No­vo­gra­diš­ča­ni već tje­dan da­na bez pit­ke vo­de

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (vb)

Već tje­dan da­na, ot­kad je 2. lip­nja puk­nuo glav­ni vo­do­ops­kr­b­ni cje­vo­vo­da u bli­zi­ni fil­trir­ni­ce aku­mu­la­ci­je “Ba­či­ca”, tra­ju mu­ke sta­nov­ni­ke Nove Gra­di­ške s ne­dos­tat­kom vo­de za pi­će. Gra­đa­ni od ta­da ne pi­ju vo­du iz sla­vi­ne, u njoj se zbog za­mu­će­nos­ti ne že­le ni ku­pa­ti, a po­je­di­ni di­je­lo­vi gra­da i sta­na­ri vi­ših ka­to­va zgra­da i da­lje su bez vo­de. Iz tvrt­ke “Slav­ča”, ko­ja se bri­ne o vo­do­ops­kr­bi i odvod­nji, pri­op­ći­li su da sva­kod­nev­no ula­žu mak­si­mal­ne na­po­re ka­ko bi sa­ni­ra­li puk­nu­će na cje­vo­vo­du, no kvar je ve­lik pa još uvijek ne zna­ju kad će ga po­pra­vi­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.