Ne­ma do­ka­za da su Crn­ko­vić i os­ta­li su­dje­lo­va­li u raz­boj­stvu

Dra­gu­tin Go­lik ubi­jen je jer je po­ku­šao spri­je­či­ti bi­jeg raz­boj­ni­ka

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Iva­na.ja­ke­lic@ve­cer­nji.net (es)

Ključ­ni do­kaz pro­tiv Crn­ko­vi­ća i os­ta­lih bio je is­kaz Og­nje­na Gru­bi­ća, ko­ji ne pot­krep­lju­ju dru­gi ma­te­ri­jal­ni do­ka­zi Iva­na Ja­ke­lić Go­to­vo 12 go­di­na proš­lo je od pljač­ke Za­be na Dr­vi­nju ka­da je ubi­jen hra­bri gra­đa­nin Dra­gu­tin Go­lik Zmi­ja, a pra­vo­sud­ni re­po­vi te muč­ne pri­če još se vu­ku po su­do­vi­ma pa se na za­gre­bač­kom Žu­pa­nij­skom su­du po­nov­no su­di­lo Gr­gi Crn­ko­vi­ću, Bo­ri­su Žal­cu i Igo­ru Mus­ta­ču, op­tu­že­ni­ma za su­dje­lo­va­nje u raz­boj­stvu. Kao i prvi put, i ju­čer su ne­pra­vo­moć­no os­lo­bo­đe­ni op­tuž­bi, jer ni­je bi­lo do­volj­no do­ka­za da su njih tro­ji­ca su­dje­lo­va­la u raz­boj­stvu. Is­tom pre­su­dom Ma­rio Dr­pić os­lo­bo­đen je op­tuž­bi za raz­boj­stvo u pos­lov­ni­ci Hr­vat­ske po­šte u ve­lja­či 2006.

Do­bio 30 go­di­na

Na­ime, ključ­ni do­kaz pro­tiv Crn­ko­vi­ća i os­ta­lih bio je is­kaz Og­nje­na Gru­bi­ća, ko­ji je zbog Go­li­ko­va uboj­stva pra­vo­moć­no osu­đen na 30 go­di­na za­tvo­ra. Gru­bić je de­talj­no is­pri­čao ka­ko je raz­boj­stvo, po­či­nje­no 7. lis­to­pa­da 2005., pla­ni­ra­no i re­ali­zi­ra­no. Tvr­dio je i da je u Go­li­ka, ko­ji je po­tr­čao za raz­boj­ni­ci­ma ko­ji su iz Za­be od­ni­je­li 850.000 ku­na, kroz straž­nje stak­lo vo­zi­la pu­cao Ža­lac, a ne on. No nje­gov is­kaz ni­je bio pot­kri­jep­ljen ni­ti jed­nim dru­gim ma­te­ri­jal­nim do­ka­zom, a pre­ma za­ko­nu, pre­su­da se ne mo­že te­me­lji­ti sa­mo na ne­či­jem is­ka­zu. Zbog to­ga su Crn­ko­vić i os­ta­li, i po dru­gi os­lo­bo­đe­ni op­tuž­bi da su su­dje­lo­va­li u pljač­ki Za­be na Dr­vi­nju. Crn­ko­vić je svo­je­vre­me­no za­jed­no s Ne­na­dom Fi­li­po­vi­ćem bio op­tu­žen i da je su­dje­lo­vao u kr­va­voj pljač­ki Fi­ne u ruj­nu 2005. ka­da su ubi­je­na dvo­ji­ca za­šti­ta­ra So­kol Ma­ri­ća.

