Od­bio sam Vr­do­lja­ko­vu po­nu­du da bu­dem mi­nis­tar obra­zo­va­nja

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Žar­ko Iv­ko­vić

Pe­ro Lu­čin de­man­ti­ra ku­lo­ar­ske in­for­ma­ci­je da ga je Ves­na Pu­sić od­go­vo­ri­la od pri­hva­ća­nja mjes­ta mi­nis­tra Ras­lo­ja­va­nje u HNS-u zbog ko­ali­ra­nja s HDZ-om u pu­nom je je­ku. Iz stran­ke upra­vo iz­la­zi Pe­ro Lu­čin, pro­fe­sor na Me­di­cin­skom fa­kul­te­tu u Ri­je­ci i biv­ši rek­tor Ri­ječ­kog sve­uči­li­šta. Na upit za­što je to uči­nio, re­kao nam je: “Pri­je sve­ga zbog na­či­na na ko­ji se vo­di po­li­ti­ka. Ovo što se sa­da do­ga­đa sa­mo pro­dub­lju­je ne­po­vje­re­nje u po­li­ti­ku i po­li­tič­ke stran­ke. Hr­vat­ska se i da­lje di­je­li, a za do­no­še­nje važ­nih od­lu­ka i po­kre­ta­nje pro­ce­sa ključ­nih za pre­živ­lja­va­nje Hr­vat­ske, a to je re­ci­mo oz­bilj­no ula­ga­nje u obra­zo­va­nje i zna­nost, po­vje­re­nje je sil­no važ­no. Ovaj na­čin, kad se na­ba­cu­je go­mi­la bla­ta u po­li­tič­koj are­ni, ne pri­do­no­si po­vje­re­nju i ja se ne vi­dim u tak­voj po­li­ti­ci.” Lu­čin ka­že da mu je Ivan Vr­do­ljak proš­li tje­dan nu­dio mjes­to mi­nis­tra obra­zo­va­nja, ali je to od­bio. “Ni­sam vi­dio da bih ovim pu­tem mo­gao os­tva­ri­ti ono što se od mi­nis­tra oče­ku­je a da ne pri­ne­sem ve­li­ku osob­nu žr­tvu u smis­lu odri­ca­nja od svo­je pro­fe­si­onal­ne ka­ri­je­re znans­tve­nih is­tra­ži­va­nja”, re­kao je Lu­čin. Opo­vrg­nuo je ku­lo­ar­ske in­for­ma­ci­je da ga je od to­ga od­go­vo­ri­la Ves­na Pu­sić: “Raz­go­va­ra­li smo, ali me ni­je ni po­ku­ša­la od­vra­ti­ti.” O svo­joj bu­du­ćoj po­li­tič­koj ka­ri­je­ri Lu­čin ka­že: “Kao oso­ba ko­ja je ulo­ži­la pu­no svog ži­vo­ta dje­lu­ju­ći za jav­no do­bro, kao in­te­lek­tu­alac i znans­tve­nik, du­žan sam dje­lo­va­ti i u po­li­tič­kom ži­vo­tu, ali ne mo­ra to bi­ti u stran­ci, u ovom tre­nut­ku ne mis­lim ula­zi­ti ni u jed­nu stran­ku.”

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.