Gra­đa­ni se tre­ba­ju upi­ta­ti za­što bi­ra­ju pros­ti­tut­ke

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Tea Ro­mić, Iva Bo­ban Va­le­čić

Ore­pić: Kad se iz­da po­li­tič­ka vo­lja vlas­ti­tog bi­rač­kog ti­je­la, on­da mo­že­mo kons­ta­ti­ra­ti da je na­rod pos­tao ne­bi­tan po­li­tič­ki čim­be­nik tea.ro­mic@ve­cer­nji.net At­mo­sfe­ra uoči iz­gla­sa­va­nja po­vje­re­nja no­vim mi­nis­tri­ma i no­voj ve­ći­ni ju­čer je u Sa­bo­ru bi­la da­le­ko od sve­ča­ne, a oprav­da­nje o osi­gu­ra­noj sta­bil­nos­ti dr­ža­ve opor­ba je do­če­ka­la op­tuž­ba­ma o “pro­tu­pri­rod­nom blu­du” za­jed­nič­ke Vla­de HDZ-a i HNS-a.

Sin­čić: Cr­ni dan za po­li­ti­ku

Čel­nik Mos­ta Bo­žo Pe­trov us­t­vr­dio je ka­ko je po­li­ti­ka onak­va kak­vom je gra­đa­ni bi­ra­ju, pa se za­pi­tao osje­ća­ju li se iz­da­no. – Ako bi­ra­mo pros­ti­tut­ke na iz­bo­ri­ma, on­da će po­li­ti­ka bi­ti pros­ti­tut­ka. Ako bi­ra­mo po­šte­ne, on­da će po­li­ti­ka bi­ti po­šte­na. Tko smo ako bi­ra­mo po­li­tič­ke pros­ti­tut­ke? To je ono što se gra­đa­ni tre­ba­ju upi­ta­ti. Ni­smo svi is­ti. Pos­to­je po­šte­ni i pos­to­je pros­ti­tut­ke – ko­men­ti­rao je Pe­trov, ko­ji vri­je­đa­njem zdra­vog ra­zu­ma na­zi­va ar­gu­ment ka­ko je do su­rad­nje HDZ-a i HNS-a doš­lo ra­di sta­bil­nos­ti dr­ža­ve. Smi­je­nje­ni mi­nis­tar unu­tar­njih pos­lo­va, Mos­tov Vla­ho Ore­pić do­da­je ka­ko je sa­da jas­no “da je HDZ pos­tao jed­na hra­nid­be­na struk­tu­ra”. – Je­dan hra­nid­be­ni la­nac u ko­jem se do­bro je­de, ali na tu­đi ra­čun. Ig­no­ri­ra­nje po­tre­be i in­te­re­sa bi­rač­kog ti­je­la ne­ke dru­ge stran­ke pos­ta­la je kons­tan­ta hr­vat­skog po­li­tič­kog ži­vo­ta, ali kad se ig­no­ri­ra i iz­da po­li­tič­ka vo­lja i in­te­res vlas­ti­tog bi­rač­kog ti­je­la, on­da uis­ti­nu svi sku­pa mo­že­mo kons­ta­ti­ra­ti da je na­rod pos­tao ne­bi­tan po­li­tič­ki čim­be­nik – tvr­di Ore­pić. Ivan Vi­li­bor Sin­čić iz Ži­vog zi­da us­t­vr­dio je ka­ko svje­do­či cr­nom da­nu za po­li­ti­ku, Sa­bor i Vla­du. – Da­nas je po­bi­je­dio kli­jen­te­li­zam, po­li­tič­ka ko­rup­ci­ja, a po­ga­žen je op­ći in­te­res. Svje­do­či­mo ko­nver­tit­stvu, bje­ža­nju iz ta­bo­ra u ta­bor. Ka­ko će sa­da po­gle­da­ti u oči svo­jim bi­ra­či­ma ko­je go­di­na­ma uvje­ra­va­ju da gla­sa­ju za njih, da će oni re­ći HDZ-u što tre­ba? Ka­ko će sa­da opet bi­ti iz­a­bra­ni? Vje­ro­jat­no ne­će vi­še ni­ka­da – ka­zao je Sin­čić, za­bri­nut ka­ko će sve utje­ca­ti na mo­ti­vi­ra­nost bi­ra­ča da iz­la­ze na iz­bo­re.

Ob­ma­nji­va­li jav­nost

Pred­sjed­nik SDP-a Da­vor Ber­nar­dić pri­ču o sas­tav­lja­nju ove ve­ći­ne na­zi­va kla­sič­nom tr­go­vi­nom. – HNS je pre­kr­šio ko­ali­cij­ski spo­ra­zum i pre­va­rio gra­đa­ne ko­ji su im da­li po­vje­re­nje na lis­ti Na­rod­ne ko­ali­ci­je. Ako su to bi­li sprem­ni pre­kr­ši­ti, mo­ra­te se za­pi­ta­ti ka­ko će se od­no­si­ti pre­ma svom pot­pi­su na ugo­vo­ri­ma o jav­nom nov­cu. HNS su stva­ra­li čas­ni lju­di, a ubi­li su ih oni ko­ji­ma je po­li­ti­ka tor­ba­re­nje. Da­nas je i vi­še ne­go jas­no da su Vr­do­ljak i Plen­ko­vić ob­ma­nji­va­li jav­nost, glu­mi­li žes­to­ku sva­đu ov­dje u Sa­bo­ru, a ci­je­lo to vri­je­me di­la­li is­pod sto­la, tr­go­va­li i mi­je­nja­li raz­li­či­te pri­vat­ne in­te­re­se – za­klju­čio je Ber­nar­dić.

Pe­trov je ko­ali­ci­ju HDZ-a i HNS-a na­zvao vri­je­đa­njem zdra­vog ra­zu­ma

Da­vor Ber­nar­dić: HNS su stva­ra­li čas­ni lju­di, a ubi­li su ih oni ko­ji­ma je po­li­ti­ka tor­ba­re­nje

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.