Za­mi­je­nje­ni čla­no­vi od­bo­ra, mjes­to iz opor­be­ne kvo­te preš­lo u ru­ke ve­ći­ne

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (ibv)

S če­la Od­bo­ra za gra­di­telj­stvo raz­ri­je­še­na je Mrak Ta­ri­taš, a ime­no­va­na Ber­nar­da To­pol­ko, ta­ko­đer iz HNS-a Ime­no­va­nje sed­me­ro no­vih mi­nis­ta­ra do­ve­lo je Sa­bor u vre­men­ski tjes­nac jer ih je mo­ra­lo po­t­vr­di­ti jed­na­ko to­li­ko sa­bor­skih rad­nih ti­je­la. Za­to su pr­vo za­mi­je­nje­ni čla­no­vi od­bo­ra, ka­ko bi se osi­gu­ra­lo da ve­ći­nu u sva­kom od njih ima no­va vla­da bez Mos­ta, a s HNS-om. S če­la Od­bo­ra za gra­di­telj­stvo raz­ri­je­še­na je ta­ko An­ka Mrak Ta­ri­taš, a na nje­zi­no mjes­to ime­no­va­na Ber­nar­da To­pol­ko, ta­ko­đer iz HNS-a. Opor­ba je pro­s­vje­do­va­la jer je na taj na­čin čel­no mjes­to iz opor­be­ne kvo­te preš­lo u ru­ke ve­ći­ne. – Stran­ka ko­ja se od­lu­či­la odre­ći naj­pre­poz­nat­lji­vi­je čla­ni­ce ka­ko bi par­ti­ci­pi­ra­la u vlas­ti sa stran­kom pro­tiv ko­je je iš­la na iz­bo­ri­ma. To je po­li­tič­ko sa­mo­uboj­stvo – ko­men­ti­rao je SDP-ov Ar­sen Ba­uk. Go­vor je za­klju­čio mi­nu­tom šut­nje za HNS. – Hva­la nji­ho­vim gla­sa­či­ma i sla­va im – po­ru­čio je.

Ar­sen Ba­uk pro­gla­sio je po­li­tič­ko sa­mo­uboj­stvo HNS-a

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.