‘S 19 ga ni­je htio nit­ko u Dal­ma­ci­ji, a sa­da ga tra­ži po­la Eu­ro­pe. Lan­si­ra­la ga je No­va­lja’

Ton­či Ga­brić pre­po­ru­čio ga je pri­ja­te­lju Dat­ko­vi­ću, tre­ne­ru No­va­lje, ko­ji je Lo­vru 2009. vra­tio u ži­vot

Vecernji list - Hrvatska - - Front Pa­ge - to­mis­lav.da­so­vic@ve­cer­nji.net To­mis­lav Da­so­vić

U Kar­lov­cu je bra­nio u mom­ča­di u ko­joj je 75 pos­to su­igra­ča doš­lo iz če­t­vr­te ili žu­pa­nij­ske li­ge, ka­že Lo­vrin tre­ner Sa­njin Lu­ci­ja­nić

Ima­mo li raz­lo­ga za bri­gu s ob­zi­rom na Su­ba­ši­će­vu oz­lje­du i či­nje­ni­cu da će vra­ta hr­vat­ske re­pre­zen­ta­ci­je u Rey­kja­vi­ku ču­va­ti Lo­vre Ka­li­nić (27), vra­tar ko­ji je u na­ci­onal­nom dre­su u osam nas­tu­pa pri­mio de­vet po­go­da­ka? Mre­žu je sa­ču­vao u dva na­vra­ta, u pri­ja­telj­skim utak­mi­ca­ma pro­tiv Iz­ra­ela i Sje­ver­ne Ir­ske, dok je naj­ve­ću noć­nu mo­ru u re­pre­zen­ta­ci­ji do­ži­vio u ožuj­ku u Tal­lin­nu, ka­da su mu Es­ton­ci utr­pa­li tri ko­ma­da. Ipak, Lo­vre u re­pre­zen­ta­ci­ju do­la­zi u top-for­mi, s vr­hun­skom pre­po­ru­kom kao naj­bo­lji vra­tar bel­gij­ske li­ge, po gla­so­vi­ma svih bel­gij­skih no­go­me­ta­ša u do­mo­vi­ni i ino­zem­s­tvu, pa bi­smo uoči Rey­kja­vi­ka ipak tre­ba­li bi­ti spo­koj­ni­ji.

Tri pos­ta­je do Haj­du­ka

Što uop­će zna­mo o Lo­vri Ka­li­ni­ću? Ga­ba­ri­ti su mu im­po­zant­ni, vi­sok je čak 201 cen­ti­me­tar, što zna­či da je de­vet cen­ti­me­ta­ra vi­ši od De Gee, osam cen­ti­me­ta­ra od Ne­uera, dva cen­ti­me­tra od Co­ur­to­isa, dok 186 cm vi­so­kom Do­mi­ni­ku Li­va­ko­vi­ću mo­že jes­ti s gla­ve. Za­nim­ljiv je bio pro­fe­si­onal­ni us­pon Lo­vre Ka­li­ni­ća. Pra­te­ći po­pis nje­go­vih klu­bo­va, te­ško se ote­ti doj­mu ka­ko split­ski div ni­je uži­vao pre­ve­li­ko po­vje­re­nje Haj­du­ko­vih še­fo­va bu­du­ći da je do sta­tu­sa pr­vo­ga vra­ta­ra bi­je­lih mo­rao pro­ći tri pos­ta­je: tre­će­li­ga­ša Ju­nak, dru­go­li­ga­ša No­va­lju i pr­vo­li­ga­ša Kar­lo­vac. – Lo­vru 2009. go­di­ne ni­je htio ni­je­dan klub u Dal­ma­ci­ji, ni So­lin, ni Mo­sor, ni Imot­ski... – ka­že nam Ivi­ca Dat­ko­vić, tre­ner ko­ji je Ka­li­ni­ća vo­dio u No­va­lji i objaš­nja­va ka­ko je ta­len­ti­ra­ni dvo­me­traš dos­pio u nje­go­ve ru­ke. – Na­zvao me tre­ner Haj­du­ko­vih vra­ta­ra Ton­či Ga­brić i ka­zao: ‘Ku­me, imam vra­ta­ra za te­be, ne­ćeš po­gri­je­ši­ti ako ga uz­meš.’ U Haj­du­ku je ta­da bi­la pre­ja­ka kon­ku­ren­ci­ja, na nje­ga ni­su ra­ču­na­li pa sam ga, vje­ru­ju­ći Ton­či­ju, ra­do uzeo. Lo­vre je do­šao mlad, s 19 go­di­na, ma­lo pre­pla­šen, pa sam ga hra­brio: ‘Bra­ni naj­bo­lje što mo­žeš, ne­maš ov­dje ni­ka­kav pri­ti­sak.’

