Bla­žen­ka Div­jak: Važ­ni­ja mi je teh­no­lo­gi­ja od ide­olo­gi­je

Utje­caj­na u sek­to­ru in­for­ma­cij­skih i ko­mu­ni­ka­cij­skih teh­no­lo­gi­ja, po­dr­ža­la je štrajk pro­fe­so­ra i stu­de­na­ta na Hr­vat­skim stu­di­ji­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - ivi­ca.be­ti@ve­cer­nji.net Ivi­ca Be­ti ČAKOVEC

In­for­ma­ci­ja iz Hras­ta da im je pre­mi­jer obe­ćao da će Vi­can i Bu­ljan Cu­lej i da­lje vo­di­ti re­for­mu di­gla je ner­vo­zu koju je sti­šao pre­mi­jer Plen­ko­vić – Ne­ću pris­ta­ti na ucjene ko­je bi doš­le od bi­lo ko­je stran­ke, pa ni­ti od stran­ke ko­ja je mene pred­lo­ži­la. Ucjene i bor­ba za fo­te­lje ni­ka­ko, već za­jed­nič­ki rad – po­ru­či­la je pe­de­se­to­go­diš­nja prof. dr. Bla­žen­ka Div­jak na sjed­ni­ci Sa­bor­skog od­bo­ra za obra­zo­va­nje, ko­jem ju je ju­čer ne­što pos­li­je 16 sa­ti kao kan­di­dat­ki­nju za mi­nis­tri­cu obra­zo­va­nja pred­sta­vio pred­sjed­nik Vla­de An­drej Plen­ko­vić. Od­bor joj je dao po­dr­šku. Na­kon što je pri­je “sas­lu­ša­nja” iz Hras­ta sti­gla in­for­ma­ci­ja da im je pre­mi­jer An­drej Plen­ko­vić obe­ćao da će Di­ja­na Vi­can i Ja­smin­ka Bu­ljan Cu­lej i da­lje vo­di­ti ku­ri­ku­lar­nu re­for­mu, nas­ta­la je fr­ka i po­ja­vi­lo se pi­ta­nje ho­će li pro­fe­so­ri­ca na Fa­kul­te­tu or­ga­ni­za­ci­je i in­for­ma­ti­ke u Va­ra­ždi­nu pris­ta­ti na kan­di­da­tu­ru jer že­li eki­pu s ko­jom će mo­ći su­ra­đi­va­ti. Pre­mi­jer Plen­ko­vić je oči­to us­pio raš­čis­ti­ti pro­blem, pa je na sjed­ni­ci Sa­bor­skog od­bo­ra pred­sta­vio Bla­žen­ku Div­jak kao nes­tra­nač­ku oso­bu (pred­lo­žio ju je HNS) ko­ja je do­ka­za­la da ima struč­na zna­nja i sve kom­pe­ten­ci­je da pre­uz­me funk­ci­ju mi­nis­tri­ce O eks­pert­noj sku­pi­ni rek­la je da će te­me­lji­to pre­gle­da­ti do­ku­men­ta­ci­ju i raz­go­va­ra­ti sa čla­no­vi­ma Po­vje­rens­tva. Od­lu­čit će tre­ba li po­ni­šti­ti na­tje­čaj za čel­ne lju­de ku­ri­ku­lar­ne re­for­me.

“Ne tra­ti­mo vri­je­me”

– Slo­bo­da iz­bo­ra su­rad­ni­ka važ­na je zbog pro­je­ka­ta ko­ji se mis­le pro­vo­di­ti – sma­tra Div­jak. Pre­mi­jer Plen­ko­vić oči­to je oko 16 sa­ti us­pio raš­čis­ti­ti pro­blem, pa je na sjed­ni­ci sa­bor­skog od­bo­ra pred­sta­vio je B. Div­jak kao nes­tra­nač­ku oso­bu ko­ja je do­ka­za­la da ima struč­na zna­nja i sve kom­pe­ten­ci­je da pre­uz­me funk­ci­ju mi­nis­tri­ce. – Oče­ku­jem da u svom man­da­tu pre­uz­me nas­ta­vak pro­ce­sa re­for­mi i osi­gu­ra oz­ra­čje ko­je će omo­gu­ći­ti naj­ši­ri druš­tve­ni kon­sen­zus oko obra­zov­ne re­for­me – po­ru­čio je Plen­ko­vić i do­dao ka­ko oče­ku­je i to da B. Div­jak pri­do­ne­se smi­re­nom to­nu vo­đe­nja ras­pra­va. – Te­me obra­zo­va­nja na­še dje­ce ni­su te­me za pro­s­vje­de i an­ta­go­niz­me – po­ru­čio je. – Obra­zo­va­nje i zna­nost u Hr­vat­skoj su pri­ori­tet. Os­nov­no i sred­nje obra­zo­va­nje te­ma je ku­ri­ku­lar­ne re­for­me. Vo­lje­la bih da o toj te­mi ras­prav­lja­mo na kons­truk­ti­van na­čin bez tra­će­nja vre­me­na. Vje­ru­jem da ne­će­mo po­tra­ti­ti vri­je­me i da na­ša dje­ca ne­će bi­ti ta­oci ne­su­rad­nje. To je bi­la mo­ja mo­ti­va­ci­ja. Kao ne­ko­me tko do­la­zi iz STEM po­dru­čja, važ­ni­je mi je da raz­go­va­ra­mo o teh­no­lo­gi­ji, ne­go o ide­olo­gi­ji – is­tak­nu­la je ju­čer prof. dr. Div­jak. Nje­zi­ni ko­le­ge s pos­la ka­žu da je ri­ječ o vr­lo or­ga­ni­zi­ra­noj oso­bi ko­joj ni­je pro­blem na pos­lu os­ta­ti i po 12 sa­ti u ko­ma­du. Ši­roj je jav­nos­ti pos­ta­la poz­na­ta kad se 2014. go­di­ne kan­di­di­ra­la za rek­to­ri­cu Sve­uči­li­šta u Za­gre­bu. Uš­la je u dru­gi krug s prof. dr. sc. Da­mi­rom Bo­ra­som ko­ji je na kra­ju po­bi­je­dio s 35 gla­so­va, dok je ona do­bi­la 31, uz dva suz­dr­ža­na gla­sa. Otvo­re­no je zna­la kri­ti­zi­ra­ti sta­nje u vi­so­kom obra­zo­va­nju, po­dr­ža­la je štrajk stu­de­na­ta i pro­fe­so­ra na Hr­vat­skim stu­di­ji­ma...

Au­to­ri­ca de­se­tak knji­ga

Bla­žen­ka Div­jak ro­đe­na je u Va­ra­ždi­nu. Re­do­vi­ta je pro­fe­so­ri­ca u traj­nom zva­nju iz po­lja ma­te­ma­ti­ke i znans­tve­na sa­vjet­ni­ca iz po­lja in­for­ma­cij­skih zna­nos­ti na FOI-u. Au­to­ri­ca je de­se­tak knji­ga i vi­še od 80 znans­tve­nih i struč­nih čla­na­ka, a za­nim­lji­vo je i da je na ICT Gold Awar­ds kon­fe­ren­ci­ji proš­le go­di­ne uvr­šte­na me­đu 50 naj­u­tje­caj­ni­jih že­na u hr­vat­skom sek­to­ru in­for­ma­cij­skih i ko­mu­ni­ka­cij­skih teh­no­lo­gi­ja.

Tre­ba li po­ni­šti­ti na­tje­čaj za čel­ne lju­de re­for­me, od­lu­čit će kad te­me­lji­to pre­gle­da do­ku­men­ta­ci­ju

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.