1.

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Na­pu­šte­ne ži­vo­ti­nje ne­će se ubi­ja­ti, već os­ta­ju u sklo­ni­štu do udom­lje­nja, či­me pres­ta­je prak­sa kaž­nja­va­nja žr­tve. Uz to, sklo­ni­šta će mo­ra­ti ra­di­ti ono što do sa­da ni­su – udom­lja­va­ti na­pu­šte­ne ži­vo­ti­nje. U sklo­ni­šti­ma se ži­vo­ti­nje oba­vez­no či­pi­ra­ju na­kon iz­la­ska iz ka­ran­te­ne, a oba­vez­na je i nji­ho­va kas­tra­ci­ja. Uvo­di se i je­dins­tve­ni in­for­ma­cij­ski cen­tar.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.