Mi­nis­tar ra­da je fi­zi­čar za­in­te­re­si­ran za za­šti­tu oko­li­ša

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

De­se­tak go­di­na ra­dio je na PMF-u, kao dr­žav­ni taj­nik u re­so­ru ra­da ko­or­di­ni­rao je Vla­din pa­ket za za­poš­lja­va­nje na­zvan ‘Od mje­re do ka­ri­je­re’ In­te­re­si mu se­žu u pri­mi­je­nje­nu zna­nost po­se­bi­ce ener­ge­ti­ku, re­gi­onal­ni i odr­ži­vi ra­zvoj te eko­lo­gi­ju i za­šti­tu oko­li­ša, no prst sud­bi­ne htio je da jav­nost za Mar­ka Pa­vi­ća doz­na tek kad se za­ro­ti­rao za mi­nis­tar­sko mjes­to s To­mis­la­vom Ćo­ri­ćem. Su­de­ći po Ma­ri­će­voj bi­ogra­fi­ji, Plen­ko­vić je kri­vog čo­vje­ka iz re­so­ra mi­nis­tar­stva ra­da pre­se­lio u re­sor ener­ge­ti­ke i eko­lo­gi­je. S Pa­vi­ćem smo, na­kon Ber­nar­di­ća, do­bi­li još jed­nog fi­zi­ča­ra u vi­so­koj po­li­ti­ci, dok­to­ri­rao je na pro­jek­tu ve­za­nom uz tran­s­port ug­lji­ko­vog di­ok­si­da u oce­anu. On sam je u svom ži­vo­to­pi­su ko­ji sto­ji na stra­ni­ca­ma udru­ge ko­ja okup­lja biv­še sti­pen­dis­te bri­tan­ske vla­de, či­ji je pred­sjed­nik, na­pi­sao da vo­li pu­to­va­nja te da je bio su­di­onik ne­ko­li­ko ve­ćih eks­pe­di­ci­ja uklju­ču­ju­ći i po­sjet An­tar­k­ti­ci 2007 go­di­ne. Član je HDZ-a, do­la­zi iz za­gre­bač­ke or­ga­ni­za­ci­je, a osim što je bio bri­tan­ski sti­pen­dist, na druš­tve­nim mre­ža­ma kru­ži­le su i nje­go­ve fo­to­gra­fi­je iz Eu­rop­skog par­la­men­ta u druš­tvu s pre­mi­je­rom Plen­ko­vi­ćem, gdje je kao član HDZ-ove zlat­ne mla­de­ži ne­ko vri­je­me asis­ti­rao. Pri­je ne­go što se otis­nuo u po­li­ti­ku, Pa­vić je de­se­tak go­di­na ra­dio na PMF-u, a vo­dio je i ne­ke pro­jek­te za za­poš­lja­va­nje mla­dih. Kao dr­žav­ni taj­nik u re­so­ru ra­da, Pa­vić je ko­or­di­ni­rao Vla­din pa­ket za za­poš­lja­va­nje na­zvan “Od mje­re do ka­ri­je­re”. Pred njim je i ve­li­ka mi­ro­vin­ska re­for­ma ko­ja je već uz­bur­ka­la vo­du naj­a­vom Vla­de da osi­gu­ra­ni­ci dru­gog stu­pa ne­će do­bi­va­ti do­da­tak na mi­ro­vi­nu. Sin­di­ka­ti za no­vog mi­nis­tra ka­žu da je po­čet­nik ko­ji će mo­ra­ti uči­ti o re­so­ru. Pa­vić je bio je i znans­tve­ni sa­vjet­nik na sni­ma­nju do­ku­men­tar­ca „Ob­nov­lji­vi iz­vo­ri i re­gi­onal­ni ra­zvoj – is­kus­tva Ve­li­ke Bri­ta­ni­je“u ko­pro­duk­ci­ji HRT-a i bri­tan­skog ve­le­pos­lans­tva u Za­gre­bu.

Mar­ko Pa­vić sti­pen­dist je bri­tan­ske vla­de

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.