Sve ži­vo­ti­nje u sklo­ni­šti­ma imat će jed­na­ku šan­su za udom­lja­va­nje

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Ma­te­ja Šo­bak Ne­ke odred­be poz­drav­lja­ju svi, za ne­ke se još ne zna ko­ji će se pro­ble­mi po­ja­vi­ti pri nji­ho­voj pro­ved­bi, o sve­mu se raz­go­va­ra­lo otvo­re­no Za nje­go­vo do­no­še­nje bi­lo je kraj­nje vri­je­me, a či­nje­ni­com da će se no­vim Za­ko­nom o za­šti­ti ži­vo­ti­nja, iz­me­đu os­ta­log, ko­nač­no za­bra­ni­ti us­mr­ći­va­nje ži­vo­ti­nja u sklo­ni­šti­ma, re­gu­li­ra­ti uvje­ti u ko­ji­ma se dr­že kuć­ni lju­bim­ci, a do­dat­no se pro­pi­su­je i re­gu­li­ra na­čin pos­tu­pa­nja sa ži­vo­ti­nja­ma na­mi­je­nje­nim za hra­nu, za sa­da su za­do­volj­ni svi.

Osjet­lji­vost za ži­vo­ti­nje

Po­je­din­ci, udru­ge, us­ta­no­ve, ini­ci­ja­ti­ve, ali i sa­mo Mi­nis­tar­stvo po­ljo­pri­vre­de, či­ji su pred­stav­ni­ci Da­mir Agi­čić, po­moć­nik mi­nis­tra, i Bran­ka Bu­ko­vić Šo­šić, vo­di­te­lji­ca Odje­la za ži­vo­ti­nje, uz Ta­tja­nu Za­jec, vo­di­te­lji­cu sklo­ni­šta u Du­mov­cu, Lu­ku Oma­na i Mat­ka Bor­ši­ća iz Pri­ja­te­lja ži­vo­ti­nja, te Vik­to­ra Dra­gu, po­kre­ta­ča Cro A Por­te­ra, su­dje­lo­va­li su na Ve­čer­nja­ko­vu okru­glom sto­lu o za­šti­ti ži­vo­ti­nja. No­vi za­kon osi­gu­ra­va smje­štaj za na­pu­šte­ne ži­vo­ti­nje u sva­koj lo­kal­noj za­jed­ni­ci, a “no kill” va­ri­jan­ta, ko­ja će usko­ro stu­pi­ti na sna­gu, omo­gu­ćit će sva­koj ži­vo­ti­nje da pri­je ili pos­li­je na­đe svoju obi­telj. U sklo­ni­šti­ma u ko­ji­ma su psi do sa­da pro­vo­di­li 60 da­na, na­kon če­ga bi ih us­mr­ti­li, to vri­je­me čes­to je pred­stav­lja­lo sa­mo če­ka­nje, jer ni­su svi lju­bim­ci u dva mje­se­ca us­pje­li pro­na­ći nove do­mo­ve. – Kad smo pri­pre­ma­li no­vi za­kon, ko­ji je Vla­da već sad upu­ti­la u pro­ce­du­ru, gle­da­li smo ko­li­ko u Hr­vat­skoj uop­će ima sklo­ni­šta, da bi­smo shva­ti­li ka­ko nam či­ta­va zem­lja na­li­ku­je na ti­gro­vu ko­žu. Gdje su lju­di osjet­lji­vi­ji, na­pu­šte­ne se ži­vo­ti­nje ima­ju gdje smjes­ti­ti, ali na mno­gim po­dru­čji­ma us­ta­no­vi­li smo “ru­pe”. Raz­log je to zbog ko­jeg smo od­lu­či­li da će­mo lo­kal­nim za­jed­ni­ca­ma kao obve­zu pro­pi­sa­ti po jed­no sklo­ni­šte, ko­je će i sa­mi mo­ra­ti fi­nan-

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.