OD­NO­SI SA SBERBANKOM JOŠ SU UVIJEK NEIZVJESNI

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Li­di­ja Ki­se­ljak

Zah­tje­vi­ma Sber­ban­ka za sud­ske za­bra­ne u Hr­vat­skoj i Sr­bi­ji ko­ji­ma se že­lje­lo spri­je­či­ti odo­bra­va­nje no­vog kre­di­ta Agro­ko­ru pos­tav­lja se pi­ta­nje je li sa­mo ri­ječ o pri­ti­sku za fer od­nos u ci­je­lom pro­ce­su, ko­ji sa so­bom vu­če inat, ili je ta po­ru­ka i po­li­tič­ka s ob­zi­rom na to da još ni­smo sprem­ni pri­hva­ti­ti važ­nost ru­ske ban­ke kao naj­ve­ćeg po­je­di­nač­nog kre­di­to­ra Agro­ko­ra. Tak­vu su nam po­ru­ku ne­iz­rav­no pre­ni­je­li i Slo­ven­ci u petak, re­kav­ši da nji­ho­va vla­da učes­ta­lo ko­mu­ni­ci­ra s ru­skom stra­nom iako ni­su ve­za­ni za ru­ske ban­ke, ali ih za­bri­nja­va­ju mo­gu­će po­s­lje­di­ce slo­ma Agro­ko­ra na nji­ho­vu eko­no­mi­ju. Oni pri­hva­ća­ju či­nje­ni­cu da su ru­ske ban­ke naj­ve­ći kre­di­to­ri i da je ko­mu­ni­ka­ci­ja nuž­na. Na­ša stra­na još gle­da na Ru­se kao stra­nu ko­ja je da­la kre­dit, ali je na­pra­vi­la gre­šku i ni­je se za nje­ga osi­gu­ra­la te bi za­to sa­mi tre­ba­li sno­si­ti po­s­lje­di­ce. Tak­vi po­gle­di čes­to mi­je­nja­ju si­tu­aci­ju u od­no­si­ma. Je­su li ti od­no­si sa­mo stvar biz­ni­sa ili idu da­lje na po­li­tič­ku ra­zi­nu, mo­že se sa­mo na­ga­đa­ti. Go­vo­ri li biz­nis, jas­no je da ban­ke za­ni­ma sa­mo vra­ća­nje nov­ca ko­ji su da­le. Ali s ob­zi­rom na to da je uprav­lja­nje kon­cer­nom pre­uze­la do­ma­ća Vla­da, jas­no je da Ru­si že­le i s nji­ma jas­nu ko­mu­ni­ka­ci­ju, ali i ra­zu­mi­je­va­nje. Jer na kra­ju ko­mu­ni­ka­ci­ja ni­je odvuk­la Sber­bank od no­vog kre­di­ta, ne­go je to sa­mo je­dan uvjet – roll-up ko­ji, či­nje­ni­ca je, ni­ka­ko ni­je fer za ru­sku ban­ku kao naj­ve­ćeg kre­di­to­ra. No, tko je u pra­vu i što je fer te mo­že li se išta na­pra­vi­ti da fer od­nos pos­to­ji, jer je pu­no kre­di­to­ra s raz­li­či­tim po­la­ziš­nim uvje­ti­ma, te­ško se mo­že raz­lu­či­ti. Po­čet­na po­ru­ka pri do­no­še­nju za­ko­na bi­la je su­glas­nost. Za­sad je iz­gle­da ne­ma sa­mo s Ru­si­ma, a ne­iz­vjes­ne su po­s­lje­di­ce to­ga. Slo­ve­ni­ja je za­šti­ti­la Agro­ko­ro­vu imo­vi­nu u svo­joj zem­lji, sa­da je Sber­bank one­mo­gu­ćio ras­po­la­ga­nje imo­vi­nom u Sr­bi­ji. Hr­vat­skoj os­ta­je op­te­re­će­na imo­vi­na u zem­lji, koju bi tre­ba­lo ne­ka­ko os­lo­bo­di­ti jam­s­ta­va, po­dig­nu­ti joj vri­jed­nost ka­ko bi se ne­ma­lih mi­li­jar­du eura kre­di­ta vra­ti­lo za go­di­nu da­na, uz mo­gu­će pro­du­lje­nje na tri go­di­ne.

Sud­skim zah­tje­vi­ma ru­ska ban­ka že­li spri­je­či­ti kre­dit za ko­ji dr­ži da ni­je fer

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.