Ne spri­je­či li po­pu­li­zam, Hr­vat­ska će zas­tra­ni­ti kao Ma­đar­ska i Polj­ska

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Hi­na

V. d. pred­sjed­ni­ka HNS-a HNS-u obraz­la­že raz­lo­ge za ko­ali­ci­ju s HDZ-om, a glav­ni je ku­ri­ku­lar­na re­for­ma V.d. pred­sjed­ni­ka HNS-a Pre­drag Štro­mar ju­čer je u pi­smu toj stran­ci objas­nio raz­lo­ge za skla­pa­nje koa- li­ci­je s HDZ-om. Je­dan od glav­nih raz­lo­ga je i, ka­ko tvr­di, hit­na pri­mje­na pri­prem­lje­ne i za­us­tav­lje­ne ku­ri­ku­lar­ne re­for­me, ko­ja je du­go­roč­no je­di­ni spas za Hr­vat­sku. “Ako omo­gu­ći­mo odras­ta­nje dje­ce u du­hu kre­ativ­nos­ti te ana­li­tič­kog i kri­tič­kog pro­miš­lja­nja u ko­jem su bit zna­nje i vje­šti­ne, a ne uče­nje na­pa­met i ocje­ne, su­tra će­mo ima­ti odras­le lju­de spo­sob­ne rje­ša­va­ti sva­kod­nev­ne pro­ble­me us­pješ­ni­je ne­go mi to či­ni­mo da­nas.” Kao raz­log za ula­zak u ko­ali­ci­ju Štro­mar na­vo­di i su­prot­stav­lja­nje na­za­do­va­nju hr­vat­skog druš­tva s ob­zi­rom na to da “u svje­to­na­zor­skom i vri­jed­nos­nom smis­lu, ul­tra­kon­zer­va­tiv­ci, po­pu­lis­ti i ek­s­tre­mis­ti, pre­plav­lju­ju sve druš­tve­ne ins­ti­tu­ci­je” te is­ti­če da će, “ne spri­je­či li val po­pu­liz­ma i na­zad­njač­ki udar, Hr­vat­ska zas­tra­ni­ti u smje­ru Ma­đar­ske i Polj­ske, u ko­ji­ma se u pi­ta­nje do­vo­de ne­upit­na pra­va ka­ko što su pra­va že­na na iz­bor ili me­dij­ske slo­bo­de.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.