Ko­ali­ci­ja je čvr­sta jer je svi­ma bi­lo jas­no za­što je skla­pa­ju: ra­di sta­bil­nos­ti dr­ža­ve

Vla­da An­dre­ja Plen­ko­vi­ća oz­bilj­no je us­mje­re­na na eko­nom­ske re­for­me

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - To­mi­salv Kras­nec

Do­ku­ment ko­ji su pot­pi­sa­li Plen­ko­vić i Štro­mar po­ka­zu­je su­gla­sje ko­ali­cij­skih part­ne­ra u pro­vo­đe­nju re­for­mi

S pot­pred­sjed­ni­com Vla­de Mar­ti­nom Da­lić raz­go­va­ra­li smo ju­čer u Bruxel­le­su, gdje je su­dje­lo­va­la na okru­glom sto­lu o uvje­to­va­nos­ti ko­ri­šte­nja EU fon­do­va pro­vo­đe­njem struk­tur­nih re­for­mi.

Ko­li­ki je re­for­m­ski po­ten­ci­jal nove vla­da­ju­će ve­ći­ne?

Ono što je uči­nje­no u pro­tek­lih osam mje­se­ci po­ka­zu­je da je Vla­da pre­mi­je­ra An­dre­ja Plen­ko­vi­ća oz­bilj­no us­mje­re­na na eko­nom­ske re­for­me. Go­vo­ri­mo o po­rez­noj re­for­mi, o ak­tiv­nos­ti­ma u Mi­nis­tar­stvu gos­po­dar­stva na uk­la­nja­nju ad­mi­nis­tra­tiv­nih ba­ri­je­ra, a go­vo­rim i o na­či­nu na ko­ji je Vla­da adre­si­ra­la pro­blem Agro­ko­ra. Adre­si­ra­la ga je na pro­tr­ži­šan na­čin i bez tro­ška za po­rez­ne obvez­ni­ke. Sto­ga bih rek­la da su bit­ni ele­men­ti re­for­m­ske po­li­ti­ke već do­bro usa­đe­ni u re­so­re. Sa­da, kad je za­vr­ši­la ova ma­la po­li­tič­ka nes­ta­bil­nost, oče­ku­jem da će se taj smjer do­dat­no os­na­ži­ti. Do­ku­ment ko­ji su pot­pi­sa­li Plen­ko­vić i Štro­mar po­ka­zu­je su­gla­sje ko­ali­cij­skih part­ne­ra u pro­vo­đe­nju re­for­mi.

To sad jest ve­ći­na, ali tan­ka ve­ći­na. Mo­že li ta ve­ći­na iz­ni­je­ti oz­bilj­ne struk­tur­ne re­for­me? Ili će se lo­mi­ti na pr­vom ili dru­gom za­vo­ju?

Ne bih oče­ki­va­la da će se ona lo­mi­ti na pr­vom ili dru­gom za­vo­ju. Ova je ko­ali­ci­ja na­prav­lje­na na pu­no so­lid­ni­jim te­me­lji­ma ne­go ko­ali­ci­ja ne­po­sred­no na­kon iz­bo­ra. Zbog to­ga što su su­di­oni­ci ove ko­ali­ci­je vr­lo jas­no bi­li svjes­ni za­što tu ko­ali­ci­ju skla­pa­ju. Ona sklop­lje­na da bi se odr­ža­la i is­ko­ris­ti­la po­li­tič­ka sta­bil­nost na ko­rist gra­đa­na, da bi se pro­ve­le re­for­me i os­na­žio gos­po­dar­ski rast. Ta­ko da mi se ne či­ni to­li­ko pre­sud­nim ima li sad ve­ći­na 10 ili 20 vi­ška ru­ku. Pre­sud­nim mi se u ovoj ko­ali­ci­ji či­ni si­tu­aci­ja ko­ja je je­dins­tve­na u na­šoj po­li­tič­koj povijesti, a to je da su se ko­ali­cij­ski part­ne­ri oku­pi­li vr­lo do­bro ra­zu­mi­je­va­ju­ći zbog če­ga tu ko­ali­ci­ju ra­de. A ra­de je zbog sta­bil­nos­ti dr­ža­ve i is­ko­ri­šta­va­nja pri­li­ke da na­šu dr­ža­vu tran­sfor­mi­ra­mo u mo­der­nu i us­pješ­nu.

