HNS za Jo­ki­ća, ali on ni­je uvjet. Plen­ko­vić ne že­li no­vi pro­s­vjed

Že­li­mo Jo­ki­ća, ali bez me­to­de og­nja i ma­ča, tvr­di iz­vor iz HNS-a. Plen­ko­vić je vr­hu HDZ-a re­kao da si RH vi­še ne smi­je do­pus­ti­ti 40.000 lju­di na ces­ti zbog ku­ri­ku­lar­ne

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Iva Pu­ljić Še­go

U HNS-u su svjes­ni da su po­di­je­li­li svoju stran­ku, i za­to im je iz­nim­no sta­lo da Vla­da s HDZ-om us­pi­je jer im u su­prot­nom pri­je­ti pro­past Dvi­je go­di­ne, prak­tič­ki tri Vla­de, dva pre­mi­je­ra. Dva part­ne­ra; dva­put Most, tre­ći put HNS. Ima li no­va Vla­da HDZ-a i HNS-a ve­ći po­ten­ci­jal i du­lji rok tra­ja­nja ne­go što su ga ima­le pr­ve dvi­je Vla­de? Pr­va Vla­da pa­la je na slu­ča­ju Ine, dru­gu Vla­du uz­dr­mao je Agro­kor (Zdrav­ko Ma­rić), a ža­riš­na toč­ka nove Vla­de je ku­ri­ku­lar­na re­for­ma. Re­kons­truk­ci­ja obra­zov­nog sus­ta­va no­vi je na­ci­onal­ni in­te­res (i vje­ro­jat­no je­di­ni pra­vi), Ina je pre­ko no­ći pa­la u dru­gi plan dok tem­pi­ra­nu bom­bu Agro­kor HNS ni­je stav­ljao u fo­kus i nje­gov mo­gu­ći ko­laps oči­to ne že­li ve­za­ti uz se­be.

Po­ni­šta­va­nje na­tje­ča­ja?

HNS upra­vo na plat­for­mi re­for­me obra­zo­va­nja ula­zi u sa­vez­niš­tvo s HDZ-om, a naj­ve­ća koč­ni­ca toj re­for­mi (ap­surd­no, ali is­ti­ni­to) jest ide­olo­ška po­di­je­lje­nost druš­tva. Što će se re­flek­ti­ra­ti i na svje­to­na­zor­ski raz­li­čit HDZ i HNS. Po­se­ban te­ret pred­stav­lja to što no­va HNS-ova mi­nis­tri­ca obra­zo­va­nja in­zis­ti­ra na po­ni­šta­va­nju na­tje­ča­ja na ko­jem je iz­a­bra­na no­va še­fi­ca ku­ri­ku­lar­ne re­for­me Ja­smin­ka Bu­ljan Cu­lej – ako se po­ka­že da je u tom na­tje­ča­ju bi­lo pro­pus­ta. Cilj te ope­ra­ci­je bio bi da na mjes­to Bu­ljan-Cu­lej do­đe li­je­vo-li­be­ral­ni Bo­ris Jo­kić. Na­rod­nja­ci ni­su slu­čaj­no oda­bra­li baš ku­ri­ku­lar­nu re­for­mu kao ključ nove Vla­de, svjes­ni su da je to te­ma za bu­duć­nost zbog ko­je ih se ne mo­že op­tu­ži­ti za kli­jen­te­li­zam i gra­bež fo­te­lja (što bi bi­lo da su in­zis­ti­ra­li na Mi­nis­tar­stvu ener­ge­ti­ke). No jed­na­ko su ta­ko svjes­ni da je ta te­ma kli­zak te­ren za An­dre­ja Plen­ko­vi­ća u HDZ-u. U HNS-u su po­seb­no svjes­ni či­nje­ni­ce da su zbog ula­ska u Vla­du s HDZ-om po­di­je­li­li svoju stran­ku, ti­me je i os­la­bi­li jer su s de­vet pa­li na pet zas­tup­ni­ka u sa­bor­skom klu­bu, i za­to im je iz­nim­no sta­lo da Vla­da s HDZ-om us­pi­je jer im u su­prot­nom pri­je­ti pro­past. Osvi­je­šte­nost te či­nje­ni­ce ide u pri­log du­ljem op­s­tan­ku Vla­de jer će HNS-ov­ci bi­ti sklo­ni­ji kom­pro­mi­si­ma upra­vo zbog vlas­ti­te os­lab­lje­ne po­zi­ci­je. – Ni­šta ne­će­mo rje­ša­va­ti og­njem i ma­čem, ako ne bu­de­mo odra­di­li po­sao i ako ova Vla­da ne us­pi­je, HNS-a vi­še ne­će bi­ti. To­ga smo svjes­ni – re­zi­mi­rao je iz­vor iz vr­ha HNS-a. Da bi HNS mo­gao bi­ti po­pust­ljiv, svje­do­či i či­nje­ni­ca da su u sa­mo jed­nom da­nu na­kon sa­mo jed­nih for­mal­nih pre­go­vo­ra s Plen­ko­vi­ćem odustali od Mi­nis­tar­stva pra­vo­su­đa. Jo­kić će, nas­ta­vio je naš iz­vor, na ovaj ili onaj na­čin bi­ti uklju­čen u ku­ri­ku­lar­nu re­for­mu, ali ne pre­ko ko­lje­na i ne na na­čin da se “iz­a­zi­va­ju des­ni­ča­ri”. Iako je HNS ostao bez pra­vo­su­đa, i da­lje ne odus­ta­je od po­ve­zi­va­nja grun­tov­ni­ce i ka­tas­tra, za­to će tra­ži­ti da do­bi­ju svo­je dr­žav­ne taj­ni­ke u ta dva mi­nis­tar­stva. Za lex Agro­kor, re­kao nam je iz­vor iz HNS-a, i da­lje sma­tra­ju da je loš za­kon, ali ne­će či­ni­ti ni­šta što bi do­dat­no des­ta­bi­li­zi­rao po­sr­nu­li kon­cern.

