Na­ši za­pos­le­ni­ci sa­mo su upo­zo­ri­li mla­di­će, ni­je is­ti­na da su ih uda­ra­li

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (es)

“Zbog ho­mo­fob­nog ko­no­ba­ra ko­ji je od­lu­čio da ni­je u re­du bi­ti sre­tan, če­tvo­ri­ca za­šti­ta­ra iz­ve­la su me iz klu­ba i po­če­la tu­ći po tr­bu­hu i li­cu, uz po­vi­ke “ovo ra­di­mo s gaye­vi­ma u Hr­vat­skoj”, na­pi­sao je proš­le su­bo­te je­dan po­sje­ti­telj za­gre­bač­kog noć­nog klu­ba Han­gar, ina­če Bra­zi­lac, na Fa­ce­bo­ok pro­fi­lu tog klu­ba. Tim je sta­tu­som za­pos­le­ni­ke klu­ba op­tu­žio da su ga u no­ći s pet­ka na su­bo­tu pre­bi­li. U po­li­ci­ji su u me­đu­vre­me­nu po­t­vr­di­li ka­ko ni­su do­bi­li ni­kak­vu pri­ja­vu o na­pa­du, a iako im je tre­ba­lo go­to­vo tje­dan da­na, služ­be­nim pri­op­će­njem ogla­si­li su se i iz Han­ga­ra. “Ne bi bi­lo ni­šta spor­no, neo­vis­no o to­me što se ra­di o dva mu­škar­ca, da „po­lju­bac“za­pra­vo ni­je bi­lo po­na­ša­nje ko­je je pri­mje­re­ni­je in­tim­nom okru­že­nju. Naš dje­lat­nik je na po­na­ša­nje do­tič­nih sa­svim pro­pis­no re­agi­rao ka­da je mla­di­ću po­jas­nio da ne ljub­lje­nju, već sek­su­al­noj pre­di­gri ko­joj su se pre­pus­ti­li, ni­je mjes­to u klu­bu. I pri­ča bi sta­la na to­me da do­tič­ni ni­je ver­bal­no na­pa­dao tog is­tog dje­lat­ni­ka”, na­vo­de u pri­op­će­nju u ko­jem su i opo­vrg­nu­li da su za­šti­ta­ri bi­lo ko­ga tuk­li.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.