U evi­den­ci­ji ne­za­pos­le­nih još 14.163 no­vo­pri­jav­lje­na

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - (h)

Ve­ći­na ne­za­pos­le­nih – 63,3 pos­to ili 8963 oso­be – na ne­ki je od za­vod za za­poš­lja­va­nje doš­la iz­rav­no iz rad­nog od­no­sa jer su pos­ta­li višak I u lip­nju se nas­tav­lja sma­nje­nje bro­ja ne­za­pos­le­nih – tre­nu­tač­no je ne­za­pos­le­no 174.687 oso­ba, a na za­vo­di­ma za za­poš­lja­va­nje objav­lje­no je 20.436 slo­bod­nih rad­nih mjes­ta. Hrvatski za­vod za za­poš­lja­va­nje obja­vio je ka­ko su kra­jem svib­nja bi­le re­gis­tri­ra­ne 180.733 ne­za­pos­le­nih oso­ba, što je 11,5 pos­to ili 23.583 oso­be ma­nje u od­no­su na pret­hod­ni mje­sec, a u od­no­su na svi­banj proš­le go­di­ne to je ma­nje za 22,2 pos­to ili 51.594 oso­be. Ovog su svib­nja u evi­den­ci­ju no­vo­pri­jav­lje­ne ukup­no 14.163 ne­za­pos­le­ne oso­be, što je 5,5 pos­to ma­nje ne­go go­di­nu da­na pri­je. Ve­ći­na je u evi­den­ci­ju doš­la iz­rav­no iz rad­nog od­no­sa – 63,3 pos­to ili 8963 oso­be. S ob­zi­rom na dje­lat­nost pret­hod­no­ga za­pos­le­nja, iz­rav­no iz rad­nog od­no­sa naj­vi­še je oso­ba doš­lo iz pre­ra­đi­vač­ke in­dus­tri­je (1637 oso­ba ili 18,3 pos­to), a sli­je­de tr­go­vi­na (1523 ili 17 pos­to), ugos­ti­telj­stvo i tu­ri­zam (1117 ili 12,5 pos­to), gra­đe­vi­nar­stvo (797 ili 8,9 pos­to) i obra­zo­va­nje (777 ili 8,7 pos­to. Iz evi­den­ci­je ne­za­pos­le­nih u svib­nju je iz­iš­lo 37.746 oso­ba, a to je 1,3 pos­to vi­še ne­go u svib­nju la­ni. Od to­ga su za­pos­le­ne 28.044 oso­be, i to 25.512 ili 91 pos­to zas­ni­va­njem rad­nog od­no­sa, a 2532 ili 9 pos­to na te­me­lju dru­gih pos­lov­nih ak­tiv­nos­ti.

Za 174.687 ne­za­pos­le­nih nu­di se 20.436 rad­nih mjes­ta

Se­zon­skih pos­lo­va još ima

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.