Uhi­će­ne dvi­je sku­pi­ne

U trav­nju 2009. obo­ji­ca su os­lo­bo­đe­ni op­tuž­bi zbog ne­dos­tat­ka do­ka­za, a Fi­li­po­vić je umro od pre­do­zi­ra­nja, ne do­ži­vjev­ši sa­ti­sfak­ci­ju ka­da je dru­ga sku­pi­na uhi­će­na i op­tu­že­na za ta uboj­stva. Me­đu tom sku­pi­nom bio je i Du­brav­ko Žu­gelj, ko­ji je zbog uboj­stva za­šti­ta­ra pra­vo­moć­no osu­đen na 40 go­di­na za­tvo­ra. Kr­va­va pljač­ka Fi­ne u Zvo­ni­mi­ro­voj uli­ci ta­ko je uš­la u ana­le kri­mi­na­lis­ti­ke jer je po­li­ci­ja u raz­ma­ku od ne­ko­li­ko go­di­na za ta zlo­dje­la pri­ve­la dvi­je raz­li­či­te sku­pi­ne lju­di, a obje su sje­le na op­tu­že­nič­ku klu­pu. Što se ti­če pljač­ke Za­be na Dr­vi­nju, pre­ma op­tuž­ni­ci, is­pla­ni­ra­li su je Fi­li­po­vić i Crn­ko­vić, a u pro­ved­bi su su­dje­lo­va­li Gru­bić, Ža­lac i Mus­tač. Crn­ko­vić je bio za­du­žen za na­bav­ku vo­zi­la, Fi­li­po­vić za na­bav­ku oruž­ja, a u pos­lov­ni­cu su upa­li Mus­tač i Ža­lac, dok ih je Gru­bić če­kao u vo­zi­lu. Na­kon što su iz­aš­li iz ban­ke, ugle­dao ih je Go­lik, ko­ji je po­tr­čao za nji­ma po­ku­ša­va­ju­ći ih spri­je­či­ti u bi­je­gu. Gru­bić je za­pu­cao pre­ma nje­mu dva pu­ta, jed­nom ga je po­go­dio, a od za­do­bi­ve­nih oz­lje­da Go­lik je pre­mi­nuo. P. P. P. (51), polj­ski dr­žav­lja­nin osum­nji­čen za uboj­stvo svo­je part­ne­ri­ce M. J. A. (40), ta­ko­đer Po­lja­ki­nje, koju je, ka­ko se sum­nja, u utorak iz­me­đu 16 i 16.30 sa­ti pre­tu­kao dok su gli­se­rom plo­vi­li u bli­zi­ni oto­ka Ug­lja­na i na­kon to­ga ba­cio u mo­re te pus­tio da se uto­pi, u četvrtak kas­no na­ve­čer pri­tvo­ren je zbog opas­nos­ti od bi­je­ga. Is­traž­ni za­tvor odre­dio mu je su­dac Žu­pa­nij­skog su­da u Za­dru. U is­ka­zu ko­ji je dao pred tu­ži­te­lji­ma Po­ljak je bio po­pri­lič­no ras­tre­sen, a pre­ma nes­luž­be­nim in­for­ma­ci­ja­ma, čes­to i sam se­bi kon­tra­dik­to­ran u od­go­vo­ri­ma ko­je je da­vao. U Hr­vat­sku je na lje­to­va­nje sti­gao pri­je de­se­tak da­na, a ne­ko­li­ko da­na po­prav­ljao je mo­tor na gli­se­ru ko­ji je u nje­go­vu vlas­niš­tvu. Part­ne­ri­ca koju je ubio na­kon sva­đe pri­dru­ži­la mu se u ne­dje­lju. Po­ljak se sum­nji­či da ju je ša­ka­ma iz­u­da­rao po gla­vi, ti­je­lu i no­ga­ma, a že­na je u tre­nut­ku pa­da u mo­re već bi­la u ne­svi­jes­ti. On je ina­če u Polj­skoj osu­đi­van zbog na­pa­da.

Pos­lov­ni­ca Za­be na Dr­vi­nju orob­lje­na je u lis­to­pa­du 2005., a slu­čaj još ni­je sud­ski okon­čan

Gr­go Crn­ko­vić (sa žu­tim fas­cik­lom), po­nov­no je os­lo­bo­đen op­tuž­bi za raz­boj­stvo na Dr­vi­nju, a na obja­vi pre­su­de ni­je se po­ja­vio

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.