THE­RE­SA MAY IMA­LA JE SVE I GADNO JE POGRIJEŠILA S IZ­BO­RI­MA

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - Ma­ri­na Še­rić

Sve je po­če­lo 25. lip­nja proš­le go­di­ne ka­da su se Bri­tan­ci na re­fe­ren­du­mu iz­jas­ni­li za iz­la­zak iz Eu­rop­ske uni­je. Bio je to tri­jumf kon­zer­va­tiv­nih i u ve­li­koj mje­ri des­nih euro­skep­ti­ka, što je u uve­li­ke bi­lo zas­luž­no za us­pon eu­rop­ske ek­s­trem­ne des­ni­ce, ali i za tri­jum­fal­ni po­hod Do­nal­da Trum­pa u SAD-u. Ma­ri­ne Le Pen ima­la je naj­bo­lje šan­se po­bi­je­di­ti na fran­cu­skim pred­sjed­nič­kim iz­bo­ri­ma, des­ni­čar­ska i pro­tu­imi­grant­ska stran­ka Al­ter­na­ti­va za Nje­mač­ku bi­la je u ap­so­lut­nom us­po­nu, a Ge­ert Wil­ders, jed­na od iko­na eu­rop­ske ek­s­trem­ne des­ni­ce, naj­av­lji­vao je svoj tri­jum­fal­ni po­hod na ni­zo­zem­sku vla­du. No u jed­nom tre­nut­ku sve se po­če­lo okre­ta­ti. Pre­mi­jer­ka The­re­sa May go­to­vo ci­je­lu go­di­nu ima­la je sve u svo­jim ru­ka­ma – i vr­lo ko­mot­nu i sa­svim dos­tat­nu par­la­men­tar­nu ve­ći­nu i re­fe­ren­dum­sku od­lu­ku o iz­la­sku iz EU. Ni­je joj tre­ba­lo baš ni­šta vi­še da za­poč­ne pre­go­vo­re o raz­dru­ži­va­nju i da ih za­vr­ši u ne­kom pre­dvi­đe­nom roku. May je ima­la i so­lid­nu po­dr­šku u stran­ci za po­sao ko­ji je bio pred

Pro­tiv­ni­ci Brexi­ta ove su iz­bo­re vi­dje­li kao pri­li­ku da is­ka­žu svoju vo­lju. U to­me su i us­pje­li

njom. Sto­ga je mno­gi­ma os­ta­lo pot­pu­no ne­jas­no za­što je ona ras­pi­sa­la pri­je­vre­me­ne iz­bo­re? Je li že­lje­la do­bi­ti iz­bor­ni le­gi­ti­mi­tet ko­ji ni­je ima­la za­to što je za­mi­je­ni­la Ca­me­ro­na ko­ji je dao os­tav­ku? Je li pla­ni­ra­la do­bi­ti do­dat­nih 30 do 40 zas­tup­ni­ka i ta­ko os­tva­ri­ti ve­ći iz­bor­ni tri­jumf od Mar­ga­ret That­c­her? Da su iz­bo­ri odr­ža­ni sre­di­nom trav­nja, ka­da ih je ona ras­pi­sa­la, mo­žda bi sve to i do­bi­la. No u me­đu­vre­me­nu u Fran­cu­skoj se do­go­dio Ma­cron, a u SAD-u nad Trum­pa po­če­li su se nav­la­či­ti cr­ni obla­ci. U sje­ni tri­ju te­ro­ris­tič­kih na­pa­da u Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji pre­mi­jer­ka se ra­zot­kri­la kao po­li­ti­čar­ka ko­ja ne­ma ni ka­riz­me ni po­li­tič­ke mu­dros­ti, ali i kao iz­ra­zi­to loš ko­mu­ni­ka­tor. S dru­ge stra­ne, pro­tiv­ni­ci Brexi­ta u ovim su iz­bo­ri­ma vi­dje­li pri­li­ku da is­ka­žu svoju vo­lju. Iako je The­re­sa May re­la­tiv­na po­bjed­ni­ca iz­bo­ra, ona je u os­no­vi i naj­ve­ća gu­bit­ni­ca. Na iz­bo­ri­ma na ko­ji­ma je mis­li­la do­bi­ti ap­so­lut­no po­vje­re­nje lju­di su joj po­ka­za­li da joj ni­ma­lo ne vje­ru­ju i da ne že­le da ih ona vo­di. Ba­rem ne iz EU.

Je­remy Cor­byn Nit­ko ne­ma par­la­men­tar­nu ve­ći­nu, a stran­ka ko­ja je iz­gu­bi­la ove iz­bo­re je Kon­zer­va­tiv­na stran­ka. Nji­ho­vi ar­gu­men­ti su po­ra­že­ni. Mi će­mo uči­ni­ti sve da is­pu­ni­mo naš pro­gram.

The­re­sa May Nuž­na nam je si­gur­nost. Osvo­jiv­ši naj­ve­ći broj mjes­ta u par­la­men­tu, jas­no je da sa­mo Kon­zer­va­tiv­na i Uni­onis­tič­ka stran­ka ima­ju le­gi­tim­nost da pru­ži tu si­gur­nost.

Je­an-Cla­ude Jun­c­ker Na­dam se da re­zul­tat ovih iz­bo­ra ne­će ima­ti ve­lik utje­caj na pre­go­vo­re ko­je očaj­nič­ki če­ka­mo da za­poč­nu, i da pre­go­vo­ri ne­će do­dat­no kas­ni­ti u svom za­vr­šet­ku

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.