‘Prek­va­li­fi­ka­ci­ja mi se is­pla­ti­la’

A jed­na oso­ba ko­ja se od­lu­či­la ići tim pu­tem jest i De­nis Uho­ra (31) iz Za­gre­ba

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet -

- Za­vr­šio sam Fa­kul­tet po­li­tič­kih zna­nos­ti u Za­gre­bu i ubr­zo shva­tio da kao po­li­to­log ne mo­gu ra­ču­na­ti na mir­nu bu­duć­nost. Ni­sam znao da će me put odves­ti pre­ma tu­riz­mu, ali sve se do­go­di­lo po­pri­lič­no iz­ne­na­da. Pri­je pet go­di­na pri­ja­telj mi je pre­po­ru­čio oti­ći s njim na Zr­će ra­di­ti kao pe­rač su­đa u jed­nom klu­bu, ali uz to sam skup­ljao i ča­še. Uglav­nom, ra­dio sam sve što tre­ba. Na­rav­no, ni­sam bio za­do­vo­ljan jer skup­lja­ti ča­še i pra­ti su­đe ni­je bi­lo ne­što što sam za­miš­ljao kao ide­alan po­sao za se­be - kroz smi­jeh pre­pri­ča­va De­nis pa nas­tav­lja: - Jed­nu ve­čer uhva­tio sam ma­lo zra­ka, sjeo i u oči mi je upao kok­tel maj­stor, oko ko­jeg se vr­tje­lo naj­vi­še lju­di, ali i na­poj­ni­ca. Ni­šta, pi­tao sam čo­vje­ka ma­lo vi­še o pos­lu ko­ji ra­di i doz­nao da je di­plo­mi­ra­ni eko­no­mist, a kok­te­li­ma se po­čeo ba­vi­ti kas­ni­je u ži­vo­tu na­kon za­vr­še­nog te­ča­ja. Jer, pos­la ima, do­bri kok­tel maj­sto­ri uvijek su tra­že­ni, po­seb­no sad kad je u Hr­vat­skoj sve vi­še tu­ris­tič­kih lo­ka­ci­ja na ko­ji­ma se okup­lja mla­đa ge­ne­ra­ci­ja, ali i svi oni želj­ni noć­ne za­ba­ve. I ta­ko, vra­tio sam se u Za­greb, upi­sao te­čaj, pro­šao sve mo­gu­će edu­ka­ci­je i na­kon šest mje­se­ci kre­nuo tra­ži­ti po­sao. Eto, ra­dim već če­t­vr­tu go­di­nu kao se­zo­nac, bio sam na Hva­ru, u Ma­kar­skoj, Ug­lja­nu i sad u Po­re­ču. Pred­nost mi je što go­vo­rim en­gle­ski, a slu­žim se ta­li­jan­skim i nje­mač­kom. Ulo­že­no vri­je­me i no­vac vi­šes­tru­ko su mi se is­pla­ti­li, ne mo­gu se po­ža­li­ti. Upoz­nao sam mno­go za­nim­lji­vih lju­di, eg­zis­ten­ci­ja mi vi­še ni­je pod znakm upit­ni­ka i mo­gu otvo­re­no re­ći da vo­lim to što ra­dim. Dak­le, jas­no je da pos­to­je raz­ni na­či­ni ka­ko se prek­va­li­fi­ci­ra­ti, sa­mo tre­ba za­cr­ta­ti cilj i ne odus­ta­ja­ti. Ni no­vac pri­tom ni­je iz­go­vor jer upra­vo za­hva­lju­ju­ći Mi­nis­tar­stvu tu­riz­ma i HZZ-u, pos­to­je bes­plat­ni pro­gra­mi prek­va­li­fi­ka­ci­ja, ko­ji­ma se sva­ko­me osi­gu­ra­va rad­no mjes­to u tu­ris­tič­kom sek­to­ru. - Svi mo­že­mo ži­vje­ti od tu­riz­ma, sa­mo to­ga još uvijek ni­smo do­volj­no svjes­ni - za kraj je re­kao De­nis i te­ško da se na to ima što do­da­ti...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.