Sa­jam pro­izvo­đa­ča u Pu­li

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

JO­SIP ZAHER: Kva­li­tet­ni do­ma­ći pro­izvo­di ču­va­ju pos­to­je­ća i otva­ra­ju no­va rad­na mjes­ta, sto­ga “Ku­puj­mo hr­vat­sko” tre­ba­mo ži­vje­ti 365 da­na u go­di­ni

Pot­pred­sjed­nik HGK u po­vo­du 20. ob­ljet­ni­ce ak­ci­je Ku­puj­mo hr­vat­sko

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.