Vla­da nam je duž­na 15 mi­li­ju­na ku­na za ško­le

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (ibe)

– Že­li­mo ima­ti i kon­tro­lu i ini­ci­ja­ti­vu na pro­jek­tu br­ze pru­ge, a osob­no že­lim ima­ti kon­tro­lu nad pro­jek­tom aglo­me­ra­ci­je – ka­zao je Ča­čić Ra­di­mir Ča­čić pre­uzeo je duž­nost žu­pa­na Va­ra­ždin­ske žu­pa­ni­je. U Žu­pa­nij­skoj pa­la­či odr­ža­na je služ­be­na pri­mo­pre­da­ja vlas­ti. Biv­šeg žu­pa­na Pre­dra­ga Štro­ma­ra na pri­mo­pre­da­ji je za­mi­je­nio nje­gov do­sa­daš­nji za­mje­nik Alen Ki­šić. No­vi do­žu­pa­ni su To­mis­lav Pa­ljak i Ro­bert Vu­grin. – Ov­dje nas je do­če­kao, ci­ti­rat ću Štro­ma­ra, “čist list pa­pi­ra“, ko­ji će­mo mo­ra­ti is­pi­sa­ti – re­kao je Ča­čić i do­dao da je žu­pa­ni­ja osam go­di­na bi­la bez pro­je­ka­ta. – Štro­mar je bio od­li­čan do­žu­pan, no na ža­lost ne i žu­pan, a to su rek­li i gra­đa­ni. Sma­tram da će bi­ti pu­no bo­lji mi­nis­tar gra­di­telj­stva i pot­pred­sjed­nik Vla­de te oče­ku­jem do­bru su­rad­nju. Ide­mo na­pra­vi­ti naj­vi­še što mo­že­mo za ovaj kraj. Od Vla­de od­mah oče­ku­je­mo po­vrat onih 15 mi­li­ju­na ku­na ko­je su nam duž­ni za do­grad­nju i iz­grad­nju ško­la po mo­de­lu JPP-a. Mi ne že­li­mo bi­ti u Vla­di. Že­li­mo ima­ti i kon­tro­lu i ini­ci­ja­ti­vu na pro­jek­tu br­ze pru­ge, a osob­no že­lim ima­ti kon­tro­lu i ini­ci­ja­ti­vu nad pro­jek­tom aglo­me­ra­ci­je i to na ra­zi­ni dr­ža­ve ka­ko nam se ne bi do­ga­đa­lo što se sa­da do­ga­đa. Ri­ječ je o pro­jek­tu vri­jed­nom 850 mi­li­ju­na ku­na s PDV-om, ko­ji sto­ji – is­tak­nuo je Ča­čić. Ne vi­di pre­pre­ke za su­rad­nju s HNS-om. – Ako se vra­te po­li­ti­ci mo­ral­nih vri­jed­nos­ti koju su iz­gu­bi­li, otvo­re­ni smo za su­rad­nju – ka­zao je Ča­čić.

Pri­mo­pre­da­ja Ča­čić je i služ­be­no pre­uzeo duž­nost. No­vi do­žu­pa­ni su To­mis­lav Pa­ljak i Ro­bert Vu­grin

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.