Ka­že­te da je lex Agro­kor rje­še­nje ko­je ni­je na te­ret po­rez­nih obvez­ni­ka. Ipak, ne­ki još sma­tra­ju da je mo­gu­će da dug Agro­ko­ra bu­de shva­ćen kao dug dr­ža­ve.

Ne mo­že bi­ti shva­ćen kao dug dr­ža­ve za­to što su oči­gled­no svi ti kre­di­ti da­ni pri­vat­noj kom­pa­ni­ji, a pro­ces ko­ji se tre­nu­tač­no u Agro­ko­ru zbi­va je pro­ces ko­ji je us­mje­ren na stva­ra­nje na­god­be iz ko­je će se ti vje­rov­ni­ci na­pla­ti­ti. Ci­je­li ovaj pro­ces us­mje­ren je na vje­rov­ni­ke, da se stvo­ri vri­je­me u ko­jem se mo­že pos­ti­ći do­go­vor o na­či­nu nji­ho­ve na­pla­te. Ni­šta vi­še i ni­šta ma­nje. Ni­ti je Agro­kor na­ci­ona­li­zi­ran, ni­ti je dr­ža­va in­ter­ve­ni­ra­la. Pri­mje­je nu za­ko­na za­tra­ži­la je ta­daš­nja Upra­va, ona je ogra­ni­če­nog vre­men­skog raz­dob­lja i us­mje­re­na je upra­vo na to da se vje­rov­ni­ci na­pla­te na na­čin ko­ji oni mo­ra­ju po­t­vr­di­ti me­đu­sob­nim do­go­vo­rom.

HNS je u vri­je­me do­no­še­nja imao ne­ke dru­ge ide­je ka­ko bi taj za­kon tre­bao iz­gle­da­ti. Mis­li­te li da će sa­da HNS u pot­pu­nos­ti sta­ti iza im­ple­men­ta­ci­je to­ga za­ko­na?

Im­ple­men­ta­ci­ja iz­van­red­ne upra­ve ide pre­ma za­ko­nu usvo­je­nom u Sa­bo­ru. U toj je ras­pra­vi ta­da kons­truk­tiv­no su­dje­lo­vao i HNS, je­dan od nji­ho­vih aman­d­ma­na je usvo­jen, i re­zul­tat je za­kon ko­ji ima­mo. Ne oče­ku­jem tu ni­kak­ve po­seb­ne pro­ble­me. Izvan­red­nu upra­vu vo­di iz­van­red­ni po­vje­re­nik i taj pro­ces ide do­bro. Kao što čes­to is­ti­čem, pro­ble­mi su vr­lo kom­pli­ci­ra­ni i ne mo­gu se ri­je­ši­ti pre­ko no­ći. Ali, upra­vo ovo fi­nan­ci­ra­nje ko­je je u četvrtak odo­bri­lo vje­rov­nič­ko vi­je­će omo­gu­ćit će za­vr­še­tak pr­ve i naj­o­sjet­lji­vi­je fa­ze, a to je sta­bi­li­zi­ra­nje pos­lov­nih i rje­ša­va­nje lik­vi­do­nos­nih te­ško­ća. I omo­gu­ćit će da se po­vje­re­nik i ci­je­la kom­pa­ni­ja us­mje­re na res­truk­tu­ri­ra­nje i pri­pre­mu na­god­be.

O Agro­ko­ru

Vla­da je adre­si­ra­la pro­blem na pro­tr­žiš­ni na­čin i bez tro­ška za po­rez­ne obvez­ni­ke. Ni­ti je na­ci­ona­li­zi­ran, ni­ti je dr­ža­va in­ter­ve­ni­ra­la

O ve­ći­ni

Ne bih oče­ki­va­la da će se ko­ali­ci­ja lo­mi­ti na pr­vom ili dru­gom za­vo­ju. Broj ru­ku vi­ška ko­ji ima ve­ći­na ni­je pre­su­dan

Do­no­še­nje za­ko­na Je­dan je od HNS-ovih aman­d­ma­na usvo­jen, i re­zul­tat je lex Agro­kor ka­kav ima­mo

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.