Pa­da Agro­kor, pa­da i Da­lić

– No jas­no je da će, ako Agro­kor pad­ne, pot­pred­sjed­ni­ca Mar­ti­na Da­lić mo­ra­ti oti­ći – sma­tra iz­vor iz vr­ha HNS-a. Da je i pre­mi­jer Plen­ko­vić do­nek­le spre­man po­pus­ti­ti u slu­ča­ju ku­ri­ku­lar­ne re­for­me, go­vo­ri nje­go­va po­ru­ka Pred­sjed­niš­tvu HDZ-a jer, ka­ko nam pre­no­si iz­vor iz HDZ-a, Plen­ko­vić je prek­si­noć HDZ-ov­ci­ma na­vod­no re­kao da si Hr­vat­ska vi­še ne smi­je do­zvo­li­ti da zbog ku­ri­ku­lar­ne re­for­me na uli­cu iz­la­zi 40.000 lju­di. Iz to­ga pro­iz­la­zi da je oči­to pro­blem u pro­vo­đe­nju ku­ri­ku­lar­ne. Ipak, Plen­ko­vić se mo­rao su­oči­ti s pi­ta­nji­ma Mi­re Ko­va­ča, Dar­ka Mi­li­no­vi­ća i Želj­ka Re­ine­ra ko­ja su se od­no­si­la na ku­ri­ku­lar­nu re­for­mu (Mi­li­no­vić i Re­iner) te re­sor obra­zo­va­nja (Mi­ro Ko­vač), ali im je šef HDZ-a od­go­vo­rio da Vla­da vo­di po­li­ti­ku, a ne po­je­di­nač­ni mi­nis­tri te da će in­zis­ti­ra­ti na kon­sen­zu­su. Mi­li­no­vi­ću je pak od­go­vo­rio da ne tre­ba ići za me­dij­skim spe­ku­la­ci­ja­ma ka­da je ri­ječ o po­ni­šta­va­nju na­tje­ča­ja na ko­jem je iz­a­bra­na J. Bu­ljan Cu­lej.

Iako je HNS ostao bez re­so­ra pra­vo­su­đa, ne odus­ta­je od po­ve­zi­va­nja grun­tov­ni­ce i ka­tas­tra

Kon­sen­zus o ku­ri­ku­lar­noj Plen­ko­vić je na pi­ta­nja o ku­ri­ku­lar­noj re­for­mi od­go­vo­rio da po­li­ti­ku vo­di Vla­da, a ne po­je­di­nač­ni mi­nis­tri te da će in­zis­ti­ra­ti na kon­sen­zu­su

Vla­di­mir Šeks u druš­tvu Pre­dra­ga Štro­ma­ra (HNS)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.