Do­bav­lja­či za­do­volj­ni no­vim kre­di­tom

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Na sas­tan­ku Ko­or­di­na­ci­je pro­izvo­đa­ča i do­bav­lja­ča Agro­ko­ra pred­stav­lje­ni su de­ta­lji no­vog fi­nan­ci­ra­nja kon­cer­na, vri­jed­nog 480 mi­li­ju­na eura. Re­če­no je da će se 150 mi­li­ju­na eura us­mje­ri­ti za is­pla­tu sta­rog du­ga. Ma­lim obrt­ni­ci­ma i OPG-ovi­ma bit će is­pla­će­no oko 30 mi­li­ju­na eura sta­rog du­ga naj­vje­ro­jat­ni­je već do kra­ja lip­nja. Os­ta­lih 120 mi­li­ju­na eura, ka­ko je objas­ni­la pred­stav­ni­ca ve­li­kih do­bav­lja­ča Ma­ri­ca Vi­da­ko­vić iz Kra­ša, bit će is­pla­će­no po kri­te­ri­ju ne­kog pos­tot­ka za sve do­bav­lja­če, a taj se kri­te­rij još raz­ra­đu­je. Iska­za­na je i sprem­nost su­dje­lo­va­nja u pu­nje­nju Kon­zu­mo­vih po­li­ca, i to rob­nim kre­di­tom vri­jed­nim 50 mi­li­ju­na eura. Za rob­ni kre­dit ta­ko­đer će vri­je­di­ti roll-up prin­cip te će se za sva­ku ku­nu u no­voj ro­bi ili us­lu­zi, pre­ba­ci­ti ku­na sta­rog du­ga u osi­gu­ra­ni dug.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.