‘Zdra­vo­se­ljač­ki’ pris­tup

Dat­ko­vić se sje­ća ka­ko je Ka­li­nić u ci­je­loj dru­go­li­ga­škoj se­zo­ni pri­mio 23 po­got­ka. – Bio je vr­hun­ski rad­nik, ni­je fi­lo­zo­fi­rao, imao je po­šten, ‘zdra­vo­se­ljač­ki’ pris­tup, što je si­gur­no utje­ca­lo da u na­šoj ma­loj sre­di­ni bu­de do­bro prim­ljen i omi­ljen – nas­tav­lja Dat­ko­vić. Ka­ko da­nas gle­da­te na Lo­vru Ka­li­ni­ća? – On je, uz Su­ba­ši­ća, naš naj­bo­lji vra­tar, i ka­da se Da­ni­jel opros­ti od re­pre­zen­ta­ci­je, Lo­vre mo­ra bi­ti pr­vi iz­bor za no­vu je­di­ni­cu va­tre­nih. Tvr­dim da Ka­li­nić spa­da me­đu naj­bo­lje europ­ske vra­ta­re i da će za­vr­ši­ti u ve­li­kom klu­bu. Sa­da je u Gen­tu, u ko­je­mu ne­ma ve­li­ko­ga pri­ti­ska, a opet u dos­ta ja­koj li­gi iz ko­je mo­že na­pre­do­va­ti u mno­go ja­če na­tje­ca­nje – do­dao je Dat­ko­vić. Ka­li­nić je pr­vo pra­vo pr­vo­li­ga­ško va­tre­no kr­šte­nje imao u dre­su Kar­lov­ca, u pro­lje­će 2011. go­di­ne, sku­piv­ši 11 nas­tu­pa. Mom­čad već po­sr­nu­lo­ga pr­vo­li­ga­ša ta­da je s klu­pe vo­dio do­ma­ći struč­njak Sa­njin Lu­ci­ja­nić. – Lo­vre nam se pri­klju­čio na zim­skim pri­pre­ma­ma u Pu­li, u tre­nu­ci­ma ka­da je naš klub bio u

iz­u­zet­no te­škoj si­tu­aci­ji. Bio sam tre­ner ka­da nas je kom­plet­na upra­va na­pus­ti­la, po­tom i do­bar dio igra­ča, i os­ta­li smo na pro­fe­si­onal­ci­ma od ko­jih je 75 pos­to do ta­da nas­tu­pa­lo u re­do­vi­ma če­t­vr­to­li­ga­ša i žu­pa­nij­skih li­ga­ša – na­gla­ša­va Lu­ci­ja­nić. Ka­ko se u toj si­tu­aci­ji sna­šao Lo­vre Ka­li­nić? – Za sva­ku po­hva­lu! Bio je vr­hun­ski pro­fe­si­ona­lac i ni­je ni po­miš­ljao na od­la­zak iako je prak­tič­ki kod nas bio kao gli­ne­ni go­lub. Prog­no­zi­ra­li su nam ka­ko će­mo u sva­koj utak­mi­ci pri­mi­ti se­dam-osam ko­ma­da, a mi smo osvo­ji­li čak de­set bo­do­va i ni jed­noj utak­mi­ci ni­smo se osra­mo­ti­li. Lo­vre Ka­li­nić svo­jim je pris­tu­pom i iz­vr­s­nim iz­ved­ba­ma os­ta­vio je od­li­čan do­jam, a naj­bo­lju utak­mi­cu bra­nio je na Po­lju­du pro­tiv Haj­du­ka, ka­da je ski­nuo niz ve­li­kih šan­si do­ma­ćim igra­či­ma, ali smo ipak iz­gu­bi­li s 0:1. Ta mu je utak­mi­ca bi­la naj­bo­lja pre­po­ru­ka za po­vra­tak u Haj­duk – do­dao je Lu­ci­ja­nić. Lo­vre u svo­joj pro­fe­si­onal­noj ka­ri­je­ri 17 pu­ta bio su­očen s je­da­na­es­ter­ci­ma i pet je pu­ta iz tih dvo­bo­ja iz­a­šao kao po­bjed­nik ski­nuv­ši kaz­ne­ne udar­ce lo­ko­su Do­ma­go­ju An­to­li­ću, dra­go­volj­cu Ja­zvi­ću, di­na­mov­cu Hen­riqu­ezu, Osje­ča­ni­nu Le­sja­ku i za­gre­ba­šu Ga­bri­je­lu Bo­ba­nu.

Lo­vre mi je u ru­ke do­šao s 19 go­di­na. Bio je pre­pla­šen, ali kod nas ni­je imao pri­ti­ska i br­zo se sna­šao i na­pre­do­vao IVI­CA DAT­KO­VIĆ Ka­li­ni­ćev tre­ner u No­va­lji U Kar­lov­cu je bio po­put gli­ne­no­ga go­lu­ba, ali ni­je ga to obes­hra­bri­lo, tvr­di tre­ner Lu­ci­ja­nić Lo­vre Ka­li­nić u 17 na­vra­ta bio je su­očen s je­da­na­es­ter­ci­ma, u pet ih je na­vra­ta obra­nio

LO­VRE KA­LI­NIĆ Spli­ća­nin je dru­gi hr­vat­ski vra­tar ko­ji je u Bel­gi­ji bio iz­a­bran za naj­bo­ljeg gol­ma­na ta­moš­nje li­ge. Pri­je nje­ga to je u dva na­vra­ta bio Si­nja­nin Ru­nje iz Stan­dar­da

Us­pje­šan u Los An­ge­le­su Lo­vre je od­lič­no oba­vio po­sao u po­s­ljed­njoj utak­mi­ci na­še re­pre­zen­ta­ci­je, pro­tiv Mek­si­ka­na­ca u SAD-u, ka­da je hr­vat­ska no­go­met­na re­pre­zen­ta­ci­ja sla­vi­la s 2:1

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.