor­ni re­zul­tat odraz je vo­lje gra­đa­na. Zbog tur­bu­lent­nih do­ga­đa­nja u stran­ci ni­sam sti­gao u mi­ru sjes­ti sa svo­jim ti­mom i ana­li­zi­ra­ti raz­lo­ge za ta­kav ishod iz­bo­ra.

Ka­ko objaš­nja­va­te to što na­kon iz­gub­lje­nih iz­bo­ra pos­ta­je­te pot­pred­sjed­nik Vla­de? Bis­te li bi­li za su­rad­nju s HDZ-om i da ste do­bi­li iz­bo­re?

Kao za­mje­nik pred­sjed­ni­ka HNS-a na­kon os­tav­ke Iva­na Vr­do­lja­ka pre­uzeo sam vo­đe­nje stran­ke i nas­ta­vio vo­di­ti stran­ku u smje­ru ko­ji je odre­dio Sre­diš­nji od­bor. Moj osob­ni stav bio bi is­ti i u slu­ča­ju da sam ostao žu­pan.

HNS je na par­la­men­tar­ne iz­bo­re išao u ko­ali­ci­ji sa SDP-om. U ko­ali­cij­skom spo­ra­zu­mu pot­pi­sa­li ste da ne­će­te ko­ali­ra­ti s HDZ-om, no ipak ste to uči­ni­li. Je li ri­ječ o iz­bor­noj pri­je­va­ri? Ka­ko to obraz­la­že­te?

Ri­ječ je o kla­sič­noj za­mje­ni te­za. SDP se od­mak­nuo od HNS-a i to priz­na­ju i sa­mi esde­pe­ov­ci. Kao pr­vo, ni­su po­dr­ža­li na­šu ini­ci­ja­ti­vu za opo­ziv Vla­de, iz­i­gra­li su ko­ali­cij­ski do­go­vor u Pri­mor­sko-go­ran­skoj žu­pa­ni­ji, ni­su od­go­vo­ri­li na naš po­ziv na sas­ta­nak da raz­go­va­ra­mo o nas­tav­ku su­rad­nje i za kraj su od­lu­či­li da im je HSS stra­te­ški po­li­tič­ki part­ner. Mi po­štu­je­mo nji­ho­vu od­lu­ku, ali je kraj­nje li­ce­mjer­no ra­di­ti sve ove po­te­ze, a nas op­tu­ži­va­ti za iz­da­ju i po­zi­va­ti se na ko­ali­cij­ski spo­ra­zum. Ina­če, ko­ali­ci­je u opo­zi­ci­ji ne pos­to­je. Iz­aš­li smo na iz­bo­re s ci­ljem da za­jed­nič­ki

Svjes­ni smo da je ula­zak u novu fa­zu hr­vat­ske po­li­ti­ke u ko­joj iz­la­zi­mo iz ide­olo­ških ro­vo­va povijesti šo­kan­tan Mno­go je ne­za­do­volj­ni­ka u HNS-u, ne za­tva­ra­mo oči pred tom či­nje­ni­com, ali bi­lo bi ih još vi­še da smo od­lu­či­li su­prot­no

osvo­ji­mo vlast i u to­me ni­smo us­pje­li. U opo­zi­ci­ji su se i HNS i SDP po­sve­ti­li se­bi i svo­jim po­li­ti­ka­ma – mi gra­đe­nju plat­for­me gra­đan­skog li­be­ral­nog cen­tra, oni iz­bo­ru no­vog vod­stva stran­ke. Ne­ma go­vo­ra ni o kak­voj iz­bor­noj pri­je­va­ri jer se vri­jed­nos­ti li­be­ral­ne de­mo­kra­ci­je koju pred­stav­lja HNS mi ne odri­če­mo i uno­si­mo ih u Vla­du Re­pu­bli­ke Hr­vat­ske. Gla­so­ve svo­jih bi­ra­ča na proš­lim iz­bo­ri­ma, njih 130 ti­su­ća, do­bi­li smo zbog tih vri­jed­nos­ti, a ne zbog oda­bi­ra ko­ali­cij­skog part­ne­ra. Da je pre­su­dan part­ner, ti bi gla­so­vi od­mah iš­li nje­mu, a ne na­ma.

S ob­zi­rom na to da je HNS po­ga­zio ono što je pot­pi­sao, ka­ko mo­že­mo vje­ro­va­ti da će­te do­is­ta pro­ves­ti ono što sa­da obe­ća­va­te?

