Trump: Co­mey je po­ka­zao da je pra­vi cin­ker!

Iako se suz­dr­ža­vao go­to­vo 24 sa­ta, Trump ju­čer ipak “tvi­tao”

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - ma­ri­na.se­ric@ve­cer­nji.net Ma­ri­na Še­rić ZA­GREB

Struč­nja­ci tvr­de da je Co­meye­vo svje­do­če­nje so­li­dan te­melj za po­kre­ta­nje pro­ce­sa opo­zi­va. No za to tre­ba još do­ka­za

Svje­do­če­nje biv­šeg di­rek­to­ra FBI-a Ja­me­sa Co­meya pred se­nat­skim od­bo­rom za oba­vje­štaj­nu dje­lat­nost bi­lo je jez­gro­vi­to i kraj­nje pre­ciz­no, pa mno­gi struč­nja­ci tvr­de da je ono vi­še ne­go do­bar do­kaz­ni ma­te­ri­jal ko­ji jas­no po­ka­zu­je da je pred­sjed­nik Do­nald Trump u svo­jim kon­tak­ti­ma s Co­meyem ome­tao pro­vo­đe­nje prav­de i za­ko­na te nas­to­jao pri­jet­nja­ma okon­ča­ti is­tra­gu pro­tiv ne­kih svo­jih su­rad­ni­ka. Ana­li­ti­ča­ri ta­ko­đer is­ti­ču da bi Co­meye­vo svje­do­če­nje mo­glo pos­lu­ži­ti i kao do­dat­ni za­maš­njak za ubr­za­va­nje ne­kih dru­gih is­tra­ga ve­za­nih uz Trum­po­vu pre­diz­bor­nu kam­pa­nju. Pro­cje­nju­ju da bi upra­vo te is­tra­ge mo­gle iz­nje­dri­ti još po­ne­ko svje­do­če­nje ko­je bi za Trum­pa mo­glo bi­ti još štet­ni­je i opas­ni­je od Co­meye­va.

Mre­ža od la­ži

Uz to, pred­sjed­nik se već po­ma­lo upleo u mre­žu od la­ži. Već je u jav­nos­ti ka­zao da ni­je iz­vr­šio pri­ti­sak na Co­meya i da od nje­ga ni­je tra­žio lo­jal­nost. Pro­blem bi mo­gao pos­ta­ti vr­lo oz­bi­ljan bu­de li svo­je tvrd­nje po­no­vio pod zak­le­tvom jer bi ta­da mo­gao bi­ti op­tu­žen za kri­vok­let­stvo, što je Bil­la Clin­to­na go­to­vo sta­ja­lo Bi­je­le ku­će. Bi­lo bi lo­še i da pro­mi­je­ni miš­lje­nje, za­to što bi ta­da svi­ma bi­ti bje­lo­da­no da je pred­sjed­nik la­gao gle­da­ju­ći na­ci­ji u oči. No za po­kre­ta­nje pro­ce­sa opo­zi­va pred­sjed­ni­ka ipak će tre­ba­ti ma­lo vi­še do­ka­za, pr­vens­tve­no onih ko­ji bi mo­gli ne­dvoj­be­no po­ka­za­ti da je Trump Co­meyu uvje­to­vao os­ta­nak na mjes­tu di­rek­to­ra FBI-a za­tva­ra­njem is­tra­ge pro­tiv Mic­ha­ela Flyn­na i dru­gih o nji­ho­vim ve­za­ma s Mo­sk­vom.

Na­jiš­če­ki­va­ni­ja obja­va

Iako je Trump bio pot­pu­no tih go­to­vo 24 sa­ta na­kon Co­meye­va svje­do­če­nja, ogla­sio se nje­gov osob­ni od­vjet­nik Mark Ka­sowitz od­ba­civ­ši sve Co­meye­ve op­tuž­be te je naj­a­vio da bi se i Co­mey mo­rao na­ći pod is­tra­gom za­to što je odao taj­ne po­dat­ke do ko­jih je do­šao za vri­je­me osob­nih kon­ta­ka­ta s pred­sjed­ni­kom. Ka­sowitz je us­t­vr­dio da je Trump pot­pu­no ne­vin, da je Ja­mes Co­mey la­gao pod zak­le­tvom. No ju­čer u ra­nim ju­tar­njim sa­ti­ma objav­ljen je prvi tvit. “Us­pr­kos to­li­ko laž­nih po­da­ta­ka i la­ži, pot­pu­no i to­tal­no oprav­da­nje... I, opa, Co­mey je taj ko­ji oda­je taj­ne i cin­ka”, na­pi­sao je Trump. Broj­ni me­di­ji vr­lo su otvo­re­no pi­sa­li da je­dan od njih dvo­ji­ce la­že. Idu i ko­rak da­lje na­vo­de­ći da je Co­mey, re­gis­tri­ra­ni re­pu­bli­ka­nac, čo­vjek vr­lo vi­so­kog mo­ral­nog i po­li­tič­kog in­te­gri­te­ta ko­ji je slu­žio i u re­pu­bli­kan­skim i u de­mo­krat­skim ad­mi­nis­tra­ci­ja­ma te da je is­tra­ga ko­ja uklju­ču­je elek­tro­nič­ku po­štu Hil­lary Clin­ton je­di­na mr­lja na nje­go­voj ka­ri­je­ri. S dru­ge stra­ne, na­vo­de da je Trump sklon ba­ra­ta­nju “al­ter­na­tiv­nim či­nje­ni­ca­ma” te da je u pr­vih 36 da­na svo­ga man­da­ta iz­re­kao sto­ti­nu ne­is­ti­na ko­je su i do­ka­za­ne.

REUTERS

Do­nald Trump us­tra­ja­va u to­me da biv­ši di­rek­tor FBI-a la­že

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.