Ivan Per­nar na­pao zas­tup­ni­ke ma­nji­na zbog po­dr­ške HDZ-u

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (ibv)

Zas­tup­ni­ci par­la­men­tar­ne ve­ći­ne na­pus­ti­li su pos­li­je­pod­ne sa­bor­ni­cu pro­s­vje­du­ju­ći zbog iz­ja­ve ko­jom je Ivan Per­nar iz Ži­vog zi­da uvri­je­dio na­ci­onal­ne ma­nji­ne. Per­nar je ma­njin­ske zas­tup­ni­ke pro­zvao zbog po­dr­ške HDZ-ovoj Vla­di iako ni­je­dan mi­nis­tar ne­će bi­ti iz nji­ho­vih re­do­va. – Odu­ze­li ste nam le­gi­ti­mi­tet jer ima­mo ma­lo gla­so­va, a ma­lo gla­so­va ima­mo jer su nas va­ši su­na­rod­nja­ci iz­ba­ci­va­li iz ku­ća pos­li­je Dru­gog svjet­skog ra­ta – od­go­vo­rio mu je zas­tup­nik ta­li­jan­ske ma­nji­ne Fu­rio Ra­din. – Gdje god su ma­nji­ne te­ži­le se­pa­ra­tiz­mu, bi­le su iz­ba­če­ne iz zem­lje. Dio Ta­li­ja­na i Sr­ba, na ža­lost, jest – uz­vra­tio je Per­nar, na što su zas­tup­ni­ci ve­ći­ne na­pus­ti­li sa­bor­ni­cu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.