HNS je uvijek bio stran­ka re­zul­ta­ta i zbog to­ga svi­ma trn u oku. Ne­ma stran­ke u Hr­vat­skoj na koju su se svi to­li­ko tru­di­li na­ba­ci­ti bla­tom, i zdes­na i sli­je­va, li­je­pe­ći nam raz­ne eti­ke­te, od “ud­ba­ša“do kli­jen­te­lis­ta. Mi smo sve sto­ič­ki pod­no­si­li i iš­li da­lje svo­jim pu­tom vje­ru­ju­ći da je važ­ni­je što će­mo uči­ni­ti za svoju zem­lju ne­go ho­će­mo li bi­ti po­pu­lar­ni. Ali či­nje­ni­ca je da u Hr­vat­skoj ima do­volj­no ra­zum­nih lju­di ko­ji stav ne odre­đu­ju pre­ma ras­po­lo­že­nju ma­sa ne­go mis­le svo­jom gla­vom i zna­ju pre­poz­na­ti re­zul­tat. Kad go­vo­rim o re­zul­ta­tu, bit ću vr­lo kon­kre­tan i pod­sje­ti­ti vas – po­kre­nu­li smo grad­nju auto­ces­ta u Hr­vat­skoj, po­ti­ca­nu sta­no­grad­nju, re­in- dus­tri­ja­li­za­ci­ju ko­ja je iz­vuk­la zem­lju iz vi­še­go­diš­nje re­ce­si­je i za­hva­lju­ju­ći ko­joj već dvi­je go­di­ne ras­tu in­dus­trij­ska pro­izvod­nja i izvoz, ri­je­ši­li smo pro­blem bro­do­grad­nje i zad­nje pre­pre­ke kod ula­ska u Eu­rop­sku uni­ju, le­ga­li­za­ci­ju bes­prav­ne grad­nje i još mno­go to­ga, za­ključ­no s či­nje­ni­com da su lo­kal­ne sre­di­ne ko­ji­ma uprav­lja HNS ogle­da­lo bo­lje Hr­vat­ske. Ili vam je od sve­ga ovo­ga važ­ni­je jam­s­tvo kod jav­nog bi­ljež­ni­ka?

HNS-ovi zas­tup­ni­ci u Sa­bo­ru pot­pi­sa­li su ini­ci­ja­ti­vu raz­rje­še­nja mi­nis­tra fi­nan­ci­ja Zdrav­ka Ma­ri­ća s obraz­lo­že­njem da je mi­nis­tar u su­ko­bu in­te­re­sa.

Nas­ta­vak na 6. stra­ni­ci

U raz­go­vo­ri­ma s pre­mi­je­rom Plen­ko­vi­ćem ni­sam osje­tio da se po bi­lo če­mu raz­li­ku­ju na­ša gle­di­šta o važ­nos­ti ku­ri­ku­lar­ne re­for­me i de­po­li­ti­za­ci­je obra­zo­va­nja Pot­pu­no je ne­toč­no da smo Zdrav­ku Ma­ri­ću za­mje­ra­li su­kob in­te­re­sa. Da­pa­če, vr­lo smo jas­no rek­li da ne sma­tra­mo pro­ble­mom to što je bio za­pos­len u Agro­ko­ru, ne­go ka­ko je re­agi­rao na naj­a­vu kri­ze u Agro­ko­ru

Sa­da vi­še ne tra­ži­te da ga se mak­ne iz Vla­de. Za­što?

Pot­pu­no je ne­toč­no da smo Zdrav­ku Ma­ri­ću za­mje­ra­li su­kob in­te­re­sa. Da­pa­če, vr­lo smo jas­no rek­li da ne sma­tra­mo pro­ble­mom to što je bio za­pos­len u Agro­ko­ru, ne­go ka­ko je re­agi­rao na naj­a­vu kri­ze u Agro­ko­ru. U sva­kom slu­ča­ju kao ma­njin­ski part­ner u Vla­di ne­ma­mo ilu­zi­ja da će­mo mo­ći utje­ca­ti na sve pa smo uto­li­ko fo­ku­si­ra­ni na ono za što pre­uzi­ma­mo od­go­vor­nost, a to je na pr­vom mjes­tu de­po­li­ti­za­ci­ja i re­for­ma obra­zo­va­nja, sre­đi­va­nje ka­tas­tra i grun­tov­ni­ce te oču­va­nje do­seg­nu­te ra­zi­ne ljud­skih pra­va.

HNS je do sa­da bio do­živ­lja­van kao iz­ra­zi­to li­be­ral­na op­ci­ja, po­go­to­vo kad je ri­ječ o pra­vi­ma na­ci­onal­nih i sek­su­al­nih ma­nji­na. HDZ-ov pro­gram na tom po­lju da­le­ko je kon­zer­va­tiv­ni­ji. Mo­gu li te dvi­je stran­ke prev­la­da­ti te raz­li­ke i ka­ko?

