Svi že­le po­mo­ći Ni­ko­li Po­kri­va­ču

Da­rio Jer­tec: Na­dam se da će net­ko od nas bi­ti po­du­dar­ni da­va­telj ma­tič­nih sta­ni­ca i da će Ni­ko­la mo­ći na tran­s­plan­ta­ci­ju. On je bo­rac...

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Ivi­ca Be­ti

Te­ška bo­lest no­go­me­ta­ša mo­ti­vi­ra­la je sto­ti­ne da­ri­va­te­lja da se oda­zo­vu po­zi­vu u Va­ra­ždi­nu i Sv. Mar­ti­nu na Mu­ri

Ni­ko­la Po­kri­vač obo­lio je od Hod­g­ki­no­va lim­fo­ma i tre­ba mu tran­s­plan­ta­ci­ja ko­šta­ne sr­ži

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.