Prek­va­li­fi­ka­ci­jom osi­gu­raj­te po­sao u tu­riz­mu i si­gur­nu bu­duć­nost

Uz­mi­te što se nu­di

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet -

Ka­ko bi se du­go­roč­no u tu­riz­mu osi­gu­ra­li kva­li­tet­ni rad­ni­ci, Mi­nis­tar­stvo tu­riz­ma ra­di na re­ali­za­ci­ji Re­gi­onal­nih cen­ta­ra kom­pe­tent­nos­ti za ugos­ti­telj­stvo i tu­ri­zam ko­ji bi nu­di­li po­treb­na struč­na zna­nja i vje­šti­ne. Nji­hov cilj je mo­der­ni­za­ci­ja stru­kov­nog obra­zo­va­nja za tu­ri­zam i ugos­ti­telj­stvo u skla­du s po­tre­ba­ma tr­ži­šta ra­da te po­di­za­nje nje­go­ve kva­li­te­te u svr­hu po­ve­ća­nja za­poš­lji­vos­ti uče­ni­ka kao i mo­guć­nos­ti za dalj­nje obra­zo­va­nje. Pre­ma Stra­te­gi­ji ra­zvo­ja tu­riz­ma do 2020. go­di­ne u Hr­vat­skoj bi tre­ba­lo bi­ti iz­me­đu pet i se­dam cen­ta­ra kom­pe­ten­ci­ja, ras­po­re­đe­nih po ci­je­loj zem­lji.

Ne tre­ba se ve­za­ti uz jed­nu pro­fe­si­ju

Vri­jed­ni su 30 mi­li­ju­na eura, a no­vac za njih osi­gu­ran je iz fon­do­va Eu­rop­ske uni­je. Kon­kret­no, cen­tri su sred­nje ško­le u ko­ji­ma će se kroz prak­ti­ku­me u ka­bi­ne­ti­ma uči­ti stru­ci, a svi­ma će se omo­gu­ći­ti i že­lje­na prek­va­li­fi­ka­ci­ja, nuž­na za is­pu­nja­va­nje po­treb­nih kri­te­ri­ja pri pro­na­la­sku pos­la u tu­ris­tič­kom sek­to­ru. I to je ono ključ­no. Prek­va­li­fi­ka­ci­ja je pot­pu­no uobi­ča­je­na u za­pad­nim zem­lja­ma, a u po­s­ljed­nje vri­je­me sre­ćom i kod nas jer život do­no­si mno­go to­ga, ne mo­že se bi­ti ve­zan uz jed­nu pro­fe­si­ju već tre­ba kons­tant­no uči­ti, mi­je­nja­ti se i ra­zvi­ja­ti. Za­to ni­je ri­jet­kost od­lu­či­ti se za pro­mje­nu stru­ke... Uvjer­lji­vo naj­bo­lji na­čin za prek­va­li­fi­ka­ci­ju, od­nos­no, naj­br­ži, sva­ka­ko je onaj pu­tem Hr­vat­skog za­vo­da za za­poš­lja­va­nje. Jer, tra­je oko tri mje­se­ca i sa­mim ti­me ide­alan je svi­ma ko­ji že­le sprem­ni do­če­ka­ti tu­ris­tič­ku go­di­nu. Na taj na­čin go­diš­nje se mo­že prek­va­li­fi­ci­ra­ti do pet ti­su­ća oso­ba, ali to se ne od­no­si nuž­no za za­ni­ma­nja iz tu­ris­tič­kog sek­to­ra, što zna­či da se tre­ba okre­ta­ti i dru­gim obli­ci­ma prek­va­li­fi­ci­ra­nja, ko­jih sva­ka­ko ne ne­dos­ta­je. Pri­mje­ri­ce, to se mo­že i kroz stru­kov­ne ško­le ve­za­ne uz ugos­ti­telj­stvo i tu­ri­zam, ali i raz­ne edu­ka­ci­je ili te­ča­je­ve ko­ji is­pu­nja­va­ju kri­te­ri­je po­treb­ne za obav­lja­nje prek­va­li­fi­ka­ci­je.

Hrvatski za­vod za za­poš­lja­va­nje spa­ja tu­ris­tič­ki sek­tor i ne­za­pos­le­ne

Tu­ris­ti su po­hr­li­li na Ja­dran i tre­ba­ju kva­li­tet­nu us­lu­gu. Prek­va­li­fi­ka­ci­jom se la­ko do­la­zi do rad­nog mjes­ta jer pos­la u tu­riz­mu ne ne­dos­ta­je

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.