U sva­kom slu­ča­ju mi se ni­kad ne­će­mo odre­ći svo­jih vri­jed­nos­ti i po­li­ti­ka, ne­go ih uno­si­mo u Vla­du Re­pu­bli­ke Hr­vat­ske. Ni­je ovo je­di­ni slu­čaj su­rad­nje kon­zer­va­ti­va­ca i li­be­ra­la, po­se­bi­ce ne u naj­ra­zvi­je­ni­jim zem­lja­ma Eu­rop­ske uni­je. Nje­mač­ka je svoj put ubr­za­nog ra­zvo­ja i ja­ča­nja kao eu­rop­ske si­le, ko­ji je kul­mi­ni­rao uje­di­nje­njem zem­lje, za­po­če­la upra­vo kad su li­be­ra­li pre­dvo­đe­ni Hans-Di­etric­hom Gen­s­c­he­rom prvi put uš­li u su­rad­nju s de­mo­kr­š­ća­ni­ma. Tak­vih je pri­mje­ra u mo­der­noj europ­skoj po­li­ti­ci mno­go, a ja že­lim vje­ro­va­ti da je i Hr­vat­ska po­li­tič­ki saz­re­la da iz­a­đe iz pu­ber­te­ta i poč­ne do­no­si­ti zre­le i od­go­vor­ne od­lu­ke.

Jed­na od svje­to­na­zor­skih te­ma je i obra­zo­va­nje, a HNS je taj re­sor tra­žio za se­be. Na­jav­lju­je­te da će­te nas­ta­vi­ti on­dje gdje je stao Bo­ris Jo­kić. Ka­ko na ta­kav na­um gle­da­ju u HDZ-u?

U raz­go­vo­ri­ma s pre­mi­je­rom Plen­ko­vi­ćem po­s­ljed­njih da­na ni­sam osje­tio da se po bi­lo če­mu raz­li­ku­ju na­ša gle­di­šta o važ­nos­ti ku­ri­ku­lar­ne re­for­mi i cje­lo­kup­ne de­po­li­ti­za­ci­je obra­zo­va­nja za bu­duć­nost Hr­vat­ske. Na­rav­no da nam je cilj nas­ta­vi­ti već pri­prem­lje­nu ku­ri­ku­lar­nu re­for­mu na ko­joj je ra­di­lo 500 struč­nja­ka i ko­ja je plod stru­ke, a ne po­li­ti­ke.

Na­ja­vi­li ste i da će­te ići na po­ni­šta­va­nje na­tje­ča­ja za čel­ne lju­de ku­ri­ku­lar­ne re­for­me. Ka­ko to na­mje­ra­va­te iz­ves­ti? Što bi bio raz­log za po­ni­šte­nje na­tje­ča­ja i tko su lju­di ko­ji bi ubu­du­će tre­ba­li vo­di­ti taj pro­ces?

S ob­zi­rom na to da su se u jav­nos­ti po­ja­vi­li broj­ni pri­je­po­ri ko­ji do­vo­de u pi­ta­nje tran­s­pa­rent­nost pro­ce­sa, a zbog od­go­vor­nos­ti koju smo pre­uze­li za pro­ved­bu re­for­me i cje­lo­kup­nu de­po­li­ti­za­ci­ju obra­zov­nog sus­ta­va, sva­ka­ko će­mo pom­no ana­li­zi­ra­ti do­sa­daš­nje pro­ce­se i uk­lo­ni­ti uoče­ne ne­dos­tat­ke. Ka­ko će sa­ma pro­ce­du­ra te­ći, ne mo­gu vam re­ći jer to s pu­nim po­vje­re­njem pre­pu­štam no­voj mi­nis­tri­ci Bla­žen­ki Div­jak koju smo kao nes­tra­nač­ku struč­nja­ki­nju za­mo­li­li da pre­uz­me od­go­vor­nost za pro­ved­bu tih pre­važ­nih pro­ce­sa.

Ka­da će HNS pro­ves­ti unu­tar­stra­nač­ke iz­bo­re?

Sva­ka­ko će­mo or­ga­ni­zi­ra­ti unu­tar­stra­nač­ke iz­bo­re do kra­ja ove go­di­ne, ali u ovom tre­nut­ku pri­ori­tet nam je pri­mi­ti se pos­la u Vla­di i osi­gu­ra­ti pre­du­vje­te da mo­že­mo gra­đa­ni­ma is­po­ru­či­ti naj­av­lje­ni re­zul­tat.

Ho­će­te li se vi osob­no kan­di­di­ra­ti za pred­sjed­ni­ka stran­ke?

Kao što re­koh, u ovom tre­nut­ku pri­ori­tet je po­sao i od­go­vor­nost u Vla­di, a o to­me će­mo raz­miš­lja­ti kad pos­ta­vi­mo zdra­ve te­me­lje za pre­os­ta­le tri go­di­ne man­da­ta. U ovom tre­nut­ku sva­ka­ko ne raz­miš­ljam o to­me.

Ma­lo je tak­vih čas­nih i prin­ci­pi­jel­nih lju­di u hr­vat­skoj po­li­ti­ci kao što je Ivan Vr­do­ljak, ka­že Pre­drag Štro­mar

Biv­ši va­ra­ždin­ski žu­pan ko­je­ga je na po­s­ljed­njim lo­kal­nim iz­bo­ri­ma po­bi­je­dio Ra­di­mir Ča­čić na­šao se ovih da­na u sre­di­štu po­zor­nos­ti

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.