Zbog ra­do­va Petrinja i Moš­će­ni­ca su­tra bez vo­de

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (dp)

Zbog ra­do­va na glav­noj ci­je­vi vo­dos­po­re­me Ze­bi­nec u ne­dje­lju 11. lip­nja pos­to­ji mo­guć­nost da ci­je­la Petrinja, s Moš­će­ni­com, po­vre­me­no os­ta­ne bez vo­de iz­me­đu 6 i 18 sa­ti – po­ru­či­li su iz pe­trinj­ske Pri­vre­de za­mo­liv­ši za ra­zu­mi­je­va­nje.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.