Još ni­je do­ka­za­no či­ja je ne­kret­ni­na u Ili­ci 10

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Mar­ti­na Bu­to­rac mar­ti­na.bu­to­rac@ve­cer­nji.net

Ves­na Gri­vi­čić Ža­nić i Vla­di­mir Za­go­rec go­di­na­ma se spo­re oko vri­jed­ne nekretnine u cen­tru gra­da pa se ni dr­ža­va ne mo­že na­pla­ti­ti Prav­na za­vr­z­la­ma oko iz­u­zet­no atrak­tiv­ne nekretnine u sa­mom cen­tru Za­gre­ba, na adre­si Ili­ca 10, oko ko­je se spo­re Vla­di­mir Za­go­rec i kći imuć­nog tvor­ni­ča­ra i ne­ka­daš­njeg su­rad­ni­ka An­te Pa­ve­li­ća, Ves­na Gri­vi­čić Ža­nić (89), ni­je ri­je­še­na već go­di­na­ma, a zbog tih se spo­ro­va ne mo­že na­pla­ti­ti ni dr­ža­va ko­ja Za­gor­cu zbog pra­vo­moć­ne pre­su­de u afe­ri Dra­gu­lji po­ku­ša­va odu­ze­ti imo­vi­nu u vri­jed­nos­ti od 39,4 mi­li­ju­na ku­na. Na­ime, Gri­vi­čić Ža­nić je ne­dav­no od za­gre­bač­kog Žu­pa­nij­skog su­da za­tra­ži­la da se ne­kret­ni­na u Ili­ci po­vr­ši­ne 465 kva­dra­ta iz­uz­me od ovr­he nad Za­gor­cem, od­nos­no da se uki­ne pri­vre­me­na mje­ra osi- gu­ra­nja imo­vin­ske ko­ris­ti pre­ma Za­gor­cu, a svoj zah­tjev prav­da či­nje­ni­com da je na za­gre­bač­kom Op­ćin­skom gra­đan­skom su­du do­ne­se­na pra­vo­moć­na pre­su­da ko­jom Za­go­rec vi­še ni­je vlas­nik te nekretnine. Ra­di se, ina­če, o spo­ru ko­jim je po­ni­šten da­rov­ni ugo­vor iz­me­đu imuć­ne na­s­ljed­ni­ce i Za­gor­ca sklop­ljen 2003. u Ve­ne­zu­eli gdje je obi­telj Gri­vi­čić go­di­na­ma ži­vje­la na­kon bi­je­ga iz Hr­vat­ske. Da je plje­nid­ba nad pos­lov­nim pros­to­rom i sta­nom u Ili­ci ne­do­pu­šte­na, od­lu­čio je već ra­ni­je pra­vo­moć­no Op­ćin­ski gra­đan­ski sud u jed­nom pred­me- tu, no tu je dr­ža­va po­kre­nu­la iz­van­red­ni prav­ni li­jek, od­nos­no iz­ja­vi­la je re­vi­zi­ju Vr­hov­nom su­du. Me­đu­tim, u bor­bi za vri­jed­nu imo­vi­nu do­go­dio se i je­dan obrat u Za­gor­če­vu ko­rist. Na­ime, Za­go­rec je u još jed­nom spo­ru na is­to­me su­du us­pio do­ka­za­ti da je on ipak vlas­nik spor­nih ne­kret­ni­na, a taj se pred­met tre­nu­tač­no zbog žal­bi na­la­zi na dru­gos­tu­panj­skom su­du. Bu­du­ći da za­pra­vo ni­je­dan pred­met oko nekretnine ni­je ko­nač­no za­vr­šen, Žu­pa­nij­ski sud u Za­gre­bu od­bio je pri­jed­log Gri­vi­čić Ža­nić da se nje­zi­no na­s­ljed­stvo iz­uz­me od plje­nid­be. Ka­ko će se pri­ča oko atrak­tiv­ne nekretnine za­vr­ši­ti, os­ta­je vi­dje­ti, no za­nim­lji­vo je da bo­ga­ta i vre­meš­na na­s­ljed­ni­ca na su­du ni­jed­nom ni­je sas­lu­ša­na. Na su­du se po­jav­lju­ju nje­zi­ni prav­ni zas­tup­ni­ci, a sud do nje ne mo­že do­ći. Ina­če, od za­pli­je­nje­ne Za­gor­če­ve imo­vi­ne do sa­da je na jav­noj draž­bi pro­dan sa­mo nje­gov če­tve­ro­sob­ni stan od 311 kva­dra­ta u Hat­zo­voj uli­ci. Taj je stan sud­ski vje­štak pro­ci­je­nio na 7,1 mi­li­jun ku­na, no na pr­voj jav­noj draž­bi ni­je bi­lo za­in­te­re­si­ra­nih ku­pa­ca. Stan je na kra­ju pro­dan za tre­ći­nu vri­jed­nos­ti, od­nos­no za 2,3 mi­li­ju­na ku­na, i to dr­ža­vi. Bu­du­ći da je dr­ža­va ta ko­ja je u pos­tup­ku bi­la ovr­ho­vo­di­telj, bi­la je os­lo­bo­đe­na pla­ća­nja ku­po­pro­daj­ne ci­je­ne i sa­mo je pre­pi­sa­no vlas­niš­tvo sa Za­gor­ca na Re­pu­bli­ku Hr­vat­sku.

Je­dan spor do­bi­la je imuć­na na­s­ljed­ni­ca, dok je u dru­gom vlas­ni­kom pro­gla­šen Za­go­rec

DA­VOR PUKLAVEC/PIXSELL

Dr­ža­va je Za­gor­cu odu­ze­la stan u Hat­zo­voj

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.