Atrak­tiv­nost pos­lo­dav­ca

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Is­pi­ta­ni­ci kao pre­sud­ni fak­tor atrak­tiv­nos­ti pos­lo­dav­ca na­vo­de si­gur­nost rad­nog mjes­ta, har­mo­nič­ne od­no­se na rad­nom mjes­tu i pri­li­ku za na­pre­dak u stru­ci, dok je na tre­ćem mjes­tu važ­nos­ti druš­tve­na od­go­vor­nost pos­lo­dav­ca.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.