Je li tre­ba­lo ići na nove iz­bo­re?

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

KREŠIMIR GALIĆ eko­no­mist

U nove iz­bo­re ne bi tre­ba­lo ići jer su pre­sku­pi. Pre­ki­nu­li bi se svi pro­jek­ti i život bi stao na ne­ko­li­ko mje­se­ci.

DALIBOR DAMIČEVIĆ inž. pro­me­ta

Ne tre­ba­ju nam no­vi iz­bo­ri za­to što bi to bio do­dat­ni tro­šak za gra­đa­ne, a ne­će se pu­no to­ga pro­mi­je­ni­ti.

MIRA BOLFEK umi­rov­lje­ni­ca

No­vi iz­bo­ri ni­su do­bro rje­še­nje jer bi ja­ko pu­no ko­šta­li, a od­nos po­li­tič­kih sna­ga iona­ko se ne bi pro­mi­je­nio. Sve bi os­ta­lo is­to.

SREĆKO COTA umi­rov­lje­nik

Tre­ba. Ova Vla­da ne­ma le­gi­ti­mi­tet za­to što je stran­ka s ko­jom su uš­li u ko­ali­ci­ju iz­i­gra­la vo­lju bi­ra­ča. (vb)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.