Tko je neo­vi­san u stran­ci ko­ja se zo­ve po Bru­ni Esih i Ha­san­be­go­vi­ću?

Od 322 stran­ke sa­mo ih pet ima u na­zi­vu ime i pre­zi­me: po­vi­jes­nih lič­nos­ti te Ban­di­ća i Ke­ru­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Ma­rin­ko Ju­ra­sić

Na­ziv 166. po­li­tič­ke stran­ke pro­vo­ci­ra ne­ugod­ne ko­no­ta­ci­je jer su u pr­vom pla­nu po­li­tič­ki ego i sa­mo­ljub­lje, a ne do­mo­ljub­lje i Hr­vat­ska Kao da je i sa­moj Bru­ni Esih pa­la na pa­met la­tin­ska uz­re­či­ca “No­mi­na sunt odi­osa” (ime­na su mr­ska) ko­ja se ko­ris­ti u okol­nos­ti­ma kad u jav­nom pros­to­ru baš i ni­je uput­no iz­no­si­ti ime­na i pre­zi­me­na oso­ba pa je no­vi­na­ri­ma us­kra­ti­la od­go­vor na pi­ta­nje je li uis­ti­nu na­ziv nove po­li­tič­ke stran­ke “Bru­na Esih i Zlat­ko Ha­san­be­go­vić – Ne­ovis­ni za Hr­vat­sku”. Sa­mo je po­t­vr­di­la da su pa­pi­ri za os­ni­va­nje stran­ke pre­da­ni. Bit će to na­ša 166. po­li­tič­ka stran­ka pre­ma re­gis­tru Mi­nis­tar­stva upra­ve. Još ih je 156 od 1990. dje­lo­va­lo, ali su u uga­še­ne.

Po­vi­jes­ne lič­nos­ti u na­zi­vu

Od svih tih ukup­no 322 stran­ke ma­lo ih je ko­je ima­ju ime i pre­zi­me u na­zi­vu, do­sad ukup­no pet. S tim da tri od tih stra­na­ka u na­zi­vu ima­ju po­vi­jes­ne lič­nos­ti, i sve tri stran­ke nas­ta­le su od­cjep­lje­njem di­je­la člans­tva iz ra­ni­jih stra­na­ka pa su da ne iz­gu­be auten­tič­ni po­vi­jes­ni na­ziv ime­nu stran­ke, do­da­le ime­na zna­čaj­nih po­vi­jes­nih lič­nos­ti: Hr­vat­ska stran­ka pra­va dr. An­te Star­če­vić, Hr­vat­ska se­ljač­ka stran­ka bra­će Ra­dić i Hr­vat­ska se­ljač­ka stran­ka – Stje­pan Ra­dić. Pre­os­ta­le dvi­je os­no­va­li su gra­do­na­čel­ni­ci Spli­ta i Za­gre­ba. Želj­ko Ke­rum je če­ti­ri mje­se­ca na­kon po­bje­de na iz­bo­ri­ma u Spli­tu 2009. os­no­vao stran­ku “Želj­ko Ke­rum – Hr­vat­ska gra­đan­ska stran­ka”, ko­joj je služ­be­ni skra­će­ni na­ziv HGS, ta­ko da se Ke­ru­mo­vo ime u me­dij­skoj upo­tre­bi iz­gu­bi­lo. Ban­dić je stran­ku kom­pli­ci­ra­nog na­zi­va “Ban­dić Mi­lan 365 – Stran­ku ra­da i so­li­dar­nos­ti” os­no­vao dok je bio pri­tvo­ren. Nje­zin je skra­će­ni služ­be­ni na­ziv “Stran­ka ra­da i so­li­dar­nos­ti” dok se čes­to u me­di­ji­ma ko­ris­ti jed­nos­tav­no “MB 365”. Inver­zi­ja s pr­vo pre­zi­me­nom, a ne ime­nom u na­zi­vu stran­ke, ko­li­ko nam je poz­na­to, ni­je objaš­nje­na, ali mo­gu­će je da je to uči­nje­no zbog po­ret­ka na iz­bor­noj lis­ti ko­ji se sas­tav­lja po abe­ced­nom re­du. Mo­žda je i to objaš­nje­nje za­što je služ­be­ni na­ziv nove stran­ke po­či­nje s ime­nom “Bru­na...” Uz to što se ne­dvoj­be­no s na­zi­vom stran­ke iš­lo i zbog to­ga što je pro­ci­je­nje­no da tre­ba is­ko­ris­ti­ti des­ni­čar­sku ka­riz­mu os­ni­va­ča stran­ke či­ja su ime­na sa­ma po se­bi po­li­tič­ki brend. Is­to ta­ko, mo­že se pret­pos­ta­vi­ti da će skra­će­ni na­ziv stran­ke bi­ti sa­mo “Ne­ovis­ni za Hr­vat­sku” i NH.

Ni­čim po­t­vr­đen po­li­tič­ki ego

U pro­tiv­nom, na­ziv stran­ke, što se već do­ga­đa i na in­ter­net­skim fo­ru­mi­ma, pro­vo­ci­ra ne­ugod­ne ko­no­ta­ci­je, pri­je sve­ga na sa­mo­lju­bi­vost, a ne na oče­ki­va­nu do­mo­lju­bi­vost os­ni­va­ča. Po­li­tič­ki ego, za­sad ipak ni­čim po­t­vr­đen, u pr­vom je pla­nu, a Hr­vat­ska na za­če­lju. Za pret­pos­ta­vi­ti je da je je­dan od po­li­tič­kih ci­lje­va nove stran­ke oku­pi­ti ras­cjep­ka­nu des­nu po­li­tič­ku sce­nu na ko­joj, ko­li­ko god da je ma­la, još ima vi­še ve­li­či­na ne­go što ih tre­nu­tač­no ima i SDP. S ob­zi­rom na to da te ve­li­či­ne una­toč uglav­nom mi­zer­nim iz­bor­nim re­zul­ta­ti­ma i da­lje ima­ju vi­so­ko miš­lje­nje o se­bi, te­ško je oče­ki­va­ti da bi pri­hva­ti­li su­rad­nju s ne­kim tko se­be sma­tra još ve­ćim. Kad se stran­ka zo­ve po Esih i Ha­san­be­go­vi­ću, tko je osim njih mo­že vo­di­ti i ni­su li una­pri­jed osu­đe­ni da pos­ta­nu stran­ka pos­luš­ni­ka u ko­joj su je­di­no Esih i Ha­san­be­go­vić ne­ovis­ni. I ko­nač­no, ka­ko će to zvu­ča­ti učla­nio sam se u “Bru­nu Esih... ili iz­ba­čen je iz “Bru­ne...”

Mo­že se pret­pos­ta­vi­ti da je u ime­nu “Bru­na” na po­čet­ku zbog po­ret­ka na iz­bor­noj lis­ti

“Bru­na Esih i Zlat­ko Ha­san­be­go­vić – Ne­ovis­ni za Hr­vat­sku” oči­gled­no ci­lja na ka­riz­mu os­ni­va­ča, ali bi to mo­gao bi­ti i prvi auto­gol

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.