I kao mi­nis­tar bit će po­li­tič­ki gro­mo­bran Plen­ko­vi­ću

Te­ško da će se no­vi šef MUP-a os­lo­bo­di­ti i sa­vjet­nič­kih za­da­ća

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Da­vor Ivan­ko­vić

Plen­ko­vi­ću je važ­no da MUP pre­uz­me oso­ba ko­ja će bi­ti rav­no­prav­na ko­le­ga­ma iz EU i spo­sob­na pred­stav­lja­ti in­te­re­se Hr­vat­ske da­vor.ivan­ko­vic@ve­cer­nji.net Jed­na od naj­za­nim­lji­vi­jih “re­kons­truk­ci­ja” nove Vla­de An­dre­ja Plen­ko­vi­ća je pos­tav­lja­nje nje­go­va naj­po­vjer­lji­vi­jeg su­rad­ni­ka, čo­vje­ka iz sje­ne i do­sa­daš­njeg pred­stoj­ni­ka Ure­da pred­sjed­ni­ka Vla­de, Da­vo­ra Bo­ži­no­vi­ća na po­zi­ci­ju mi­nis­tra po­li­ci­je. Već u vri­je­me ka­da je s Mos­tom for­mi­rao svoju pr­vu Vla­du, Plen­ko­vić ju je že­lio uči­ni­ti ja­kom (i to mu je us­pje­lo ko­li­ko su to ta­daš­nje okol­nos­ti do­pu­šta­le, a ni­su) i Bo­ži­no­vi­ća pos­ta­vi­ti za mi­nis­tra.

Šef 7. upra­ve MVP-a

Sa­da su se okol­nos­ti pro­mi­je­ni­le, pa oči­to že­li da MUP pre­uz­me oz­bilj­na, re­le­vant­na, is­kus­na i vri­jed­na oso­ba, kak­vom on sma­tra upra­vo Bo­ži­no­vi­ća. Plen­ko­vi­ću je pri­tom važ­no, osim što ima ve­li­ko po­vje­re­nje u nje­ga, da ta­ko važ­no mi­nis­tar­stvo pre­uz­me obra­zo­va­na oso­ba, s is­kus­tvom u me­đu­na­rod­noj di­plo­ma­ci­ji i ko­mu­ni­ka­ci­ji, u ko­ji­ma će Bo­ži­no­vić bi­ti rav­no­pra­van svo­jim ko­le­ga­ma u EU i spo­so­ban pred­stav­lja­ti dr­žav­ne in­te­re­se i u ko­mu­ni­ka­ci­ji s Eu­rop­skom ko­mi­si­jom. Bo­ži­no­vić na­s­lje­đu­je mos­tov­ca Vla­hu Ore­pi­ća, pa je i to valj­da je­dan od raz­lo­ga što ga sa­da to­li­ko “ga­ze” baš mos­tov­ci. U tim na­pa­di­ma naj­ve­ći mu je “kri­men” da je bio “Me­si­ćev čo­vjek”, jer je u jed­nom di­je­lu svo­je ka­ri­je­re, 2004. - 2005., bio pred­stoj­nik Ure­da pred­sjed­ni­ka Me­si­ća. Uz to, oni ko­ji ga kri­ti­zi­ra­ju vo­le mu spo­me­nu­ti da mu je otac bio ka­pe­tan fre­ga­te u JRM, a da je nje­mu prvi po­sao 1987. bio rad u za­gre­bač­kom “voj­nom od­sje­ku (re­gru­ta­ci­ja)”. Za­nim­lji­vo, no Ore­pi­ću, ko­ji je, pak, bio zas­tav­nik JNA, to ni­je bi­la mo­ral­na pre­pre­ka da pos­ta­ne “prvi po­li­ca­jac” u Vla­di. Zbog ovog di­je­la svo­je povijesti 55-go­diš­nji Bo­ži­no­vić, ina­če ro­đen u Pu­li, no po ro­di­te­lji­ma po­dri­je­tlom iz Bo­ke ko­tor­ske, bi­ti će kas­ni­je i na uda­ru HDZ-ovih jas­tre­bo­va. Bo­ži­no­vić po­čet­kom 90-ih pre­uzi­ma No­vač­ku ko­mi­si­ju u Mi­nis­tar­stvu obra­ne, a u di­plo­ma­ci­ju ula­zi 1994. Do 2005. već je ste­kao is­kus­tva u obav­lja­nju broj­nih di­plo­mat­skih funk­ci­ja. Od sa­vjet­nič­kih, kon­zu­lar­nih, ve­le­pos­la­nič­kih, do funk­ci­je po­moć­ni­ka mi­nis­tra. Pot­kraj man­da­ta mi­nis­tra Ma­te Gra­ni­ća pos­ta­je i šef tzv. 7. upra­ve MVP-a, ko­ja je obav­lja­la oba­vje­štaj­ne pos­lo­ve. Prem­da je sam jed­nom ka­zao da je u HDZ-u bio još 90-ih, po­nov­no ula­zi u stran­ku u vri­je­me i na po­ziv Ja­dran­ke Ko­sor, 2011. go­di­ne, i pos­ta­je mi­nis­tar obra­ne. Naj­z­na­čaj­ni­ji pos­lo­vi na ko­ji­ma je ra­dio bi­li su pre­go­vo­ri o ula­sku Hr­vat­ske u NATO i EU, a u to je vri­je­me bio i šef na­še bruxel­le­ske mi­si­je pri NATO-u. Pos­li­je je bio i HDZ-ov zas­tup­nik u Sa­bo­ru, ali se do­la­skom To­mis­la­va Ka­ra­mar­ka nje­go­va ka­ri­je­ra “ga­si­la”. No, sa­mo po­li­tič­ka, jer je pos­tao pro­fe­sor, pre­da­vač na dva fa­kul­te­ta (pos­li­je­di­plom­ski, stu- dij di­plo­ma­ci­je na Sve­uči­li­štu u Za­gre­bu i Ve­le­uči­li­štu Bal­ta­zar u Za­pre­ši­ću).

