2.

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Na­kon ne­ko­li­ko pri­jed­lo­ga obve­za grad­nje sklo­ni­šta uvo­di se na ni­vou žu­pa­ni­ja. Uz one ko­ja su već go­to­va, do kra­ja 2018. mo­ra ih bi­ti i u tri žu­pa­ni­je ko­je ih sa­da ne­ma­ju. No sve lo­kal­ne za­jed­ni­ce mo­ra­ju fi­nan­ci­ra­ti rad sklo­ni­šta u ko­ji­ma će se smje­šta­ti psi pro­na­đe­ni na nji­ho­vu po­dru­čju. Ho­će li ka­pa­ci­te­ti pos­to­je­ćih sklo­ni­šta bi­ti do­volj­ni, to će se tek vi­dje­ti.

Ku­ji­ca Si­si Su­dje­lu­je u edu­ka­ci­ja­ma za­gre­bač­kog sklo­ni­šta ko­je se pro­vo­de u vr­ti­ći­ma i ško­la­ma, uz nju dje­ca ra­zvi­ja­ju em­pa­ti­ju

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.