Re­pu­bli­kan­ci još uvijek uz svo­ga pred­sjed­ni­ka

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet -

Jed­na od za­nim­lji­vi­jih či­nje­ni­ca ve­za­nih u svje­do­če­nje Ja­me­sa Co­meya je i to da su čla­no­vi od­bo­ra za oba­vje­štaj­nu dje­lat­nost iz re­do­va re­pu­bli­ka­na­ca vi­še sli­či­li od­vjet­ni­ci­ma ko­ji bra­ne Do­nal­da Trum­pa, ne­go is­pi­ti­va­či­ma ko­ji od Co­meya že­le saz­na­ti is­ti­nu. Re­te­ri­ra­li su čak i oni ko­ji su bi­li iz­ra­zi­ti pro­tiv­ni­ci Do­nal­da Trum­pa i ko­ji su u vi­še na­vra­ta tra­ži­li da se do­dat­no po­ja­ča is­tr­ga pro­tiv onih ko­ji su ima­li kon­tak­te s Mo­sk­vom. U to­me su u četvrtak pred­nja­či­li se­na­tor Mar­co Ru­bio, je­dan od pred­sjed­nič­kih kan­di­da­ta re­pu­bli­ka­na­ca ko­jeg Trump ni­je pro­pus­tio vri­je­đa­ti ti­je­kom kam­pa­nje, ali i se­na­tor Roy Blunt ko­ji je tra­žio in­ten­zi­vi­ra­nje is­tra­ge. Na Trum­po­vu stra­nu stao je i Pa­ul Ryan, vo­đa re­pu­bli­kan­ske ve­ći­ne u Zas­tup­nič­kom do­mu. Iako su opor­be­ni de­mo­kra­ti bi­li pri­lič­no šo­ki­ra­ni ti­me što se re­pu­bli­kan­ci ni­su dis­tan­ci­ra­li od svo­ga pred­sjed­ni­ka, ra­zum­lji­vo je da to ni­su uči­ni­li za­to što je is­tra­ga još u ra­noj fa­zi.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.