Iskus­ni di­plo­mat

Ka­da je par da­na uoči ula­ska Hr­vat­ske u EU Vla­da Zo­ra­na Mi­la­no­vi­ća po­če­la pos­tav­lja­ti po­li­tič­ku na­gaz­nu mi­nu od­nos­no lex Per­ko­vić ka­ko bi spri­je­či­la nje­go­vo iz­ru­či­va­nje su­du u Nje­mač­koj, Bo­ži­no­vić s Da­vo­rom Sti­erom i još ne­ko­li­ci­nom zas­tup­ni­ka or­ga­ni­zi­ra na­pu­šta­nje sa­bor­ni­ce. Plen­ko­vi­ćev je du­go­go­diš­nji su­rad­nik, a o se­bi ri­jet­ko go­vo­ri. Ka­že da je otvo­ren u ko­mu­ni­ka­ci­ji, da ne­ma ne­pri­ja­te­lja ni u ži­vo­tu ni u po­li­ti­ci. U raz­go­vo­ru za “Ve­čer­nji list”, go­vo­re­ći o br­zi­ni za­okre­ta ko­ji je po­kre­nu­la ma­la sku­pi­na, a ko­ji se do­go­dio proš­le go­di­ne u HDZ-u, pri­je no što će se do­go­di­ti ru­jan­ska po­bje­da na par­la­men­tar­nim iz­bo­ri­ma, objas­nio je da “HDZ ne bi bio ono što jest, dr­ža­vo­tvor­na stran­ka, da ne­ma tu spo­sob­nost pri­la­go­di­ti se do­mi­nant­nim okol­nos­ti­ma. HDZ se uvijek ak­ti­vi­ra kad se u dr­ža­vi po­ka­že po­tre­ba da stvar u svo­je ru­ke pre­uz­me naj­s­naž­ni­ja sna­ga na hr­vat­skoj po­li­tič­koj sce­ni.” Iskus­ni di­plo­mat je i kao šef Plen­ko­vi­će­va ka­bi­ne­ta vi­še pu­ta pos­lu­žio i kao po­li­tič­ki gro­mo­bran, a poz­nat je i kao oso­ba ko­ja ima spo­sob­nost mi­re­nja i po­ve­zi­va­nja, što je po­ka­zi­vao u pre­go­vo­ri­ma ka­ko s mos­tov­ci­ma ta­ko i s pre­go­va­ra­či­ma HNS-a. I kao mi­nis­tar, te­ško da će se os­lo­bo­di­ti di­je­la tih svo­jih sa­vjet­nič­kih za­da­ća ko­je su bi­le po­treb­ne pre­mi­je­ru.

Naj­z­na­čaj­ni­ji pos­lo­vi na ko­ji­ma je ra­dio bi­li su pre­go­vo­ri o ula­sku Hr­vat­ske u NATO i EU Ka­že da se HDZ ak­ti­vi­ra kad se po­ka­že po­tre­ba da stvar pre­uz­me naj­s­naž­ni­ja sna­ga

Da­vor Bo­ži­no­vić poz­nat je i kao oso­ba ko­ja ima spo­sob­nost mi­re­nja i po­ve­zi­va­nja, što je po­ka­zi­vao u pre­go­vo­ri­ma s mos­tov­ci­ma, i s pre­go­va­ra­či­ma HNS-a

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.