Di­gi­ta­li­za­ci­ja ban­kar­stva iz­gub­lje­na u pa­pi­ri­ma

Ban­ke tra­že uki­da­nje pro­pi­sa da sva­ki ugo­vor mo­ra bi­ti – pi­sa­ni

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - Va­len­ti­na Wi­es­ner Mi­jić

Fi­nan­cij­ski sek­tor do 25. svib­nja 2018. oče­ku­je us­kla­đe­nje s no­vom ured­bom EU o za­šti­ti osob­nih po­da­ta­ka kli­je­na­ta va­len­ti­na-wi­es­ner-mi­jic@ve­cer­nji.net Za­što kli­jen­ti ba­na­ka još uvijek ne mo­gu sve oba­vi­ti na mo­bi­te­lu? Mo­gu, ali ka­ko zna­ti da ste baš vi taj kli­jent: teh­no­lo­gi­ju ko­ja bi to po­t­vr­di­la ra­zvi­ja­mo s part­ne­ri­ma; to je na­pred­na bi­ome­tri­ja, pre­poz­na­va­nje li­ca u kom­bi­na­ci­ji s elek­tron­skim pot­pi­som, po­jas­nio je na FinTech kon­fe­ren­ci­ji o Di­gi­tal­noj tran­sfor­ma­ci­ji u fi­nan­cij­skom sek­to­ru u or­ga­ni­za­ci­ji HGK De­jan Do­nev, di­rek­tor ti­ma za di­gi­tal­nu tran­sfor­ma­ci­ju u Er­ste ban­ci. No, upo­zo­rio je i na ap­surd­nu pre­pre­ku u le­gis­la­ti­vi ko­ja sto­ji iz­me­đu ba­na­ka i oče­ki­va­nja kli­je­na­ta o obav­lja­nju vi­še tran­sak­ci­ja bez do­la­ska u ban­ku. Ugo­vor mo­ra bi­ti u pi­sa­nom obli­ku! Ta re­če­ni­ca ko­ja sto­ji u Za­ko­nu o fi­nan­cij­skim ins­ti­tu­ci­ja­ma nas ko­či! Pi­sa­li smo HNB-u da taj dio za­ko­na pro­mi­je­ni ili da objas­ni da pi­sa­no ne mo­ra bi­ti pa­pir. Dok se to ne pro­mi­je­ni, ne mo­že­mo da­lje! – upo­zo­rio je Do­nev te po­en­ti­rao da od sva­ke teh­no­lo­gi­je koju uvo­de kli­jen­ti mo­ra­ju ima­ti ko­ris­ti jer im­ple­men­ti­ra­ti “bloc­k­c­ha­in” za­to što je sad “kul” ne­ma svr­hu. Emil Pe­rić, ko­or­di­na­tor za IT u HGK, pred­sta­vio je re­zul­ta­te is­tra­ži­va­nja ko­je je po­ka­za­lo da je po­lo­vi­ca ba­na­ka u Hr­vat­skoj odre­di­la stra­te­gi­ju pre­ma di­gi­tal­noj tran­sfor­ma­ci­ji, no po­lo­vi­cu to tek če­ka. Na­pred­ni­je funk­ci­je po­put vi­deo ban­kar­stva još ni­su uze­le ma­ha, a ve­ći­na is­pi­ta­ni­ka iz­jas­ni­la se i da FinTech sma­tra pri­jet­njom. Ne­ma pri­jet­nji ako teh­no­lo­gi­ju gle­da­mo kao pri­li­ku da po­sao ra­fi­nan­cij­ski di­mo br­že, bo­lje i jef­ti­ni­je. Ban­kar­stvo će uvijek bi­ti po­treb­no, ali ban­ke će se tran­sfor­mi­ra­ti – is­tak­nuo je Mla­den Mr­velj, član upra­ve HPB-a, je­di­ne ban­ke ko­ja ima onli­ne mo­guć­nost otva­ra­nja ra­ču­na, te po­zvao FinTech kom­pa­ni­je da im pred­sta­ve rje­še­nja ko­ja bi mo­gla bi­ti ko­ris­na u pos­lo­va­nju. In­for­ma­ti­čar Mr­velj di­gi­ta­li­za­ci­ju vi­di kao alat u služ­bi bo­lje us­lu­ge, gdje on­da rast pri­ho­da do­la­zi kao po­s­lje­di­ca, no je­dan dio pos­lo­va­nja sma­tra ne­do­dir­lji­vim. Ve­li­ki kre­di­ti kod ko­jih risk mo­ra odra­di­ti dos­ta pos­la za FinTech još su ne­do­dir­lji­vi, tu su ban­ke naj­bo­lje – uvje­ren je. Stan­ko Ce­rin, vlas­nik kon­zul­tant­ske tvrt­ke Os­ten­do Con­sul­ting Gro­up, upo­zo­rio je da sek­tor do 25. svib­nja 2018. oče­ku­je go­lem po­sao us­kla­đe­nja s GDPR-om (Ge­ne­ral Da­ta Pro­tec­ting Re­gu­la­ti­on), no­vom ured­bom EU o za­šti­ti osob­nih po­da­ta­ka kli­je­na­ta. Za ne­us­kla­đe­ne pre­dvi­đe­ne su kaz­ne i do 4% ukup­nog pro­me­ta gru­pe. Re­gu­la­ti­va ko­ja je doš­la zad­njih par mje­se­ci, GDPR i PSD2, je ne­što naj­bo­lje što se do­go­di­lo jer se si­tu­aci­ja po­če­la oti­ma­ti kon­tro­li, a ci­lja­ni mar­ke­ting ugro­zio je pri­vat­nost po­da­ta­ka... – sma­tra Ce­rin ko­ji vje­ru­je da je ban­ka­ma, umjes­to pa­siv­nos­ti ili sa­mos­tal­nog ra­zvo­ja teh­no­lo­gi­ja, naj­pa­met­ni­ji pris­tup in­ten­ziv­na su­rad­nja s FinTech kom­pa­ni­ja­ma, otvo­re­ni­jim no­vim ide­ja­ma ko­jih se sa­mi ne bi sje­ti­li. Da su kli­jen­ti sve zah­tjev­ni­ji i pro­ak­tiv­ni­ji, stav je svih su­di­oni­ka ko­ji je u jed­nu re­če­ni­cu sa­žeo Do­nev: kli­jen­ti oče­ku­ju “chat”, ne­do­la­zak u ban­ku, per­so­na­li­zi­ra­nu us­lu­gu – i sve dža­be!

Kli­jen­ti oče­ku­ju “chat”, ne­do­la­zak u ban­ku, per­so­na­li­zi­ra­nu us­lu­gu – i sve to bes­plat­no

Hr­vat­ska po­štan­ska ban­ka za­sad je je­di­na ko­ja ima onli­ne mo­guć­nost otva­ra­nja ra­ču­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.