Po­če­la ob­no­va 16 ku­ća za hr­vat­ske po­vrat­ni­ke

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (vb)

Mi­nis­tar u Vla­di RS-a Da­vor Čor­daš ju­čer je otvo­rio 2,4 mi­li­ju­na ku­na vri­jed­ne ra­do­ve ob­no­ve 16 stam­be­nih je­di­ni­ca za hr­vat­ske po­vrat­ni­ke na po­dru­čju op­ći­na Brod i Pe­la­gi­će­vo u Bo­san­skoj Po­sa­vi­ni. Ku­će kre­di­ti­ra Sa­udij­ski ra­zvoj­ni fond.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.